Art. 628. Conditii de opozabilitate

(1) Clauza de inalienabilitate nu poate fi invocata impotriva dobanditorilor bunului sau a creditorilor proprietarului care s-a obligat sa nu instraineze decat daca este valabila si indeplineste conditiile de opozabilitate.

(2) Pentru opozabilitate, clauza de inalienabilitate trebuie sa fie supusa formalitatilor de publicitate prevazute de lege, daca este cazul.

(3) In cazul bunurilor mobile, sunt aplicabile, in mod corespunzator, regulile prevazute pentru dobandirea proprietatii prin posesia de buna-credinta.

(4) In cazul in care clauza de inalienabilitate a fost prevazuta intr-un contract cu titlu gratuit, ea este opozabila si creditorilor anteriori ai dobanditorului.

(5) Neindeplinirea conditiilor de opozabilitate nu il lipseste pe beneficiarul clauzei de inalienabilitate de dreptul de a pretinde daune-interese proprietarului care nu se conformeaza acestei obligatii.

Drepturile indisponibilizate printr-o asemenea clauza sunt dreptul de proprietate, nuda proprietate si dreptul de superficie. Formalitatile de publicitate sunt diferite in functie de natura acestor drepturi, respectiv dupa cum ele au caracter imobiliar sau mobiliar. Daca este vorba de o clauza de inalienabilitate referitoare la unul dintre drepturile reale principale, cu caracter imobiliar, enumerate mai sus, trebuie sa fie indeplinite formalitatile de publicitate specifice regimului de carte funciara reglementate in Titlul VII al Cartii a III-a din Codul Civil. In acest sens, in art. 902 alin. (2) pct. 8 se precizeaza ca trebuie sa fie notata in cartea funciara interdictia conventionala de instrainare a unui drept inscris, adica tocmai clauza de inalienabilitate. In situatia in care nu au fost indeplinite formalitatile de publicitate imobiliara pentru clauza de inalienabilitate, iar tertul si-a inscris in cartea funciara dreptul real dobandit prin incalcarea clauzei de inalienabilitate, cel interesat poate, conform art. 908 si 909 C. Civ. , introduce actiunea in rectificarea inscrierii in cartea funciara, fie fara limita de timp daca tertul dobanditor este de rea-credinta, fie in termen de cinci ani, daca dobanditorul prin act cu titlu gratuit este de buna-credinta, ori in termen de trei ani, daca sunt invocate dispozitiile art. 908 alin. (1) pct. 1 si 2 C.Civ., iar dobanditorul prin act cu titlu oneros este de buna-credinta, in toate cazurile sub rezerva prescriptiei dreptului la actiunea in fond. Altfel spus, regula inopozabilitatii clauzei de inalienabilitate neinscrisa in cartea funciara este suspendata in perioada in care cel interesat poate introduce actiunea in rectificarea tabulara. [V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2013, p. 117]

Fata de creditorii ulteriori ai dobanditorului, nu exista o difernta de regim juridic in functie de caracterul oneros sau gratuit al actului prin care debitorul lor a dobandit un bun la a carui inalienabilitate s-a obligat, clauza de inalienabilitate fiindu-le opozabila doar daca au fost indeplinite formalitatile de publicitate. Insa, cu privire la creditorii anteriori ai dobanditorului, observam ca legiuitorul introduce o distinctie in functie de caracterul gratuit sau oneros al actului de dobandire.
Astfel, potrivit alin. (4) al art. 628, “In cazul in care clauza de inalienabilitate a fost prevazuta intr-un contract cu titlu gratuit, ea este opzabila si creditorilor anteriori ai dobanditorilor”. Din interpretarea per a contrario a acestui alineat rezulta ca atunci cand actul de dobandire a avut caracter oneros, clauza nu este opozabila creditorilor anteriori ai dobanditorului. Aceasta inseamna ca, prin exceptie de la caracterul insesizabil al bunurilor inalienabile, creditorii anteriori ai dobandiorului, a caror creanta este scadenta in perioada de inalienabilitate a clauzei, vor putea urmari bunul inalienabil pentru satisfacerea creantei lor.[I. Sferdian, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu 2013, p. 171]