Art. 59. Calculul pedepsei in cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata

In cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata cu pedeapsa inchisorii, perioada de detentiune executata se considera ca parte executata din pedeapsa inchisorii.