Condițiile admisibilității acțiunii în evacuare conform procedurii speciale

”Potrivit art. 1.033 C.proc.civ. dispozițiile prezentului titlu se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foștii locatari sau alte persoane.

Procedura specială este incidentă nu numai în situația în care între părți a fost încheiat un contract de locațiune, ci acoperă și ipoteza în care imobilul este ocupat fără drept de către o persoană, cu sau fără permisiunea ori îngăduința proprietarului, în această ipoteză încadrându-se și situația celui care ocupă imobilul în fapt, fără permisiunea sau îngăduința proprietarului său (cf. G.Boroi  ș.a., Noul Cod de procedură civilă, comentariu pe articole, vol. II, pag. 640).

Pentru a fi admisibilă acțiunea în evacuare conform procedurii speciale, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

– Acțiunea să fie promovată de titularul dreptului de proprietate sau al unui alt drept care îi conferă reclamantului dreptul de folosință asupra imobilului,

– Pârâtul să exercite posesia de fapt asupra imobilului,

– Pârâtul să nu posede în temeiul unui drept,

– Notificarea locatarului în condițiile art. 1.037 C.proc.civ. sau a ocupantului în condițiile art. 1.038 C.proc.civ.

Citeste mai mult  Interesul în cererile de instituire a sechestrului asigurător

I. Acțiunea să fie promovată de titularul dreptului de proprietate sau al unui alt drept care îi conferă reclamantului dreptul de folosință asupra imobilului:

Prin sentința civilă nr. 5227/29.10.2007 a Judecătoriei Sibiu pronunțată în dosar nr. X, s-a dispus sistarea comunității de bunuri între părți, imobilul situat în Cisnădie, fiind atribuit reclamantei PM.

În temeiul sentinței menționate, reclamanta și-a înscris în cartea funciară dreptul de proprietate asupra imobilului, în conformitate cu încheierea de carte funciară nr. x/19.08.2008 , fapt atestat cu extrasul de carte funciară.

II. Pârâtul să exercite posesia de fapt asupra imobilului:

Posesia reprezintă stăpânirea de fapt a unui lucru, care, din punctul de vedere al posesorului, apare ca o exteriorizare a atributelor unui drept real principal.

Posesia implică existența simultană a două elemente constitutive:

– elementul material (corpus) și

– elementul psihologic sau intențional (animus possidendi).

În privința elementului material, instanța reține că pârâtul nu contestă că domiciliază în imobilul reclamantei, arătând doar că este plecat provizoriu în străinătate și invocând, totodată, faptul că reclamanta nu i-a achitat sulta cuvenită, astfel că acest fapt i-ar conferi un drept de retenție asupra imobilului. Pârâtul nu face nici o dovadă în acest sens.

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept. Indicele de corecție aplicabil dreptului la pensie

În ce privește elementul psihologic al posesiei, acesta se caracterizează prin voința celui ce stăpânește lucrul de a se comporta cu privire la acesta ca un proprietar sau ca un titular al altui drept real principal.

În cauza de față elementul intențional al posesiei este realizat în privința pârâtului , din notele depuse rezultând că are domiciliul în imobilul reclamantei, iar susținerea acestuia că este plecat din țară în interes de serviciu nu a fost dovedită cu nici un act de la dosar.

III. Pârâtul să nu posede în temeiul unui drept:

Instanța constată îndeplinită această condiție în privința pârâtului.

Astfel, așa cum rezultă și din considerentele expuse la pct. I, dreptul de coproprietate al pârâților asupra imobilului a încetat din momentul rămânerii definitive a hotărârii de partaj, reclamanta devenind proprietară exclusivă asupra imobilului.

Având în vedere că pârâtul nu a făcut dovada existenței în patrimoniul său a unui alt drept asupra imobilului care să îi confere atributul posesiei, rezultă că în privința sa este îndeplinită și cea de a treia condiție.

Citeste mai mult  RIL admis. Determinarea competenței materiale a tribunalelor/secțiilor specializate

IV. Notificarea locatarului în condițiile art. 1.037 C.proc.civ. sau a ocupantului în condițiile art. 1.038 C.proc.civ.

În cauza de față sunt aplicabile dispozițiile art. 1.038 C.proc.civ. potrivit căruia atunci când proprietarul unui imobil dorește să îl evacueze pe ocupantul acestuia, după ce dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze imobilul pe care îl ocupă fără nici un drept, în termen de 5 zile de la comunicarea notificării.

Reclamanta l-a notificat pe pârât prin executor judecătoresc să evacueze imobilul în termen de 5 zile de la primirea notificării așa cum rezultă din notificarea înregistrată sub nr.7/21.01.2014 a B DMN depusă la fila 5 din dosar, fiind îndeplinită în cauză și cea de a patra condiție de admitere a acțiunii în evacuare.

Față de considerentele expuse, având în vedere că în cauză sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de art. 1.033 și urm. C.proc.civ., instanța va admite cererea formulată de reclamanta  (…)și va dispune evacuarea pârâtului.” (Judecătoria Sibiu, Sentința civilă nr. 2048/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >