Art. 253. Mijloace de aparare

(1) Persoana fizica ale carei drepturi nepatrimoniale au fost incalcate ori amenintate poate cere oricand instantei:
a) interzicerea savarsirii faptei ilicite, daca aceasta este iminenta;
b) incetarea incalcarii si interzicerea pentru viitor, daca aceasta dureaza inca;
c) constatarea caracterului ilicit al faptei savarsite, daca tulburarea pe care a produs-o subzista.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul incalcarii drepturilor nepatrimoniale prin exercitarea dreptului la libera exprimare, instanta poate dispune numai masurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c).

(3) Totodata, cel care a suferit o incalcare a unor asemenea drepturi poate cere instantei sa il oblige pe autorul faptei sa indeplineasca orice masuri socotite necesare de catre instanta spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt:
a) obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotararii de condamnare;
b) orice alte masuri necesare pentru incetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat.

(4) De asemenea, persoana prejudiciata poate cere despagubiri sau, dupa caz, o reparatie patrimoniala pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, daca vatamarea este imputabila autorului faptei prejudiciabile. In aceste cazuri, dreptul la actiune este supus prescriptiei extinctive.

Chiar daca, in comparatie cu reglementarea din alte state, noul Cod civil nu prevede expres, actiunea prevazuta de art. 253 alin. (1) lit. c) poate fi promovata si fara a se indica identitatea autorului faptei (fara parat), deci fara sa presupuna o judecta desfasurata in conditii de contradictorialitate. Procedura care, prin natura ei, nu presupune o cerere indreptata impotriva unui adversar este procedura necontencioasa. Chiar daca reglementarea acestei proceduri nu este suficient de permisiva pentru includerea actiunii de la lit. c), si in cazul in care nu se poate stabili cine este autorul faptei prejudiciabile, persoana vatamata poate adresa o cerere instantei civile, care va constata caracterul ilicit al faptei savarsite, intr-o procedura necontencioasa [Codul civil al Republicii Moldova prevede in mod expres in art. 16 aiin. (9): “Daca identificarea persoanei care a difuzat informatia ce lezeaza onoarea, demnitatea si reputatia profesionala a unei alte persoane este imposibila, aceasta din urma este in drept sa adreseze in instanta de judecata o cerere in vederea declararii informatiei raspandite ca fiind neveridica”]. [C. Voicu in Noul Cod civil. Comentarii, doctrina si jurisprudenta, vol. I, Editura Hamangiu 2012, p. 318]