Art. 713. Conditii de admisibilitate

(1) Daca executarea silita se face in temeiul unei hotarari judecatoresti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestatie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune in cursul judecatii in prima instanta sau intr-o cale de atac ce i-a fost deschisa.

(2) In cazul in care executarea silitas e face in temeiul unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica pentru desfiintarea lui.

(3) Nu se poate face o noua contestatie de catre aceeasi parte pentru motive care au existat la data primei contestatii. Cu toate acestea, contestatorul isi poate modifica cererea initiala adaugand motive noi de contestatie daca, in privinta acestora din urma, este respectat termenul de exercitare a contestatiei la executare.

(4) Creditorii neurmaritori au dreptul de a interveni in executarea efectuatade alti creditori, pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor obtinute din urmarirea silita a bunurilor debitorului.

(5) In cazul procedurii urmaririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predarii silite a bunului imobil sau mobil, contestatia la executare poate fi introdusa si de o terta persoana, insa numai daca aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv.

Alin. (5) particularizeaza si nuanteaza situatiile in care tertele persoane vatamate prin executare ar putea introduce contestatie la executare: in cazul procedurii urmaririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predarii silite a bunului imobil sau mobil, contestatia la executare paote fi introdusa de tertul interesat numai sub conditia ca aceasta sa pretinda un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv. Per a contrario, pentru drepturile de alta natura, chiar daca ele s-ar gasi in legatura cu bunul supus executarii, contestatia la executare nu este admisibila, tertul urmand a actiona pentru apararea lor potrivit dreptului comun. [I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole. Volumul II, Articolele 622-1.133. Editura Univerul Juridic, Bucuresti 2013, p. 125]

