Contestație la executare. Problema caracterului abuziv al comisionului de risc

22 iunie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

‘În ceea ce priveşte susţinerea contestatorului privind inserarea în contractul de credit a unui comision de risc abuziv, instanţa reţine că, potrivit art 712 alin 2 NCPC, în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui; cum legea nu prevede o cale de atac specifică pentru constatarea ca abuzivă a unor clauze-cum este, de exemplu, ipoteza plângerii contravenţionale sau contestaţiei în materie fiscală-, instanţa va înlătura apărarea intimatei în sensul că nu se pot invoca, în cadrul contestaţiei la executare, apărări privind caracterul abuziv al unor clauze contractuale.
De asemenea, nu poate fi primită susţinerea intimatei în sensul că este supusă prescripţiei extinctive acţiunea privind caracterul abuziv al unor clauze contractuale, întrucât consecinţa constatării caracterului abuziv al unor clauze este echivalentă cu constatarea nulităţii absolute a acestora, nefiind aplicabilă sancţiunea existentă în cazul nulităţii relative, şi anume anularea clauzei respective; astfel în ceea ce priveşte natura interesului protejat, norma respectivă ocroteşte un interes general, si nu unul individual, fiind evident faptul că legea ocroteşte o categorie generică, aceea a consumatorilor, şi nu o persoană particulară. În consecinţă, neputând fi vorba de o nulitate relativă, ci de nulitate absolută, care poate fi invocată oricând, dreptul la acţiune nu poate fi apreciat ca prescris.
Instanţa observă însă că debitorul contestator nu a precizat motivele pentru care apreciază că este abuziv comisionul de risc, menţionând doar faptul că în anul 2010 a refuzat menţinerea acestuia, cu atât mai mult cu cât nu îşi mai permitea achitarea ratelor.
În cauza dedusa judecatii, comisionul perceput constituie un element al pretului si, în speta, prevederea perceperii acestui comision a fost clara si fara echivoc, fiind însusita de consumator, prin semnarea contractului si a planului de rambursare care face parte integranta din contract, devenind potrivit art.969 Cod civil (în vigoare la data încheierii contractului) lege între parti.
Astfel, se va retine totodata ca acest comision a fost calculat procentual la valoarea creditului, iar acest fapt era cunoscut de catre debitor la data încheierii conventiei de credit, astfel încât nu se poate sustine împiedicarea consumatorului de a aprecia costurile creditului.
În speta, consumatorul nu a fost obligat sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala de a lua la cunostinta la data semnarii contractului, fiind în posesia tuturor elementelor care pot avea efect asupra întinderii obligatiilor acestuia.
În aceste condiţii, instanţa va înlătura aserţiunea contestatorului în sensul că titlul executoriu conţine un comision de risc abuziv.” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 1045/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >