Art. 83. Reprezentarea conventionala a persoanelor fizice

(1) In fata primei instante, precum si in apel, persoanele fizice pot fi reprezentate de catre avocat sau alt mandatar. Daca mandatul este dat unei alte persoane decat unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii asupra exceptiilor procesuale si asupra fondului decat prin avocat, atat in etapa cercetarii procesului, cat si in etapa dezbaterilor.

(2) In cazul in care mandatarul persoanei fizice este sot sau o ruda pana la gradul al doilea inclusiv, acesta poate pune concluzii in fata oricarei instante, fara sa fie asistat de avocat, daca este licentiat in drept.

(3) La redactarea cererii si a motivelor de recurs, precum si in exercitarea si sustinerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate si, dupa caz, reprezentate, sub sanctiunea nulitatii, numai de catre un avocat, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 13 alin. (2). || A se vedea Dispozițiile NCPC privind obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs prin avocat sunt neconstituţionale

(4) In cazul contestatiei in anulare si al revizuirii, dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator.

Avocatul poate fi angajat atat de catre parte personal, cat si de catre un tert mandatar al partii imputernicit in acest scop.
Semnatura clientului este obligatoriu a fi inserata pe contractul de asistenta juridica, aceasta facand dovada nasterii raportului juridic respectiv. In ceea ce priveste imputernicirea avocatiala, nu este necesar a fi semnata de client in situatia in care forma de exercitare a profesiei de avocat atesta identitatea partilor, a continutului si data contractului de asistenta juridica in baza caruia s-a eliberat imputernicirea, aspect inserat in modelul de imputernicire avocatiala stabilit de statut. In cazul in care se contesta existenta mandatului, instanta ii va pune in vedere avocatului sa depuna la dosar contractul de asistenta juridica, in fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul, rubricile cu caracter confidential putand fi acoperite.
De asemenea, semnatura avocatului si aplicarea stampilei nu sunt necesare in situatia in care imputernicirea avocatiala este semnata de catre client sau reprezentantul acestuia, aspect care rezulta tot din modelul de imputernicire avocatiala stabilit de statut. [D.N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 244]