Art. 1.022. Revocarea promisiunii de donatie

(1) Promisiunea de donatie se revoca de drept daca anterior executarii sale se iveste unul dintre cazurile de revocare pentru ingratitudine prevazute la art. 1023.

(2) De asemenea, promisiunea de donatie se revoca de drept si atunci cand, anterior executarii sale, situatia materiala a promitentului s-a deteriorat intr-o asemenea masura incat executarea promisiunii a devenit excesiv de oneroasa pentru acesta ori promitentul a devenit insolvabil.

Spre deosebire de revocarea donatiei pentru ingratitudine in care termenul de prescriptie a dreptului la actiune curge de la data la care donatorul a cunoscut faptul de ingratitudine (moment subiectiv), credem ca revocarea de drept a promisiunii de donatie opereaza la momentul obiectiv al intervenirii faptului de ingratitudine care, in mod obligatoriu, trebuie sa se produca anterior perfectarii contractului de donatie. [R. Constantinovici in Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 1064]