Condiţiile exercitării dreptului de deducere a TVA

Pentru a beneficia de dreptul de ducere a TVA, persoana impozabilă trebuie să justifice exercitarea acestui drept în baza exemplarului original al facturii, care să cuprindă informaţiile prevăzute la art.155 alin.5 din Codul fiscal, iar în conformitate cu prevederile art. 145 alin.2 lit. a din Codul fiscal, dreptul de deducere este condiţionat de justificarea achiziţiilor cu documente şi utilizarea bunurilor achiziţionate în folosul operaţiunilor taxabile.

În cauză, reclamanta a prezentat ca documente justificative doar facturile fiscale, iar în acest caz, contrar opiniei expertului contabil şi a instanţei de fond, Curtea apreciază că doar aceste documente nu îndeplinesc condiţiile de documente justificative, cum ar fi situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie sau alte documente care să ateste stadiul de realizare şi recepţia serviciilor şi lucrărilor prestate, prin care să se facă dovada că prestaţiile sunt reale şi nu pot servi în consecinţă la deducerea TVA. (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 7812/17 noiembrie 2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >