CSM. Propuneri de modificare a ordonanţei privind taxele judiciare de timbru

23 martie 2015 Uncategorized

În şedinta din 19 martie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Ministerului Justiţiei cu următoarele propuneri de modificare şi completare a O.U.G.nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru:

la art. 9, după lit. l) se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins: „m) cereri pentru obţinerea unei copii electronice a înregistrării şedinţei de judecată, formulate potrivit art. 231 alin. (5) din Codul de procedură civilă – 10 lei.”
– la art. 9 , alineatul existent devine alineatul (1) şi se introduc două noi alineate, alin. (2) şi (3) cu următorul cuprins: „(2) În cazul în care cererea a fost comunicată, potrivit legii, prin fax sau prin poştă electronică, taxa datorată de partea pe a cărei cheltuială sunt întocmite copii de pe cerere în condiţiile art. 149 alin. (4) din Codul de procedură civilă, este de 0,20 lei/pagină. (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul în care instanţa, din oficiu, întocmeşte copii de pe actele dosarului în condiţiile art. 149 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă.”
– după art. 9 , se introduce un nou articol, art. 91 cu următorul cuprins: „Art. 91 – Taxa datorată conform art. 9 alin. (2) şi (3) se constituie venit propriu în bugetul instanţei. Pentru judecătorii şi tribunale specializate, taxa se face venit la bugetul tribunalului pe raza căruia se află instanţa care a avansat aceste cheltuieli.”

Cuvinte cheie: >