Declarație în fals, făcută notarului, potrivit căreia imobilul ipotecat nu face obiectul niciunui proces. Consecințe

24 iunie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Din punct de vedere al laturii subiective, forma de vinovăție proprie infracțiunii de fals în declarații este intenția directă, iar pentru ca fapta să fie săvârșită cu forma de vinovăție a intenției directe, prioritar este esențial ca subiectul activ să știe care sunt consecințele juridice pe care declarația sa necorespunzătoare adevărului le-ar putea produce.

Extras din considerentele deciziei Curții de Apel Târgu Mureș:

”Potrivit art. 326 C. pen., „ declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Elementul material al laturii obiective a infracțiunii de fals în declarații constă în acțiunea de a face o declarație necorespunzătoare adevărului în fața unei persoane dintre cele prevăzute de art. 175 C. pen. sau a unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea.

Declarația poate să fie făcută oral sau în scris, simplă sau cu explicații, spontană sau la cerere, iar în cazul declarației scrise, aceasta poate să fie transmisă printr-o a treia persoană, care va atesta semnătura declarantului. Totodată, declarația scrisă trebuie să fie asumată de autor, de regulă prin semnarea acesteia.

În plus, pentru ca acțiunea de a face o declarație necorespunzătoare adevărului să devină element material al infracțiunii de fals în declarații, o asemenea declarație trebuie să fie dintre cele care, potrivit legii sau împrejurărilor , servește la producerea vreunei consecințe juridice. Altfel spus, nu orice declarație mincinoasă făcută în fața unei persoane dintre cele prevăzute de art. 175 C. pen. sau a unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea constituie fals în declarații, ci doar aceea care este aptă să cauzeze consecințe juridice, iar aceste consecințe pot să decurgă dintr-un text de lege sau din împrejurări.

Citeste mai mult  Ordonanţă preşedinţială. Cerinţa vremelniciei

În prezenta pricină, la data de 1 septembrie 2014, inculpatul FL a declarat necorespunzător adevărului că imobilul ipotecat nu face obiectul niciunui proces, în condițiile în care acest imobil forma obiectul cauzei civile înregistrate la Judecătoria Tg.-Mureș sub nr. X. O asemenea declarație a făcut-o în fața unui notar public, care este funcționar public în sensul art. 175 alin. 2 C. pen.

De asemenea, declarația inculpatului după care imobilul ipotecat nu face obiectul niciunui proces este de natură să producă consecințe juridice. Asemenea consecințe nu decurg însă direct din lege, ci din împrejurări, mai exact din uzanțele notariale rezultate din interpretarea art. 2367 C. civ., așa cum au fost explicate de notarul public TT atât în scris (fila …, dosar de urmărire penală), cât și cu prilejul declarației date în calitate de martor în fața primei instanțe (filele 32-34, Vol. II) și completate în apel (fila……, dosar apel). Astfel, din explicațiile furnizate de d-l TT, instanța reține că dacă notarul public ia cunoștință de existența unui proces, fie din cuprinsul cărții funciare, ca urmare a efectuării de către reclamant a publicității imobiliare prin notarea existenței procesului în cartea funciară a imobilului, fie ca urmare a indicării existenței procesului de către proprietarul tabular (în cazul neînscrierii procesului în registrele de publicitate), va solicita documente din care să reiasă obiectul și stadiul procesului. În măsura în care procesul respectiv are ca obiect obținerea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act translativ de proprietate, urmează să stabilească dacă creditorul consimte la o ipotecă afectată de o condiție rezolutorie și îi va pune în vedere faptul că garanția sa va fi înscrisă provizoriu în cartea funciară, nu întabulată, precum și faptul că existența acesteia depinde de hotărârea judecătorească ce urmează a fi pronunțată de instanță: desființarea dreptului constituitorului și radierea dreptului său de ipotecă sau menținerea dreptului constituitorului și a garanției constituite.

Citeste mai mult  Renunțarea în etapa dezbaterilor la cheltuielile de judecată solicitate prin cererea de apel

Din punct de vedere al laturii subiective, forma de vinovăție proprie infracțiunii de fals în declarații este intenția directă, deoarece acțiunea făptuitorului de declarare necorespunzătoare adevărului se face în vederea producerii unei consecințe juridice pentru sine sau pentru altul. Pentru ca fapta să fie săvârșită cu forma de vinovăție a intenției directe, prioritar este esențial ca subiectul activ să știe care sunt consecințele juridice pe care declarația sa necorespunzătoare adevărului le-ar putea produce.

În cauza pendinte, așa cum instanța a notat mai sus, efectele declarației că imobilul ipotecat nu face obiectul niciunui proces nu rezultă direct din lege, ci din împrejurări și anume din practicile notariale în materia contractelor de ipotecă.

În condițiile în care inculpatul FL este un profan al dreptului și în cauză nu sunt dovezi că în 1 septembrie 2014 el era familiarizat cu asemenea practici, pentru a cunoaște consecințele juridice ale declarației sale trebuia să fie informat despre aceste consecințe.

Citeste mai mult  RIL admis vizând aplicarea pedepselor accesorii

Martorului TT, cu ocazia reaudierii în al doilea grad, a specificat că înainte de inserarea clauzei contractuale după care „imobilul adus în garanție nu face obiectul niciunui proces și nu există cauze care ar putea determina declanșarea unor procese de natură civilă, penală sau de orice natură, cu privire la acest imobil” nu a informat părțile contractante că dacă ar exista un proces cu privire la imobil care ar fi consecințele acelui proces asupra încheierii contractului de garanție imobiliară. În aceeași ordine de idei, cum a specificat deja instanța, în materialul dosarului nu există niciun element de fapt obiectiv din care să deducă în mod rezonabil că inculpatul a cunoscut din alte surse decât informările primite de la notarul public care sunt consecințele juridice ale declarației sale necorespunzătoare adevărului.

În lumina considerentelor expuse, instanța de al doilea grad concluzionează că FL, cât timp nu a cunoscut consecințele juridice ale declarației lui necorespunzătoare adevărului, nu a săvârșit fapta cu forma de vinovăție pretinsă de art. 326 C. pen., a intenției directe. Prin urmare, în rejudecare, în temeiul art. 396 alin. 1 și 5 C. pr. pen., cu referire la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C. pr. pen., va dispune achitarea inculpatul de sub acuza săvârșirii infracțiunii de fals în declarații, prevăzute de art. 326 C. pen.” (Curtea de Apel Târgu Mureș, Decizia penală nr. 276 din 5 iunie 2019, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > > >