Consiliul Concurenţei. Dezbatere publică privind conţinutul contractelor de mandat încheiate în cadrul procedurilor de angajamente

10 iulie 2014 Uncategorized

În funcţie de natura şi de complexitatea angajamentelor asumate de părţi în cazurile instrumentate de Consiliul Concurenţei pot exista situaţii în care acesta nu se poate implica permanent, în mod direct, în supravegherea punerii în aplicare a angajamentelor propuse de ccîntreprinderi şi devenite obligatorii prin decizie a Consiliului Concurenţei.

În astfel de situaţii, activitatea de monitorizare va fi realizată de către un agent de monitorizare (denumit în continuare Mandatar) independent atât faţă de Consiliul Concurenţei cât şi faţă de întreprinderile monitorizate. Atribuţiile şi competenţele Mandatarului sunt detaliate într-un contract de mandat încheiat între întreprinderea care şi-a asumat angajamente (denumită în continuare Mandant) şi Mandatar.

În contractele de mandat încheiate în cadrul procedurile de angajamente desfăşurate în baza Legii concurenţei, Mandatarul beneficiază de un anume statut care îi asigură independenţa faţă de Mandant. În consecinţă, Mandantul nu este în măsură să dea instrucţiuni Mandatarului, în timp de Consiliul Concurenţei poate face acest lucru. Această relaţie specifică este confirmată de faptul că acest tip de contract are nevoie de aprobarea Consiliului Concurenţei.

Citeste mai mult  DNA. Sef de politie din Ilfov trimis in judecata pentru luare de mita

Sintetizând, contractul de mandat va cuprinde următoarele elemente principale:

Datele de identificare ale părţilor contractante;
Responsabilităţile Mandatarului, cu detalierea modului în care Mandatarul va monitoriza efectiv îndeplinirea angajamentelor. Mandatarul este responsabil exclusiv faţă de Consiliul Concurenţei pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor care îi sunt delegate şi poate fi înlocuit la cererea autorităţii de concurenţă dacă nu îşi îndeplineşte obligaţiile în mod corespunzător;
Obligaţia Mandatarului de a informa Consiliul Concurentei asupra oricăror modificări şi asupra oricărui element de noutate în legătură cu îndeplinirea angajamentelor ce fac obiectul monitorizării, de a răspunde prompt întrebărilor şi comunicărilor Consiliului Concurenţei;
Responsabilităţile Mandantului, cu prezentarea detaliată a activităţilor pe care trebuie să le îndeplinească acesta pentru a se conforma angajamentelor, astfel cum sunt acestea prevăzute în Decizia Consiliului Concurenţei;
Menţionarea în mod expres a faptului că orice instrucţiune către Mandatar poate fi emisă numai de către Consiliul Concurenţei sau cu aprobarea prealabilă din partea acestuia;
Modul în care se va realiza comunicarea între Părţi (de ex. prin scrisoare recomandată, e-mail, fax etc.), precum şi adresele de corespondenţă. Mandantul va informa periodic Mandatarul cu privire la evoluţia activităţilor sale şi cu privire la orice modificare a adresei, numerelor de telefon şi altor detalii care ar putea îngreuna comunicarea dintre Părţile contractante;
Remuneraţia pe care Mandantul o achită Mandatarului, precum și modul în care se va efectua plata. Atât remuneratia cât și modul în care se face plata se vor stabili prin acordul acestor două părţi, astfel încât să nu se aducă atingere cerinţei ca Mandatarul să-și îndeplinească activitatea în mod independent;
Independenţa Mandatarului şi absenţa conflictelor de interese pe întreaga durată a activităţii de monitorizare. De asemenea, Mandatarul nu poate oferi servicii de asistenţă sau consultanţă întreprinderilor monitorizate, în baza contractului de mandat sau în alt mod, atât pe perioada monitorizării, cât şi timp de 12 luni după finalizarea acesteia. Totodată, Mandatarul, acţionarii/partenerii şi prepuşii acestuia nu pot primi niciun fel de alt beneficiu material de la întreprinderile monitorizate, pe perioada derulării monitorizării şi 12 luni după încetarea acesteia;
Durata contractului de mandat;
Procedura prin care încetează contractul de mandat;
Legea aplicabilă contractului.

Citeste mai mult  CJUE. Principiul neutralităţii TVA. Obligația de a plăti TVA ul în pofida faptului că acesta a fost deja achitat prin taxare inversă

Pentru a veni în sprijinul părţilor şi a reduce timpul alocat de acestea activităţii de întocmire a contractului de mandat, Consiliul Concurenţei pune la dispoziţia părţilor interesate un model al acestui contract.
Astfel, în documentul ataşat prezentei este prezentat un model standard al contractului de mandat.

Se impune precizarea că această formă a contractului de mandat reprezintă o îndrumare, părţile având posibilitatea de a include, în funcţie de particularităţile cazului, şi alte prevederi necesare pentru a asigura îndeplinirea, în bune condiţii, a activităţii de monitorizare. Desigur, după cum am arătat mai sus, forma finală a contractului de mandat va fi supusă aprobării Consiliului Concurenţei.

Această îndrumare trebuie interpretată în lumina Angajamentelor asumate şi a Deciziei Consiliului Concurenţei, a dispoziţiilor Legii concurenţei referitoare la angajamente, precum şi a Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, respectiv a Instrucţiunilor privind angajamentele în materia concentrărilor economice.

Sursa: Consiliul Concurentei

Cuvinte cheie: > > >