Art. 2.263. Incetarea contractului de intretinere

(1) Contractul de intretinere incheiat pe durata determinata inceteaza la expirarea acestei durate, cu exceptia cazului in care creditorul intretinerii decedeaza mai devreme.

(2) Atunci cand comportamentul celeilalte parti face imposibila executarea contractului in conditii conforme bunelor moravuri, cel interesat poate cere rezolutiunea.

(3) In cazul prevazut la alin. (2), precum si atunci cand se intemeiaza pe neexecutarea fara justificare a obligatiei de intretinere, rezolutiunea nu poate fi pronuntata decat de instanta, dispozitiile art. 1.552 nefiind aplicabile. Orice clauza contrara este considerata nescrisa.

(4) Daca rezolutiunea a fost ceruta pentru unul dintre motivele prevazute la alin. (2) sau (3), oferta de intretinere facuta de debitorul parat dupa introducerea actiunii nu poate impiedica rezolutiunea contractului.

(5) In cazul in care rezolutiunea se pronunta pentru unul dintre motivele prevazute la alin. (2) sau (3), debitorul in culpa nu poate obtine restituirea prestatiilor de intretinere deja executate.

(6) Dreptul la actiunea in rezolutiune se transmite mostenitorilor.

(7) Rezolutiunea contractului de intretinere nu se poate cere pentru motivele prevazute la art. 2.261 alin. (1).

Întreţinerea unei persoane implică nu numai o prestaţie materială, ci şi o latură psihologică, care se întemeiază pe un raport de încredere şi apropiere.
Obligaţia asumată de întreţinătoare de a asigura întreţinutului îngrijire şi întreţinere cu toate cele necesare traiului, include în conţinutul său şi îndatorirea de a se preocupa să asigure întreţinutului o atmosferă caldă, deoarece un trai liniştit nu se poate avea loc într-un climat de certuri, de reproşuri, de gesturi care umilesc persoana.
În temeiul contractului de întreţinere, apelantei întreţinătoare îi revine şi obligaţia de a se comporta în aşa fel încât reclamantul să nu se simtă un străin, un abandonat, să nu aibă un real sentiment de stres, de insecuritate, ci dimpotrivă se impune ca întreţinătoarea să îi asigure confortul psihic necesar pentru a se simţi ocrotit, în siguranţă, să-i creeze un climat constant de linişte şi armonie.
Prestatiile materiale ce constituie obiect al contractului de întretinere trebuie asigurate în cadrul unei atmosfere calde, liniştite.
Cuvintele folosite la adresa reclamantului intimat (handicapat, leneş), refuzul apelantei de a merge pe stradă alături de reclamant, neasigurarea tratamentului sau îngrijirilor medicale în orice moment (refuzul de a-l duce la doctor în momentul declanşării stării de boală, obligarea reclamantului să suporte o cotă parte din contravaloarea ochelarilor), ameninţarea cu un cuţit de bucătărie, sunt elemente care au fost de natură să creeze reclamantului o stare de disconfort, un sentiment de teamă, de incertitudine, de real stres, care a culminat cu refuzul oricărei comunicări.
Pentru refuzul de a primi întreţinerea nu trebuie considerat a fi în culpă reclamantul intimat atâta timp cât apelanta întreţinătoare, prin comportamentul său în raporturile cu reclamantul, s-a manifestat urât, i-a creat un sentiment de incertitudine, de stres, de nesiguranţă, temere pentru sănătatea şi chiar pentru viaţa sa.
Întreţinerea prestată pe fondul unei atitudini dispreţuitoare, jignitoare, generatoare de stres, de disconfort, de nelinişte sufletească nu echivalează cu o întreţinere efectivă de care trebuie să se bucure reclamantul, persoană care raportat la vârsta şi starea sa de sănătate, are nevoie de un climat de linişte, de securitate. [Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, Decizia nr. 1129/2008, JURINDEX2009333575]

Atât timp cât contractul de întreţinere s-a desfiinţat prin acordul de voinţă al părţilor contractante (mutuus dissensus), ca urmare a executării dintr-o dată a obligaţiei, reclamanta nu mai este îndreptăţită să ceară rezoluţiunea contractului pentru neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere deoarece, potrivit declaraţiei notariale, contractul a fost revocat, deci acesta nu mai este în fiinţă.
Declaraţia autentică prin care se consemnează că a primit întreaga contravaloare a întreţinerii, se referă la executarea obligaţiei de întreţinere potrivit voinţei întreţinutei prin plata unei despăgubiri egale cu valoarea întreţinerii, executare care nu se face la anumite termene con venite de părţi ci dintr-o dată, prin înmânarea întregii contravalori a întreţinerii. Această declaraţie are efectul stingerii obligaţiei de întreţinere în totalitatea sa.[Curtea de Apel Craiova, Decizia nr. 1055/2008]