Codul de procedură fiscală se modifică din nou

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Potrivit expunerii de motive, este necesară modificarea CPF motivat de:
– transpunerea Directivei 2015/2376/UE de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.
– clarificarea unora dintre instituţiile juridice susceptibile de interpretare, şi, prin urmare, o mai corectă aplicare a Codului.

Menționăm câteva dintre modificările aduse:

Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal

Se propune exonerarea contribuabilului/plătitorului de la obligaţia de a depune cerere de modificare a domiciliului fiscal, în situaţia în care domiciliul sau sediul social coincide cu domiciliul fiscal, având în vedere că administrația fiscală deține aceste date urmare fluxurilor zilnice ale schimbului de informații realizate electronic cu ONRC, în situaţia în care urmare modificării domiciliului/sediului social, acesta este şi domiciliul fiscal.

Reguli privind refuzul de a primi acte administrativ fiscale în cazul în care comunicarea se face direct la domiciliul contribuabilului

Dacă în procedura comunicării directe a actului administrativ fiscal la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestuia, acesta refuză primirea actului sau nu este găsit la domiciliul fiscal, se va afișa pe ușa destinatarului o înștiințare care va cuprinde:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
c) numele, prenumele şi domiciliul fiscal celui înştiinţat;
d) denumirea, numărul și data emiterii actului administrativ fiscal în legătură cu care se face înştiinţarea;
e) anul, luna, ziua şi ora când afişarea a fost făcută;
f) semnătura celui care a afişat înştiinţarea.

Citeste mai mult  ANAF: Aproximativ 210.000 de persoane fizice au obligația de a depune formularul 600

În acceastă situație, contribuabilul/plătitorul ori împuternicitul acestuia este în drept să se prezinte la sediul organului fiscal emitent pentru a i se comunica actul administrativ fiscal în termen de maxim 15 zile de la data afișării înștiințării. În situația în care contribuabilul/plătitorul sau împuternicitul acestuia nu se prezintă în acest termen, actul se consideră comunicat la împlinirea acestui termen.

Obligaţia instituţiilor de credit de a furniza informaţii

Se propun următoarele:

  • instituirea obligației entităţilor raportoare de a comunica, la solicitarea organului fiscal central, beneficiarii reali ai operațiunilor bancare,
  • instituirea în sarcina acelorași entităţi raportoare, a obligației de a transmite organului fiscal central, zilnic, operațiunile în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele, și transferurile externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.
  • introducerea obligației ca anumite entităţi prevăzute expres de lege, precum și cele care realizează transferuri electronice de numerar, să transmită organului fiscal central, zilnic, rapoartele de tranzacţii suspecte pentru operațiunile în lei sau în valută despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele.
Citeste mai mult  Modificarea legislaţiei privind asociaţiile de proprietari şi condominiul

Dreptul  de a refuza furnizarea de informaţii

Proiectul prevede eliminarea notarilor publici și executorilor judecătorești din enumerarea categoriilor de persoane care, potrivit art. 67, au dreptul de a refuza furnizarea de informații către organele fiscale, având în vedere faptul că aceste persoane dețin informații și documente relevante din punct de vedere fiscal, cum ar fi cele privind patrimoniul persoanelor fizice, în speță cele referitoare la contracte de vânzare-cumpărare de imobile (din care rezultă alocări de fonduri ale persoanelor fizice care pot constitui elemente importante pentru stabilirea bazei impozabile pentru impozitul pe venit), documente aferente procedurii succesorale notariale (pe baza cărora se pot determina, ca surse de fonduri, venituri neimpozabile ale persoanelor fizice – acestea nu se declară organului fiscal), punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii, recuperarea pe cale amiabilă a creanțelor și alte documente cu relevanță fiscală.

Depunerea declaraţiei fiscale

Se propune reglementarea expresă a faptului că, declarațiile fiscale depuse la un organ fiscal central/local necompetent, sunt considerate ca fiind depuse la data depunerii acestora la organul fiscal necompetent. Pe cale de consecință, se propune totodată şi reglementarea expresă a obligativităţii organului fiscal necompetent de a transmite respectivele declarații fiscale la organul fiscal competent într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii declarației.

Citeste mai mult  Modificările Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Controlul inopinat

Reglementarea posibilităţii încheierii, pe perioada unei inspecții fiscale, de către organele de inspecţie fiscală desemnate cu efectuarea inspecției fiscale, a unui proces-verbal de control inopinat, ori de câte ori în alte proceduri sunt necesare constatări în legătură cu operațiuni și obligații supuse inspecției fiscale în derulare.

Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante

Se propune reglementarea altor termene de publicare a listei debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local, respectiv semestrial în funcție de termenele de plată a impozitului pe clădiri, teren, mijloace de transport, în considerarea faptului că aceste creanțe fiscale dețin cea mai mare pondere în veniturile bugetelor locale.

Proiectul de lege poate fi consultat AICI.

Cuvinte cheie: > >