Condițiile de formă ale notificării în procedura privind darea în plată

15 ianuarie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

Tribunalul Olt a admis definitiv contestația băncii într-un dosar privind darea în plată, constatând neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art.5 alin.1 şi 2 din Legea nr.77/2016. Pentru a hotări astfel, instanța a reținut că notificarea transmisă băncii nu a fost însuşită prin semnătură de garanţii ipotecari.

De asemenea, tribunalul a constatat că în cuprinsul notificării nu era indicat intervalul orar în care reprezentantul băncii să se prezinte la notarul public, fiind menţionată o oră fixă.

”Prin sentinţa civilă nr. X din data de 04.04.2017 pronunţată de Judecătoria Balş în dosar nr. X/184/2017 s-a admis contestaţia formulată de creditoarea CEC BANK SA, cu sediul în B, în contradictoriu cu debitorul BI, cu codebitorul NP şi cu garanţii NC şi NM, domiciliaţi în B judeţul O.

S-a constatat neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art.5 alin.1 şi 2 din Legea nr.77/2016, privind darea în plată. (…)

Analizând actele dosarului şi prin prisma dispoziţiilor legale invocate, instanţa a constatat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.4 ce vizează calitatea de creditor şi consumator, cuantumul sumei, scopul constituirii ipotecii imobiliare.

Cu privire la condiţiile de formă, instanţa a constatat că acestea nu sunt îndeplinite. Astfel, având în vedere faptul că imobilul apartament ipotecat este proprietatea garanţilor ipotecari N M. C, N M. P şi N S M, notificarea ar fi trebuit să fie însuşită prin semnături şi de către aceştia, dar şi de către codebitoarea BVG.
Astfel, chiar dacă aceştia şi-ar fi exprimat ulterior acordul cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra imobilului în favoarea creditoarei, condiţia semnării notificării ar fi trebuit să fie îndeplinită, aceasta fiind o condiţie imperativă.
De asemenea, nu a fost îndeplinită nici condiţia stabilirii unui interval orar în cele două zile diferite în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, fiind menţionată o oră fixă. (…)

Citeste mai mult  Exercitarea exclusivă a autorității părintești de către unul dintre părinții divorțați

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel apelantul BI(…)

Examinând sentinţa, prin prisma motivelor de apel se constată că aceasta este temeinică şi legală, soluţia de admitere a contestaţiei fiind temeinică şi legală (…)

Astfel, instanţa de fond a apreciat judicios că notificarea nu a fost însuşită prin semnătură de garanţii ipotecari N M. C, N M. P şi N S M, precum şi de codebitoarea BVG, din perspectiva faptului că aceştia s-au obligat în mod solidar cu clientul împrumutat BI, şi respectiv garantat cu imobilul, în vederea îndeplinirii obligaţiei de plată a creditului contractat.

Susţinerea apelantului conform căreia lipsa acestor elemente nu poate fi echivalată cu lipsa acordului acestora în ceea ce priveşte darea în plată a apartamentului nu are legătură cu starea de fapt şi textul de lege incident, care are caracter imperativ, condiţia existenţei acordului trebuind să existe la momentul notificării, împotriva căreia s-a formulat contestaţie.

Afirmaţia conform căreia aceştia şi-a exprimat acordul în cadrul derulării procesului, nu prezintă relevanţă cu privire la acoperirea condiţiei prevăzute de textul de lege menţionat mai sus, condiţia neputând fiind realizată ulterior emiterii notificării.

Citeste mai mult  Condițiile conflictului negativ de competență

Având în vedere că notificarea nu cuprinde un acord expres privitor la bunul imobil proprietate comună a coproprietarilor N M. C, N M. P şi N S M, aceasta echivalează cu absenţa/lipsa consimţământului în ceea ce priveşte darea în plată a garanţiei creditului acordat dlui BI, instanţa reţinând – în mod temeinic – că nu este îndeplinită una din condiţiile de admisibilitate.

În ceea ce priveşte încălcarea de către debitor a prevederilor art. 5 alin. 2 din Legea nr. 77/2016, privitor la obligaţia de a indica unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la notarul public indicat în notificare, se constată că soluţia instanţei este temeinică şi legală.

Conform art. 5 alin. 2 din Legea nr. 77/2016:
„(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă si stabilirea unui interval orar în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalităţi, izvorând din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.”

În notificarea remisă băncii s-au menţionat următoarele:„vă notific cu privire la prezentarea dumneavoastră la BNP VI, (…) în data de 28.02.2017, ora 09:00, iar dacă nu veţi fi prezenţi la această dată. întâlnirea se va reprograma în mod automat la data de 07.03.2017, ora 09:00.
„Reperul” indicat de notificare nu îndeplineşte condiţiile de formă ale legii, nefiind indicat intervalul orar în care reprezentantul Băncii să se prezinte la notarul public.

Citeste mai mult  Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor. Proces-verbal de contravenție anulat

Din cele reţinute mai sus rezultă cu claritate că legea instituie obligaţia în sarcina consumatorului de a insera în cuprinsul notificări şi intervalul orar în zile în care reprezentantul băncii să fie prezent la notar.

În condiţiile în care formalităţile privind un eventual transfer al dreptului de proprietate presupun prezentarea de către consumator/coproprietari a actului de proprietate, certificat fiscal, extras de CF pentru autentificare, adeverinţă de la asociaţia de proprietate, acte de identitate şi, în esenţă, prezenţa – în acelaşi timp – a părţilor (creditor şi debitori/proprietari) în faţa notarului public, este evidentă că stabilirea/fixarea intervalului orar este imperativ necesară si nu poate fi lăsată la liberul arbitru al consumatorului.

De aceea, notificarea nu îndeplineşte o condiţie de admisibilitate prevăzută de legea dării în plată, nefiind indicat intervalul orar, în care reprezentantul băncii să se prezinte la notarul public indicat.

În funcţie de cele arătate, sentinţa va fi menţinută cu consecinţa respingerii apelului ca nefundat, în temeiul art. 480 alin1 Cpc.” (Tribunalul Olt, Decizia civilă nr. 305 din 21 septembrie 2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >