Convocarea şi validitatea hotărârilor generale ale asociaţilor societăţii. Neregularități

Curtea, reţinând incidenţa prevederilor art. 125 alin. (1) şi art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, constată două neregularităţi majore cu privire la convocarea şi validitatea hotărârilor generale ale asociaţilor societăţii. Prima neregularitate constă în lipsa totală a convocării asociatului reclamant la adunările generale finalizate cu adoptarea hotărârilor atacate cu acţiune în anulare. Împuternicirea dată de asociat unei terţe persoane este una cu caracter general şi nu înlătură cerinţa convocării, în condiţiile actului constitutiv şi/sau legii, a asociatului societăţii, deoarece obligaţia de convocare şi informare aflată în sarcina societăţii corelativă dreptului asociatului de a fi convocat şi informat asupra adunării generale, nu se răsfrâng asupra reprezentantului ci asupra asociatului, în calitate de titular al drepturilor societare izvorând din actul constitutiv, la încheierea căruia a luat parte. Lipsa convocării asociatului la adunările generale este sancţionată cu nulitatea absolută a hotărârilor adoptate, nulitate care decurge din încălcarea gravă şi iremediabilă a drepturilor asociatului la informare şi de a lua parte la deciziile luate cu privire la modificarea actului constitutiv. Reprezentarea asociatului la lucrările adunărilor generale nu este susţinută de un mandat special acordat în acest scop reprezentantului. Împuternicirea dată acestuia de asociat nu îndeplineşte condiţiile actului de reprezentare în adunările generale şi anume: să aibă un caracter special, în sensul prevederii datelor de identificare a adunării generale în cadrul căreia se va realiza actul de reprezentare; întinderea mandatului să fie corespunzător cu ordinea de zi pentru care s-a convocat adunarea generală, în sensul că reprezentantul este împuternicit să voteze cu privire la punctele de pe ordinea de zi ce fac obiectul convocării. În absenţa acestor condiţii, reprezentantul nu a deţinut o împuternicire legală de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale potrivit unui mandat expres acordat de asociat. În lipsa votului valabil exprimat de către asociat, hotărârile adunării generale au fost adoptate cu înfrângerea cvorumului de vot reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor sau a părţilor sociale respectiv unanimitatea asociaţilor şi părţilor sociale, în condiţiile în care societatea dispune de doi asociaţi, fiecare deţinând câte 50% din părţile sociale, ceea ce atrage nulitatea absolută a hotărârilor astfel adoptate. (Curtea de Apel Timişoara, Secţia a II-a civilă, Decizia civilă nr. 1829/R din 12 decembrie 2013, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >