Art. 82. Lipsa dovezii calitatii de reprezentant

(1) Cand instanta constata lipsa dovezii calitatii de reprezentant a celui care a actionat in numele partii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Daca acestea nu se acopera, cererea va fi anulata.

(2) Exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant inaintea primei instante nu poate fi invocata pentru prima oara in calea de atac.

Pentru aplicarea şi interpretarea corectă a art. 68 şi 161 Codul de Procedură Civilă [art. 85 NCPC, respectiv art. 82 NCPC], ar fi trebuit ca tribunalul să constate că simpla contestare de către pârâţii a dreptului avocatului de a introduce cererea de chemare în judecată, fără a se înscrie în fals împotriva vreuneia din menţiunile împuternicirii avocaţiale, nu conducea în mod automat la anularea cererii de chemare în judecată pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant, aşa cum în mod greşit a procedat tribunalul în cauza de faţă.
În al doilea rând, Curtea constată că în cauză s-a făcut o greşită aplicare şi a dispoziţiilor art. 161 alin. 1 şi 2 C.pr.civ.[art. 82 NCPC], deoarece excepţia lipsei calităţii de reprezentant îşi produce efectul peremptoriu numai dacă partea nu face această dovadă în termenul acordat de instanţă, la momentul invocării sale această excepţie de procedură având numai un efect dilatoriu.
Din această perspectivă, este greşit procedeul instanţei de fond de a lăsa la latitudinea avocatului acordarea unui termen, fiind rolul instanţei de judecată de a stabili necesitatea acordării acestui termen precum şi a depunerii înscrisurilor pe care le considera necesare pentru soluţionarea acestei excepţii. În situaţia în care instanţa avea dubii cu privire la realitatea celor menţionate în cuprinsul împuternicirii avocaţiale, urma să citeze partea personal pentru a arăta dacă a acordat avocatului exerciţiul dreptului de chemare în judecată; iar dacă se ridica vreo problemă legată de limitele mandatului acordat avocatului, urma să acorde un termen pentru a se depune la dosar contractul de asistenţă juridică. [Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a-IV-a Civilă, Decizia civilă nr.1799/25.10.2013, portal.just.ro]