Art. 283. Abateri judiciare

(1) Urmatoarele abateri savarsite in cursul procesului penal se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei:
a) neindeplinirea in mod nejustificat sau indeplinirea gresita ori cu intarziere a lucrarilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale, de transmitere a dosarelor, precum si a oricaror alte lucrari, daca prin aceasta s-au provocat intarzieri in desfasurarea procesului penal;
b) neindeplinirea ori indeplinirea gresita a indatoririlor de inmanare a citatiilor sau a celorlalte acte procedurale, precum si neexecutarea mandatelor de aducere.

(2) Lipsa nejustificata a martorului, precum si a persoanei vatamate, partii civile sau partii civilmente responsabile, chemate sa dea declaratii, sau parasirea, fara permisiune ori fara un motiv intemeiat, a locului unde urmeaza a fi audiate se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 250 lei la 5.000 lei.

(3) Lipsa nejustificata a avocatului ales sau desemnat din oficiu, fara a asigura substituirea, in conditiile legii, sau refuzul nejustificat al acestuia de a asigura apararea, in conditiile in care s-a asigurat exercitarea deplina a tuturor drepturilor procesuale, se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 500 lei la 5.000 lei. Baroul de avocati este informat cu privire la amendarea unui membru al baroului.

(4) Urmatoarele abateri savarsite in cursul procesului penal se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 500 lei la 5.000 lei:
a) impiedicarea in orice mod a exercitarii, in legatura cu procesul, a atributiilor care revin organelor judiciare, personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor, expertilor desemnati de organul judiciar in conditiile legii, agentilor procedurali, precum si altor salariati ai instantelor si parchetelor;
b) lipsa nejustificata a expertului sau interpretului legal citat;
c) tergiversarea de catre expert sau interpret a indeplinirii insarcinarilor primite;
d) neindeplinirea de catre orice persoana a obligatiei de prezentare, la cererea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata, a obiectelor ori inscrisurilor cerute de acestea, precum si neindeplinirea aceleiasi obligatii de catre reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel insarcinat cu aducerea la indeplinire a acestei obligatii;
e) nerespectarea obligatiei de pastrare, prevazuta la art. 160 alin. (3);
f) neluarea de catre reprezentantul legal al persoanei juridice in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum si impiedicarea de catre orice persoana a efectuarii expertizei in conditiile legii;
g) nerespectarea de catre parti, avocatii acestora, martori, experti, interpreti sau orice alte persoane a masurilor luate de catre presedintele completului de judecata potrivit art. 352 alin. (9) sau art. 359;
h) nerespectarea de catre avocatii partilor a masurilor luate de catre presedintele completului de judecata potrivit art. 359, cu exceptia situatiilor cand acestia sustin cereri, exceptii, concluzii pe fondul cauzei, precum si atunci cand procedeaza la audierea partilor, martorilor si expertilor;
i) manifestarile ireverentioase ale partilor, martorilor, expertilor, interpretilor sau ale oricaror alte persoane fata de judecator sau procuror;
j) abrogata;
k) nerespectarea de catre suspect sau inculpat a obligatiei de a incunostinta in scris, in termen de cel mult 3 zile, organele judiciare despre orice schimbare a locuintei pe parcursul procesului penal;
l) neindeplinirea de catre martor a obligatiei de a incunostinta organele judiciare, in termen de cel mult 5 zile, despre schimbarea locuintei pe parcursul procesului penal, potrivit art. 120 alin. (2) lit. c);
m) neindeplinirea in mod nejustificat de catre organul de cercetare penala a dispozitiilor scrise ale procurorului, in termenul stabilit de acesta;
n) abuzul de drept constand in exercitarea cu rea-credinta a drepturilor procesuale si procedurale de catre parti, reprezentantii legali ai acestora ori consilierii juridici;
o) neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 142 alin. (2) sau a obligatiei prevazute la art. 152 alin. (5) de catre furnizorii de servicii de telecomunicatii informatice sau financiare;
o^1) neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 146 ^1 alin. (7) de catre institutiile de credit sau entitatile financiare care efectueaza tranzactiile financiare;
p) neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 147 alin. (5) de catre unitatile postale ori de transport sau orice alte persoane fizice ori juridice care efectueaza activitati de transport sau transfer de informatii;
q) neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 153 alin. (3) de catre furnizorul de servicii sau de persoana in posesia careia sunt sau care are sub control datele prevazute la art. 153 alin. (1).

