Condițiile încuviințării executării silite a facturilor emise de operatorii serviciilor de apă şi canalizare

3 octombrie 2021 Drept Civil

Tribunalul Constanța a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Facturilor emise de operatorii serviciilor de apă şi canalizare care sunt titluri executorii, conform art. 31 alin. (17) din Legea nr. 241/2006, le sunt aplicabile dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 196/2020, care instituie o condiţie suplimentară pentru declanşarea executării silite, aceea a înscrierii titlului executoriu în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară?

În cuprinsul sesizării se arată că, potrivit art. 4 alin. 3 din Legea nr. 297/2018, modificat prin art. I, pct. 4 din Legea nr. 196/2020: Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru. Deși articolul pare a institui o regulă generală pentru toate titlurile executorii constatate printr-un act sub semnătură privată, singura interpretare constituțională a articolului, în forma modiciată prin Legea nr. 196/2020, este cea conform cărei legea specială trebuie să prevadă caracterul de titlu executoriu al unui înscris sub semnătură privată și, ca o condiție de executorialitate a acestuia, să prevadă că înscrisul că înscrisul trebuie să fie înscris într-un registru, sens în care art. 4 alin. 3 dispune în ce registru trebuie înscrise aceste înscrisuri.

Cu privire la modificarea adusă în anul 2017 art. 641 C.proc.civ., se poate aprecia că scopul legiuitorului a fost acela de a evidenția o anumită categorie de înscrisuri sub semnătură privată care constituie titluri executorii, anume acele înscrisuri în privința cărora diferitele legi (norme juridice) ce le atribuie caracter executoriu stabilesc ca o condiție de executorialitate înscrierea acestora în anumite registre publice. Potrivit acestei interpretări, art. 641 C.proc.civ., care se referă la înscrisuri sub semnătură privată precum acela care constată un contract de locațiune (art. 1798 și art. 1809 alin. 3 C.civ.), trebuie înțeles în sensul că nu instituie o condiție generală și suplimentară – înregistrarea într-un registru public – pentru dobândirea atributului executorialității, astfel spus, legiuitorul nu a dorit ca, pentru un înscris sub semnătură privată declarat printr-o lege titlu executoriu, să fie necesară și înregistrarea acestuia într-un registru public pentru ca respectivul înscris să fie titlu executoriu.

Citeste mai mult  Contestație în anulare. Eroarea materială

Dimpotrivă, dacă o lege atribuie caracter executoriu unui înscris sub semnătură privată fără ca acea lege să se refere la necesitatea înregistrării înscrisului într-un registru public, de exemplu contractul de credit bancar (art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006) sau contractul de asistență juridică (art. 30 alin. 5 din Legea nr. 51/1995), acel înscris continuă să fie titlu executoriu fără a fi necesară înregistrarea acestuia într-un registru public.

Practic, concluzia ar fi că dacă, anterior modificării art. 641 prin Legea nr. 17/2017, nu există o normă generală și una sau mai multe norme speciale în ceea ce privește înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, reprezintă titluri executorii, după modificarea acestui articol situat în Codul de procedură civilă, se poate admite existența unei forme generale potrivit căreia înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii în cazul în care diferitele legi ce le atribuie acest caracter stabilesc, pentru însuși atributul executorialității, înregistrarea lor în diferite registre publice, ceea ce înseamnă că pot exista norme speciale în diverse acte normative, acestea din urmă stabilind caracterul executoriu al unor înscrisuri sub semnătură privată fără a fi necesară înregistrarea acestora în registre publice.

Citeste mai mult  Desfacerea căsătoriei. Culpă comună vs culpă exclusivă

Opozabilitatea ca efect specific al publicității (inclusiv a publicității mobiliare) nu poate să funcționeze ca și impediment la executarea silită a înscrisurilor sub semnătură privată care sunt titluri executorii, pentru că atunci textul ar intra în contradicție, atât cu înțelesul noțiunii de opozabilitate față de terți, specifică publicității mobiliare, astfel cum este reglementată de Legea nr. 297/2018, cât și cu efectele contractelor reglementate de Codul civil.

Există două momente de referință în procedura de punere în executare a unui titlu executoriu: pe de o parte, constituirea titlului, iar, pe de cealaltă parte, procedura punerii efective în executare. Dacă se pornește de la premisa că însăși constituirea titlului este independentă de înscrierea în Registru, care nu ar avea nicio înrâurire asupra dobândirii caracterului executoriu de către titlul ce urmează a fi pus în executare, înseamnă că, din momentul în care a dobândit existență juridică, înscrisul este prin sine însuși suficient pentru trecerea la executarea silită în temeiul său.

Citeste mai mult  Excepțiile inadmisibilității și nulității recursului

Condiția înscrierii în Registru nu poate paraliza acest drept al creditorului. De vreme ce constituirea titlului executoriu este completă în lipsa publicității, înseamnă că publicitatea înscrisului sub semnătură privată în Registru nu poate fi justificată, pentru că ar genera contradicții logice, atât în raport cu procesul de constituire a titlului executoriu, cât și în raport cu procedura executării silite și chiar în raport cu însuși sistemul de publicitate mobiliară.

Ar rezulta că dispozițiile art. 4 alin. 3 din Legea nr. 297/2018 ar viza obligativitatea cerinței înscrierii în Registru doar a acelor titluri executorii constând în înscrisuri sub semnătură privată cu privire la care legile care le atribuie caracter executoriu condiționează executorialitatea de înregistrarea înscrisului în Registru.

Concluzia tribunalului este în sensul că factura emisă de către operatorii serviciilor de apă și de canalizare nu constituie înscris sub semnătură privată, iar Legea nr. 196/07.09.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, nu îi este aplicabilă creditorului.

Termenul de soluționare a sesizării este 06.12.2021.

Cuvinte cheie: > > > >