În lipsa comunicării cesiunii, potrivit dispoziţiilor legale, către debitorul cedat (împrumutatul din contractul de credit), cesiunea de creanţă nu produce niciun efect, astfel că executarea silită demarată de cesionar (firma de recuperări creanțe) este nelegală.
”Titlul executoriu este reprezentat de Contractul de credit bancar încheiat între Banca și T.I., în calitate de împrumutat.
Între Banca şi SC SE şi SC K a fost încheiat Contractul de cesiune creanţe.
Intrucat reclamantul nu a achitat de buna voie, sumele datorate, intimata SC SE prin SC K a demarat procedura executarii silite (…)
Cu privire la cesiunea de creanţă, sunt incidente prevederile din Noul Cod Civil, având în vedere data încheierii Contractul de cesiune creanţe, anume după intrarea în vigoare a acestui act normativ. Se reţin în acest sens şi prev. art. 3 şi art. 102 din Legea nr. 71/2011, potrivit cărora cesiunea de creanţă, fiind un contract, rămâne supusă dispoziţiilor legii în vigoarela data când a fost încheiată, în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea efectele, executarea şi încetarea sa. Însă, creanţa transmisă printr-o cesiune intervenită după intrarea în vigoare a Noului Cod Civil îşi păstreză regimul stabilit de normele în vigoare la data naşterii creanţei, conform art. 117 alin. 1 din Legea nr. 71/2011.
Se reţin prevederile art. 1578 din Noul Cod Civil. (…) Aplicând aceste prevederi legale, se reţine faptul că intimata nu a făcut dovada acceptării sau a comunicării scrise a cesiunii către debitor, potrivit art. 1578 alin. 1 lit. a şi b din Noul Cod Civil.
Nu sunt întemeiate susţinerile intimatei în sensul că debitorului i s-a comunicat, prin scrisoare, cesiunea de creanţa şi consideră ca acestuia îi este opozabilă cesiunea de creanţa, aceasta fiind înregistrata si in Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare.
Se are în vedere că nu s-a depus la dosar respectiva scrisoare recomandată (…)
De asemenea, înscrierea în AEGRM este proba cesiunii de creanţă faţă de ceilalţi terţi specifici ai cesiunii de creanţă, cu excepţia debitorului cedat, în privinţa căruia operează dispoziţiile speciale citate mai sus. Această înscriere este modalitatea prin care se realizează opozabilitatea faţă de aceşti terţi, cu excepţia debitorului cedat, în privinţa căruia doar comunicarea sau acceptarea generează efecte de opozabilitate. În acest sens, articolul 1578 din Noul Cod Civil nu impune debitorului cedat vreo obligaţie, nefiind întemeiate susţinerile intimatei, potrivit cărora contestatorul putea să ceară dovada cesiunii şi contractul de cesiune de la BEJ, după cum debitorul nu avea nici obligaţia de le a cere de la intimată.
Prin urmare, nu prezintă relevanţă nici apărările intimatei, în sensul că, potrivit contractului de mandat încheiat intre SC Se si SC K , cea din urma este împuternicita pentru a executa toate procedurile de colectare în vederea recuperării debitelor cesionate. Nu sunt întemeiate nici susţinerile că, având in vedere condiţiile contractului de credit, contestatorul T. I.a citit si a înţeles aspectele referitoare la dreptul băncii de a cesiona unui terţ drepturile si obligaţiile sale din contractul de credit mai sus-menţionat si a fost de acord cu acestea, semnând fiecare pagina a contractului de credit bancar.
De asemenea, chiar dacă instanţa de judecata a pronunţat deja încheierea de admitere a încuviinţării procedurii de executare silita, nu însemană că aceasta a verificat integral legalitatea actelor înfăţişate de executorul judecătoresc şi că a constatat respectarea prevederilor legale în privinţa transmiterii creanţei si publicităţii cesiunii de creanţă, astfel cum susţine intimata. Se are în vedere că în procedura de încuviinţare a executării silite sunt prevăzute, limitativ, atribuţiile instanţei, într-o procedură simplificată şi necontencioasă.
Astfel, în lipsa comunicării sau acceptării cesiunii, potrivit dispoziţiilor legale, cesiunea de creanţă nu produce niciun efect, deşi creanţa a fost deja transmisă către cesionar – contractul îşi produce efectele doar între părţile cesiunii, nu şi faţă de debitorul cedat, care reprezintă un terţ specific al cesiunii de creanţă. Debitorul cedat este îndreptăţit să se comporte ca şi cum cesiunea nu ar exista, chiar dacă ştie de ea pe o altă cale decât comunicarea sau acceptarea cesiunii, raportat la prev. art. 1582 alin. 1 din Noul Cod Civil.
Prin urmare, întrucât societatea pârâtă – intimata SC Se prin SC K nu a făcut dovada calităţii de creditoare faţă de debitorul cedat, executarea silită a fost începută şi continuată în mod nelegal, la cererea acesteia.” [Judecătoria Slatina, Sentința civilă nr. 3341/2015, portal.just.ro]

Existența unei clauze abuzive poate fi constatată și pe calea contestației la executare. ”Existența unei clauze abuzive poate fi constatată și pe calea contestației la executare deoarece, potrivit art. 6 din Legea nr. 193/2000, clauzele abuzive cuprinse in contract nu vor produce efecte asupra consumatorului.[Judecătoria Marghita, Sentinţa Civilă nr. 273/11.03.2015, portal.just.ro]

Posibilitatea invocării necomunicării procesului verbal de contravenție pe calea contestației la executare.
”In ceea ce priveste comunicarea procesului verbal de constatare a contraventiei , instanța va avea in vedere dispozițiile art. 712 alin 2 CPC potrivit carora în contestația la executare se pot invoca aparari de fond împotriva titlului executoriu doar daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac. Ori împotriva procesului verbal de contravenție debitoarea contestatoare putea sa isi valorifice aceste aparari privind necomunicarea procesului verbal de contravenție doar pe calea plângerii contravenționale si nu pe calea contestației la executare.”[Judecătoria Constanța, Sentința civilă nr. 4065 din 8 aprilie 2015, portal.just.ro]
În același sens, Judecătoria Piatra-Neamț: aici.
În sens contrar, Judecătoria Sectorului 1 București: aici și aici.