(5) Amenzile judiciare aplicate constituie venituri la bugetul de stat, cuprinzandu-se distinct in bugetul Ministerului Public sau al Ministerului Administratiei si Internelor, al Ministerului Justitiei, dupa caz, potrivit legii.

(6) Aplicarea amenzii judiciare nu inlatura raspunderea penala, in cazul in care fapta constituie infractiune.

Aplicarea amenzii judiciare nu este incompatibila cu aplicarea si a unor sanctiuni de natura disciplinara, in cazul in care abaterea constituie in acelasi timp si o incalcare a regulilor de deontologie profesionala (spre exemplu, raspunderea disciplinara a avocatilor ca urmare a comiterii unei abateri disciplinare grave. [M. Udroiu, Procedura penala. Partea generala. Noul Cod de procedura penala, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2014, p. 648]

”În ceea ce privește amenda în cuantum de 500 lei, instanța a apreciat că aceasta este legală și în mod întemeiat a fost aplicată în cauză. Cu privire la cuantum s-a constatat că a fost aplicat minimul prevăzut de lege, sub aspectul temeiului de drept în baza căruia a fost aplicată amenda – art. 283 lit. g C.p.p. s-a constatat că a fost corect stabilit, iar sub aspectul temeiniciei s-a constatat că cererea în anulare este neîntemeiată, amenda fiind aplicată ca urmare a comportamentului necorespunzător al domnului avocat, al tonului necorespunzător folosit, deși i s-a atras atenția în acest sens.
Apărarea potrivit căreia în cauză ar fi incident art. 283 lit. h C.p.p., care nu permite amendarea avocaților atunci când aceștia susțin cereri, excepții, concluzii pe fondul cauzei precum și atunci când procedează la audierea părților, martorilor și experților nu poate fi primită. Textul de lege indicat nu se interpretează în sensul indicat de către petent, deoarece în această situație s-ar ajunge ca avocatul să nu respecte măsurile dispuse de către președintele completului și să nu poată fi sancționat deși tulbură grav desfășurarea ședinței de judecată, pentru că oricând poate invoca că susține o cerere, excepție, concluzii pe fond sau se audiază părți, martori și experți.
A apreciat că dispozițiile de la lit. h trebuie interpretate coroborat cu dispozițiile de la lit. g, în sensul producerii de efecte juridice, textul vizând cazul în care nu se respectă dispozițiile dispuse în baza art. 359 C.pen., iar situațiile de excepție se referă la măsurile dispuse în baza acestui articol (de exemplu îndepărtarea din sală) și nu la imposibilitatea aplicării amenzii.
În ceea ce privește comportamentul efectiv al petentului pentru care instanța a aplicat amendă, s-a reținut că acesta a constat în atitudinea necorespunzătoare a petentului și în folosirea unui ton ridicat, deși a fost atenționat de către instanță.
Codul de procedură penală nu detaliază în ce constă ordinea și solemnitatea ședinței, context în care sensul acestor noțiuni este unul general care presupune respectarea participanților la proces a măsurilor dispuse de către președinte în vederea menținerii ordinii, adoptarea unei atitudini adecvate cadrului procesual solemn, de calm și respect. În acest sens pe portalul instanțelor de judecată (inclusiv portalul Judecătoriei Caransebeș) este postată Broșura nr. 4 – Reguli de conduită în instanță, ghid elaborat de către CSM pentru Transparența actului de justiție prin proiect Phare. În acest ghid sunt menționate regulile de conduită în instanță, inclusiv în sala de judecată, unde este indicat să se abțină de la orice gesturi, conduită sau comportament care arată sau poate sugera lipsă de respect față de instanță, să nu se ridice tonul (în mod necuviincios) când se adresează instanței, să se evite orice manifestare care să perturbe sau să distragă atenția instanței, (…).
