Group 1

Constatarea nulității unui act juridic. Refuzul reclamantului de a solicita introducerea în cauză a altei persoane

10 august 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Întrucât unul din principiile care guvernează întreg procesul civil este principiul disponibilităţii părţilor asupra cadrului juridic al acţiunii , reglementat de prevederile art.9 C.pr.civ. iar peste voinţa părţilor în litigiu nu se poate introduce în cauză – din oficiu – o persoană care nu a fost chemată in judecată, în condiţiile prevăzute de art. 194 C.pr.civ., în mod corect, instanţa de fond, în virtutea rolului său activ, a pus în discuţia apelantului necesitatea introducerii în cauză a moştenitorilor titularului titlului a cărei nulitate absolută a solicitat-o, care, având libera alegere în privinţa persoanelor cu care înţelege să se judece şi-a manifestat voinţa în sensul menţinerii cadrului procesual fixat prin cererea de judecată.

Contrar susţinerilor apelantului, instanţa de fond nu a încălcat principiul disponibilităţii prin punerea în discuţie a lărgirii sferei procesului şi i-a respectat dreptul de a determina cadrul procesual din punct de vedere al părţilor prin neintroducerea moştenitorilor titularului dreptului de proprietate, judecând acţiunea în cadrul procesual trasat de acesta cu respectarea manifestării sale de voinţă exprimate în acest sens.

Citeste mai mult  Ordonanță președințială având ca obiect stabilirea programului de vizitare a minorului. Instanța competentă

În aceste condiţii, în mod judicios instanţa de fond a respins ca inadmisibilă acţiunea, Tribunalul apreciind că, în situaţia în care se solicită nulitatea unui act juridic, chemarea in judecată a tuturor părţilor implicate in emiterea acestuia şi în special a titularului dreptului înscris in titlu reprezintă o condiţie necesară, constituind un caz de coparticipare procesuala obligatorie, astfel că, neîndeplinirea ei face ca acţiunea să fie inadmisibilă.

În acest context este util de subliniat că soluţionarea acţiunii prin respingerea acesteia ca inadmisibilă, deoarece se solicită nulitatea titlului de proprietate fără ca acţiunea sa fie exercitată în contradictoriu şi cu ceilalţi titulari ai dreptului de proprietate, nu are autoritate de lucru judecat.

Apelantul are posibilitatea sa formuleze o nouă acţiune judiciară, având ca obiect nulitatea titlului de proprietate, însă cu respectarea normelor legale privind stabilirea cadrului procesual din punct de vedere al obiectului si părţilor, astfel că instanţa de fond nu i-a îngrădit accesul la justiţie, drept reglementat atât de Constituţia României, cât si de Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului.

Citeste mai mult  Nu pot fi difuzate fotografii din viaţa privată a unei persoane, fără acordul său, chiar dacă aceasta este o figură publică şi este surprinsă într-un loc public

Aşa cum Curtea a statuat constant in jurisprudenţa sa, dreptul de acces la o instanţă nu este absolut si nelimitat, putând a fi aduse restricţii exerciţiului acestui drept care, prin chiar natura sa, cere o reglementare din partea statului, reglementare ce poate varia in funcţie de resursele comunităţii si nevoile indivizilor”(cauza Golder c/ Marea Britanie).

Dreptul de acces la instanţă nu interzice instituirea unor reguli în cazul promovării unor anumite acţiuni în justiţie (cum este de exemplu situaţia acţiunilor în constatarea nulităţii absolute a unui titlu de proprietate care instituie un caz de coparticipare procesuală obligatorie), iar in speţă, demersul judiciar al apelantului impune atragerea în judecată a tuturor persoanelor care au participat la procesul de reconstituire a dreptului de proprietate, întrucât nu este cu putinţă ca un act juridic să fie anulat faţă de comisii şi să rămână valabil faţă de moştenitorii titularului dreptului de proprietate.

Necesitatea chemării in judecată a titularului dreptului înscris in actul juridic a cărui nulitate se solicită sau a moştenitorilor acestuia cum este cazul în speţă, se impune şi în opinia Tribunalului pentru a-i asigura acestuia (sau moştenitorilor săi) toate garanţiile principiului dreptului la un proces echitabil.

Citeste mai mult  CCR a admis obiecția de neconstituționalitate asupra modificării Legii privind restituirea imobilelor preluate abuziv

Instanţa de apel a avut în vedere şi faptul că respectivul titlu a intrat deja in circuitul civil, astfel încât in cazul in care se urmăreşte nulitatea acestuia este necesar ca toţi titularii dreptului de proprietate înscrişi în acest titlu sau moştenitorii lor să aibă posibilitatea de a-şi face apărările necesare pentru a li se asigura astfel dreptul la un proces echitabil în faţa unei instanţe, garantat de art. 6 alin. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. (Tribunalul Teleorman, Decizia nr. 585/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >