Art. 730. Efectuarea reparatiilor mari

(1) Uzufructuarul este obligat sa il instiinteze pe nudul proprietar despre necesitatea reparatiilor mari.

(2) Atunci cand nudul proprietar nu efectueaza la timp reparatiile mari, uzufructuarul le poate face pe cheltuiala sa, nudul proprietar fiind obligat sa restituie contravaloarea lor pana la sfarsitul anului in curs, actualizata la data platii.

Coroborand prevederile art. 723 C. civ., conform carora „uzufructuarul preia bunurile in starea in care se afla la data constituirii uzufructului”, cu cele ale art. 730 C. civ., tragem concluzia ca nudul proprietar nu poate fi obligat sa efectueze reparatiile mari care au cauze anterioare constituirii dreptului de uzufruct. [I. Adam, Drept civil, Teoria generala a drepturilor reale, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2013, p. 442]

Partile vor putea conveni si asupra altui termen privitor la efectuarea acestei plati, norma nefiind de ordine publica. [C. Birsan, Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu 2013, p. 278]