În acest context, s-a apreciat că folosirea unui ton ridicat și continuarea unor discuții contradictorii, peste regulile stabilite de către instanță cu consecința tulburării ordinii și solemnității ședinței, situație care astfel cum rezultă din încheierea de ședință a condus și la suspendarea ședinței se încadrează în abaterea judiciară prev. de art. 283 lit. g C.pr.pen. (:..)
Împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 16.04.2015, 4, a formulat apel Ș P.
În cuprinsul motivelor de apel formulate, ȘP a solicitat desființarea încheierii atacate și anularea amenzii de 500 lei, care este vădit nelegală, în motivare arătând (…) Simplele afirmații „atitudine necorespunzătoare” și „ton necorespunzător” echivalează cu lipsa totală de motivare, fiind imposibil de verificat conținutul sintagmei „comportament necorespunzător”, cu atât mai mult cu cât nu poate fi vorba de vreun comportament necorespunzător atâta timp cât se aflau în faza de audiere a martorilor într-un proces penal complex, în care instanța, lipsită de răbdarea necesară, dorea o administrare superficială a probelor și o grabă inexplicabilă. Încercarea instanței de a impune audieri de martori formale și contra-cronometru încalcă principiile elementare ale procedurii penale, riscând soluții de fond nelegale. De asemenea, apelantul a arătat că în cauză ar fi incident art. 283 lit. h C.p.p., care nu permite amendarea avocaților atunci când aceștia susțin cereri, excepții, concluzii pe fondul cauzei precum și atunci când procedează la audierea părților, martorilor și experților.
Din analiza încheierii apelate, prin prisma motivelor de apel invocate și analizate din oficiu, în limitele prev. de art. 417 al. 2 C.p.p., Curtea reține următoarele:
Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor prevede în art. 14 că judecători trebuie să impună ordine și solemnitate în timpul soluționării cauzelor și să adopte o atitudine demnă și civilizată față de părți, avocați, martori, experți, interpreți ori alte persoane și să le solicite acestora un comportament adecvat.
Reguli similare sunt stabilite și în sarcina avocaților care au obligația profesională de a respecta autoritatea judiciară și de a-și exercita funcția în fața instanțelor în conformitate cu legislația și cu deontologia profesiei lor.
Astfel, art. 229 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat prevede că acesta este obligat să respecte solemnitatea ședințelor de judecată și să pledeze cu demnitate. Avocatului îi este interzis să folosească expresii care ar putea leza instanța și participanții la proces, atât în ședința de judecată, cât și în afara acesteia.
Rezultă, așadar, că poziția avocatului în sala de ședință trebuie să respecte anumite standarde de conduită, iar respectul trebuie să fie reciproc și nu unilateral, atitudinea contrară atrăgând după sine sancțiuni și nu solidaritate profesională.
Prin urmare, se reține că, dată fiind atitudinea domnului avocat față de instanță, tonul și modalitatea de adresare folosite, deși i s-a atras atenția de mai multe ori, sunt de natură să aducă atingere solemnității ședinței de judecată, fiind atribuția judecătorului de a atrage atenția asupra regulilor de conduită și de a formula observații atunci când se constată o îndepărtare de la aceste reguli.
Invocarea art. 283 lit. h C.pr.pen. nu îl poate exonera pe avocat de răspunderea disciplinară, având în vedere că nerespectarea art. 359 C.pr.pen. poate conduce nu numai la amendarea persoanei, ci și l-a îndepărtarea acesteia din sala de ședință.
Sancțiunea disciplinară aplicată, astfel cum a fost modificată prin încheierea atacată, este legală și temeinică, fiind aplicată la minimul special, astfel că nu poate fi redusă.” [Curtea de Apel Timișora, Decizia penală nr. 840A/2015, www.rolii.ro]