Art. 706. Termenul de prescriptie

(1) Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia drepturilor reale, termenul de prescriptie este de 10 ani.

(2) Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii lor definitive.

Data de la care începe să curgă prescripția dreptului de a obține executarea silită a hotărârilor judecătorești

Prescripția dreptului de a cere executarea silită a unui contract de credit. Data de la care începe să curgă termenul de prescripție. Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data declararii scadentei anticipate a contractului de credit ce face obiectul executarii silite.
Instanta nu poate retine apararea intimatei potrivit careia in cauza nu a existat o declarare anticipate a scadentei, avand in vedere adresa de la dosar din care reiese contrariul.
Intimata a sustinut ca termenul de prescriptie a inceput sa curga de la data la care expira termenul de rambursare convenit de parti.
Din cuprinsul contractului reiese că, în mod convenţional, părţile au stabilit că dacă se constată cazul de culpă, toate obligaţiile debitorului, devin scadente la data declararii scadentei anticipate.
Ca atare, de la data declararii scadentei anticipate s-a născut dreptul la acţiune al creditorului pentru valorificarea obligaţiilor care s-au născut şi au devenit scadente din acest moment.
De asemenea, de la aceeaşi dată s-a născut dreptul de a cere executarea silită a obligaţiilor devenite scadente în baza contractului de credit.
Potrivit art. 6 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, iar în conformitate u art. 7 din acelaşi decret, prescripţia începe să curgă de la data la care s-a născut dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită.
În mod nefondat susţine intimata că dreptul de a cere executarea silită a început să curgă la data care reprezintă ultimul termen de rambursare convenit de parti la momentul incheierii contractului, întrucât convenţia a fost declarata scadenta anticipatşi potrivit clauzei contractuale de la această dată au devenit scadente toate obligaţiile debitorului.
In consecinta, vazand cele expuse mai sus, instanta apreciaza ca imprejurarile invocate de intimata nu sunt intemeiate, astfel incat termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita s-a implinit. [Judecătoria Buzău, Hotărârea nr. 16/2015, portal.just.ro]

”Hotărârea judecătorească prin care pârâții au căzut în pretenții față de reclamanți a rămas definitivă la data pronunțării asupra recursurilor formulate, adică la 18.11.2011. Trebuie precizat că, potrivit noii reglementări procesual civile, în cazul hotărârilor judecătorești, ca în speța de față, prescripția dreptului de a obține executarea silită nu mai începe să curgă de la data nașterii dreptului de a obține executarea silită, ci de la data rămânerii definitive a acestora. S-a susținut că justificarea acestei dispoziții noi față de art. 405 alin.2 c.p.c. 1865 este legată tocmai de acele hotărâri care sunt executorii înainte de a rămâne definitive, pentru a nu prejudicia creditorul care, deși ar putea demara executarea silită, așteaptă mai întâi finalizarea procesului civil. (…)
Instanța nu este de acord cu susținerile intimaților, potrivit cărora, dacă aceștia nu au cunoscut existența procesului și nici soluțiile instanțelor, termenul de prescripție nu a curs și ar trebui să se aibă în vedere data la care, doar afirmă aceștia, apărătorul ales i-a încunoștințat de calitatea de creditori. (…)Față de aceștia, soluționarea acțiunii formulate a rămas definitivă la data pronunțării instanței de recurs, neavând nici o relevanță când sau dacă li s-a comunicat un exemplar al deciziei civile. (…)
În consecință, termenul de prescripție care a început la data de 18.11.2011 s-a împlinit după trei ani – termenul general prev. de art. 706 alin.1 teza I c.p.c. (rep.), adică la data de 18.11.2014, față de aplicarea Codului civil în ceea ce privește calculul termenelor de prescripție extinctivă.” [Judecătoria Iași, Sentința civilă nr. 7778/2015, www.rolii.ro]

„In conformitate cu prevederile art. 706 NCPC, dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel, iar termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita.
De asemenea, potrivit art. 707 alin.2 NCPC, prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie.
Avand in vedere ca ultima plata a fost efectuata de catre debitori la data de 29.06.2011, iar cererea de executare silita a fost inregistrata la data de 26.09.2014, termenul de prescriptie s-a implinit la data de 29.06.2014, iar dreptul creditoarei de a obtine executarea silita s-a prescris, cu toate consecintele mai sus mentionate.
Imprejurarea ca la data de 05.01.2015 si la data de 14.01.2015 tertul poprit a consemnat la dispozitia executorului judecatoresc suma totala de 350 lei este lipsita de relevanta, neavand efect intreruptiv de prescriptie, intrucat consemnarea sumelor s-a efectuat dupa implinirea termenului de prescriptie.” [Judecătoria Hunedoara, Sentința civilă nr. 448/2015, www.rolii.ro]