Condițiile evacuării ocupantului pe calea procedurii speciale

5 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Evacuarea unui ocupant al imobilului poate fi cerută atât în cazul în care acesta este ocupat cu îngăduinţa proprietarului (și are astfel calitatea de tolerat), cât şi în cazul în care este ocupat fără îngăduinţa proprietarului ceea ce ar reprezenta situaţia ocupării abuzive.

”Examinând sentinţa atacata în raport de criticile formulate, actele dosarului şi dispoziţiile legale incidente în cauză,conform prevederilor art. 479 C.proc.civ., instanţa reţine că apelul formulat de apelantul P G împotriva sentinţei civile nr. 253C/04.12.2014 a Judecătoriei Huşi este întemeiat pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a fost investită de către apelantul din prezenta cauză cu o cerere de evacuare formulată în temeiul dispoziţiilor art. 1.033 şi urm. C.proc.civ. ce reglementează o procedură specială de evacuare. În temeiul acestor dispoziţii, potrivit art. 1.040 C.proc.civ., locatorul sau proprietarul va solicita instanţei să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu, dacă locatarul sau ocupantul notificat în condiţiile prezentului titlu refuză să evacueze imobilul ori dacă locatarul a renunţat la dreptul său de a fi notificat şi a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul. Astfel, din conţinutul acestor prevederi rezultă locatorul sau proprietarul imobilului poate cere evacuarea locatarului sau ocupantului pentru lipsă. Cele două noţiuni de locatar şi ocupant sunt definite de art. 1.033 alin. 2 lit. b) şi e) C.proc.civ., respectiv prin locatar se înţelege locatarul principal, chiriaş sau arendaş, sublocatarul sau un cesionar al locatarului, indiferent dacă persoana care solicită evacuarea este locatorul sau sublocatorul ori dobânditorul imobilului, iar prin ocupant se înţelege oricare persoană, alta decât proprietarul sau locatarul, care ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiunea ori îngăduinţa proprietarului.

Citeste mai mult  Asistența juridică obligatorie. Pedeapsa prevăzută de lege în cazul săvârşirii tentativei

În prezenta cauză, instanţa de control judiciar reţine că prima instanţa a stabilit corect situaţia părţilor din prezenta cauză în sensul că apelantul este proprietar al imobilului din care solicită evacuarea intimatei, iar intimata are calitatea de ocupant al imobilul în sensul definit de art. 1.033 alin. 2 lit. e) C.proc.civ., nefiind probată în cauză existenţa unui contract de locaţiune, închiriere sau arendă care să îi permită să fie considerată drept locatar, conform art. 1.033 alin. 2 lit. b) C.proc.civ.

Însă, prima instanţa a considerat în mod eronat că, pentru a obţine evacuarea intimatei din imobilul proprietatea sa, apelantul trebuia să dovedească faptul că imobilul a fost ocupat în mod abuziv atâta timp cât proprietarul poate obţine evacuarea persoanei care ocupă imobilul proprietatea sa chiar şi în situaţia în care aceasta îl ocupă cu îngăduinţa sa; astfel, prima instanţă a impus apelantului dovada îndeplinirii unei condiţii pe care legea nu o prevede şi nici nu o impune, iar evacuarea unui ocupant al imobilului poate fi cerută atât în cazul în care acesta este ocupat cu îngăduinţa proprietarului (ceea ce reprezintă situaţia intimatei din prezenta cauză care a rămas în imobilul prin îngăduinţa apelantului proprietar al imobilului şi are astfel calitatea de tolerat), cât şi în cazul în care este ocupat fără îngăduinţa proprietarului ceea ce ar reprezenta situaţia ocupării abuzive la care s-a referit în motivarea sa, prima instanţă.

Citeste mai mult  Prevalenţa dispoziţiilor referitoare la prescripţia răspunderii penale faţă de cele privind limitele de pedeapsă în procesul stabilirii legii penale mai favorabile

Nu prezintă relevanţă şi nici nu-i acordă intimatei un drept de folosinţă asupra imobilului încheierea unui contract de comodat împreună cu apelantul, întreţinerea imobilului ori efectuarea unor îmbunătăţiri asupra acestuia sau încheierea contractelor la utilităţi pe numele intimatei, toate aceste împrejurări punând în discuţie alte drepturi decât cel de folosinţă a imobilului. De asemenea, nu prezintă relevanţă nici faptul că apelantul nu mai are folosinţa imobilului ca urmare a încheierii unui contact de comodat, calitatea sa de proprietar dându-i dreptul de a cere evacuarea oricăror persoane ce sunt ocupanţi ai imobilului.

Faţă de toate considerentele anterior expuse, în baza art. 480 alin. 2 C.proc.civ., instanţa urmează să admită apelul formulat de apelantul PG împotriva sentinţei civile nr. 253C/04.12.2014 a Judecătoriei Huşi pe care o va schimba în tot în sensul că va admite cererea reclamantului în contradictoriu cu pârâta şi va dispune evacuarea pârâtei din imobilul, proprietatea reclamantului, situat în mun. Huşi.” (Tribunalul Vaslui, Decizia civilă nr. 402A/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >