Contestație la executare. Necomunicarea, în mod legal, a procesului-verbal de contravenţie

”Intimata-creditoare nu a efectuat comunicarea prin poştă, cu aviz de primire, a procesului-verbal de contravenţie pus în executare silită, astfel încât procedura de afişare a acestuia este nelegală, contravenind caracterului subsidiar al acestei modalităţi de comunicare. Având în vedere că procesul-verbal de contravenţie nu a fost înmânat sau comunicat în mod legal persoanei sancţionate contravenţional, acesta nu reprezintă titlu executoriu conform art. 37 din O.G. nr. 2/2001, întrucât nu a expirat termenul prevăzut de art. 31 din O.G. nr. 2/2001, în care se putea formula plângerea contravenţională. Totodată, având în vedere că procesul-verbal nu a fost comunicat în mod legal către persoana sancţionată contravenţional în termenul prevăzut de art. 26 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, au devenit incidente prevederile art. 14 din O.G. nr. 2/2001, intervenind prescripţia executării sancţiunii contravenţionale.
În consecinţă, este întemeiat motivul invocat prin contestaţia la executare constând în necomunicarea, în mod legal, a procesului-verbal de contravenţie înainte de începerea executării silite a despăgubirilor stabilite prin acesta. (…)
Faptul că debitorul a achitat amenda contravenţională nu face dovada comunicării procesului-verbal, întrucât legea contravenţională nu reglementează un asemenea caz de echipolenţă, iar persoana sancţionată contravenţional putea lua cunoştinţă de obligaţia de achitare a obligaţiei fiscale din comunicările Administraţiei Financiare.
De asemenea, sunt vădit neîntemeiate susţinerile intimatei privind stabilirea caracterului executoriu al procesului-verbal de contravenţie prin încheierea de încuviinţare a executării silite. În acest sens, instanţa reţine că procedura încuviinţării executării silite, astfel cum era reglementată de art. 665 Cod procedură civilă, avea caracter necontencios, instanţa de executare verificând din punct de vedere formal caracterul executoriu al înscrisului în baza căruia s-a solicitat efectuarea executării şi neputând invoca, din oficiu, nelegalitatea procedurii de comunicare a procesului-verbal. Faţă de prevederile art. 535 şi art. 711 alin. 3 Cod procedură civilă, soluţia pronunţată în procedura necontencioasă nu are putere de lucru judecat în cadrul contestaţiei la executare, urmând a se dispune şi anularea încheierii din camera de consiliu (…) întrucât aceasta a fost pronunţată în baza unui înscris care nu reprezenta titlu executoriu, cu încălcarea prevederilor art. 665 alin. 5 pct. 2 Cod procedură civilă.” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința nr. 22767/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >