Contract de leasing. Prescripția dreptului de a cere executarea silită

19 ianuarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Apelanta a invocat greșita soluționare a excepției prescripției, neaplicarea disp.art.662 cpc si interpretarea eronata a clauzelor contractuale referitoare la reziliere.

Instanța de fond a soluționat corect excepția invocata de contestatoare. Cererea de executare silita a fost adresata executorului judecătoresc la data de 26.07.2013, ceea ce înseamnă ca executarea silita a titlurilor constând in contractele de leasing este supusa in întregime dispozițiilor noului cod de procedura civila.

Ceea ce s-a invocat in cauza este prescripția dreptului de a cere executarea silita, termenul fiind, potrivit art.705 al.1 si 2 cpc de 3 ani, acesta începând sa curgă de la data nașterii dreptului de a cere executarea in patrimoniul creditorului.

Potrivit art.4.1 din contractul parților, in cazul in care intervine un caz de culpa finanțatorul poate opta intre a cere executarea silita a obligațiilor ce ii revin utilizatorului, cu plata de daune-interese si intre a rezilia contractul fără punere in întârziere sau alte formalitati, tot cu obligarea utilizatorului la plata de daune-interese.

In cauza de fata, finanțatorul a optat pentru reziliere, consecințele fiind cele prevăzute la art.4.2 ultimul paragraf:

– încetarea de drept a contractului de leasing de la data manifestării de voința a finanțatorului, iar nu de la data ajungerii acesteia la cunoștința utilizatorului

Citeste mai mult  Imposibilitatea valorificării Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul în serviciu în procedura contestației la executare

– predarea obiectului leasingului

– plata de daune –interese constând in toate ratele de leasing ce ar fi trebuit plătite in cazul in care contractul ar fi fost executat in totalitate si in toate cheltuielile făcute de finanțator pentru reposesia bunului

Din interpretarea acestui contract rezulta clar si fara echivoc faptul ca data rezilierii contractului de către finanțator este cea in care contractul încetează si nu mai produce efecte intre pârti, altele decât cele generate de rezilierea unilaterala. De la acest moment finanțatorul poate cere trecerea la executare silita a contractului care este, potrivit OG nr.51/1997 titlu executoriu.

Toate cele 3 contracte au fost reziliate la data de 30.07.2009, data de la care începe sa curgă termenul de prescripție de 3 ani a dreptului de a cere executarea silita, potrivit disp.art.405 al.1 cpc 1865. Acest termen s-a împlinit la data de 30.07.2012. Cererea de executare silita din 17.07.2013 a fost formulata, in mod evident, cu depășirea acestui termen.

Este corecta susținerea apelantei in sensul ca prescripțiile începute si neîmplinite la data intrării in vigoare a noului cod civil sunt si rămân supuse dispozițiilor legale care le-au instituit. In prezenta cauza textul de lege invocat de apelanta semnifica faptul ca termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silita s-a împlinit la termenul indicat mai sus.

Citeste mai mult  Violență verbală pe Facebook. Justificarea emiterii unui ordin de protecție

Nu poate fi reținuta afirmația apelantei in sensul ca nu putea trece la executare silita întrucât nu avea o creanța certa, lichida si exigibila in privința daunelor-interese, in condițiile in care acestea sunt determinabile potrivit contractului si constau in toate ratele de leasing ce ar fi trebuit plătite in cazul in care contractul ar fi fost executat in totalitate si in toate cheltuielile făcute de finanțator pentru reposesia bunului. Ambele componente ale sumei datorate cu titlu de daune-interese puteau fi determinate la momentul rezilierii. Este adevărat ca pentru daunele-interese contractul nu constituie titlu executoriu, însa nimic nu a împiedicat creditoarea sa se adrese instanței pentru a obține o hotărâre judecătoreasca de obligare a debitoarei la plata acestor sume, pe care ulterior sa o execute silit. Începând cu data rezilierii, contractul putea fi pus in executare cu privire la obligația de predare a obiectului contractului. In acest fel creditoarea ar fi putut obține inclusiv aceste cheltuieli cu titlu de daune-interese. Creditoarea a rămas insa in pasivitate, invocând culpa debitoarei in nepredarea bunurilor, ceea ce a dus finalmente la pierderea termenelor de executare silita.

Citeste mai mult  Plângere contravenţională. Conflict de competenţă prin raportare la locul constatării faptei în cazul producerii unui accident rutier

Instanța nu ar fi putut face aplicarea art.662 ncpc cu privire la caracterul cert, lichid si exigibil al creanței, intrucat pentru a se stabili acest caracter la momentul începerii curgerii termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silita ar fi trebuit avute in vedere dispozițiile cpc 1865, mai exact art.379.

Greșita aplicare de către instanța de fond a art.705 ncpc in privința termenului de prescripție nu duce însa la anularea sentinței si trimiterea cauzei in rejudecare, soluția fiind corecta intrucat atât vechea cat si noua reglementare prevăd același termen de prescritpie si același moment de lac are începe sa curgă.

Instanța de fond a dat o soluție legala si corecta astfel ca nu se impune schimbarea sau anularea sentinței. In temeiul disp.art.480 al.1 cpc apelul va fi respins ca nefondat. (Tribunalul Galați, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 44/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >