Art. 902. Actele sau faptele supuse notarii

(1) Drepturile, faptele sau alte raporturi juridice prevazute la art. 876 alin. (2) devin opozabile tertelor persoane exclusiv prin notare, daca nu se dovedeste ca au fost cunoscute pe alta cale, in afara cazului in care din lege rezulta ca simpla cunoastere a acestora nu este suficienta pentru a suplini lipsa de publicitate. In caz de conflict de drepturi care provin de la un autor comun, dispozitiile art. 890-892, 896 si 897 se aplica in mod corespunzator.

(2) In afara altor cazuri prevazute de lege, sunt supuse notarii in cartea funciara:
1. punerea sub interdictie judecatoreasca si ridicarea acestei masuri;
2. cererea de declarare a mortii unei persoane fizice, hotararea judecatoreasca de declarare a mortii si cererea de anulare sau de rectificare a hotararii judecatoresti de declarare a mortii;
3. calitatea de bun comun a unui imobil;
4. conventia matrimoniala, precum si modificarea sau, dupa caz, inlocuirea ei;
5. destinatia unui imobil de locuinta a familiei;
6. locatiunea si cesiunea de venituri;
7. aportul de folosinta la capitalul social al unei societati;
8. interdictia conventionala de instrainare sau de grevare a unui drept inscris;
9. vanzarea facuta cu rezerva dreptului de proprietate;
10. dreptul de a revoca sau denunta unilateral contractul;
11. pactul comisoriu si declaratia de rezolutiune sau de reziliere unilaterala a contractului;
12. antecontractul si pactul de optiune;
13. dreptul de preemptiune nascut din conventii;
14. intentia de a instraina sau de a ipoteca;
15. schimbarea rangului ipotecii, poprirea, gajul sau constituirea altei garantii reale asupra creantei ipotecare;
16. deschiderea procedurii insolventei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului supus acestei masuri, precum si inchiderea acestei proceduri;
17. sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale;
18. actiunea in prestatie tabulara, actiunea in justificare si actiunea in rectificare;
19. actiunile pentru apararea drepturilor reale inscrise in cartea funciara, actiunea in partaj, actiunile in desfiintarea actului juridic pentru nulitate, rezolutiune ori alte cauze de ineficacitate, actiunea revocatorie, precum si orice alte actiuni privitoare la alte drepturi, fapte, alte raporturi juridice in legatura cu imobilele inscrise;
20. punerea in miscare a actiunii penale pentru o inscriere in cartea funciara savarsita printr-o fapta prevazuta de legea penala.

(3) In sensul prezentului articol, prin terti se intelege orice persoana care a dobandit un drept real sau un alt drept in legatura cu imobilul inscris in cartea funciara.

Vânzare cu opțiune de răscumpărare. Notarea urmăririi împotriva vânzătorilor în cartea funciară. ”Conform art. 1758 alin. 1 N.C.C., vânzarea cu opţiune de răscumpărare este o vânzare afectată de condiţie rezolutorie prin care vânzătorul îşi rezervă dreptul de a răscumpăra bunul sau dreptul transmis cumpărătorului, iar potrivit disp. art. 1760 alin. 1 N.C.C., efectele vânzării cu opţiune de răscumpărare se stabilesc potrivit dispoziţiilor privitoare la condiţia rezolutorie, care se aplică în mod corespunzător.
Cum dreptul de proprietate dobândit de cei doi petenţi e afectat de o condiţie rezolutorie, conform disp. art. 898 alin. 1 pct. 1 N.C.C., în cartea funciară s-a înscris provizoriu dreptul de proprietate al soţilor Z.
Conform art. 175 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, dacă s-a efectuat o înscriere provizorie, se vor putea efectua noi înscrieri atât împotriva celui intabulat, cât şi împotriva celui înscris provizoriu cu privire la acelaşi drept.
În temeiul dispoziţiilor anterior menţionate şi având în vedere şi cele ale art. 902 alin. 2 pct. 17, conform cărora este supusă notării urmărirea imobilului, se constată că în mod legal s-a înscris în cartea funciară urmărirea imobiliară încuviinţată de Judecătoria Câmpina, cei doi debitori fiind proprietari tabulari până la justificarea înscrierii provizorii.
Doar după ce e justificată, înscrierea provizorie se transformă în înscriere definitivă, in intabulare, cu efect retroactiv, de la data înregistrării, astfel cum reiese din coroborarea disp. art. 898 alin. 1 N.C.C. cu cele ale art. 899 N.C.C.
De altfel, potrivit disp. art. 900 alin. 1 N.C.C., dacă în cartea funciară s-a înscris un drept real în folosul unei persoane, se prezumă că dreptul există în folosul ei, iar conform art. 1759 alin. 3 N.C.C., dreptul cumpărătorului se consolidează în cazul în care vânzătorul nu exercită opţiunea în termenul stabilit, condiţia rezolutorie care afecta vânzarea fiind considerată a nu se fi îndeplinit.
De remarcat este şi faptul că în conformitate cu disp. art. 902 alin. 1 N.C.C., numai prin notare în cartea funciară drepturile, faptele sau alte raporturi juridice devin opozabile terţilor, dacă nu se dovedeşte că au fost cunoscute pe altă cale, în afara cazului în care din lege rezultă că simpla cunoaştere a acestora nu este suficientă pentru a suplini lipsa de publicitate, ori, aşa cum mai sus s-a menţionat, la art. 902 alin. 2 pct. 17 N.C.C. este prevăzut că urmărirea imobilului este supusă notării în cartea funciară.
Faţă de cele ce preced, cum până la termenul de opţiune de răscumpărare dreptul de proprietate al petenţilor s-a înscris provizoriu în cartea funciară, în temeiul disp. art. 898 pct. 1 N.C.C., sub condiţia rezolutorie prevăzută de art. 1758 alin. 1 N.C.C., iar cei doi debitori sunt proprietari tabulari, notarea urmăririi împotriva debitorilor s-a înscris în mod legal, având rol de informare şi de asigurare a opozabilităţii faţă de terţi.” [Judecătoria Câmpina, Sentința civilă nr. 2019/2015, portal.just.ro]