Denunțarea unilaterală a contractului pe perioadă nedeterminată

17 ianuarie 2020 Drept Civil

Potrivit disp. art. 1276 N.C.civ. Denunţarea unilaterală: (1) Dacă dreptul de a denunţa contractul este recunoscut uneia dintre părţi, acesta poate fi exercitat atât timp cât executarea contractului nu a început.(2) În contractele cu executare succesivă sau continuă, acest drept poate fi exercitat cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, chiar şi după începerea executării contractului, însă denunţarea nu produce efecte în privinţa prestaţiilor executate sau care se află în curs de executare.(3) Dacă s-a stipulat o prestaţie în schimbul denunţării, aceasta produce efecte numai atunci când prestaţia este executată.(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în lipsă de convenţie contrară, iar potrivit disp. art. 1277 N.C.civ. Contractul pe durată nedeterminată: Contractul încheiat pe durată nedeterminată poate fi denunţat unilateral de oricare dintre părţi cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Orice clauză contrară sau stipularea unei prestaţii în schimbul denunţării contractului se consideră nescrisă.

Din textele de lege sus redate rezultă că, în reglementarea Noului Cod civil, denunţarea unilaterală se diferenţiază în funcţie de cazul în care aceasta intervine într-un contract pe perioadă determinată sau într-un contract pe perioadă nedeterminată.

Astfel, într-un contract pe perioadă determinată, denunţarea unilaterală poate interveni doar dacă părţile au stabilit în contract posibilitatea denunţării unilaterale,  reglementându-se şi modul în care operează aceasta. În cazul contractelor cu executare dintr-o dată, dacă nu a început executarea contractului, dreptul de denunţare unilaterală este recunoscut părţii interesate. Dacă executarea contractului cu executare dintr-o dată s-a realizat în întregime, în principiu denunţarea unilaterală va fi lipsită de interes, întrucât contractul şi-a produs efectele şi obligaţiile părţilor au fost executate.

În schimb, în cazul contractelor cu executare succesivă sau continuă, acest drept este recunoscut chiar şi după începerea executării contractului, fiind condiţionat de respectarea unui termen de preaviz rezonabil cu consecinţa că prestaţiile executate nu se restituie („ce s-a executat rămâne bun executat”). Dacă s-a stipulat o prestaţie în schimbul denunţării, aceasta produce efecte numai atunci când prestaţia este executată.

Un contract pe perioadă nedeterminată poate fi denunţat unilateral de oricare dintre părţi, chiar în lipsa unei clauze referitoare la denunţarea unilaterală, cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Mai mult, orice clauză contrară sau stipularea unei prestatii în schimbul denunţării unilaterale a contractului se consideră nescrisă, contractul păstrându-şi totuşi efectele în rest.

Denunțarea unilaterală a contractului nu reprezintă un remediu acordat creditorului în caz de neexecutare, cum este cazul rezoluțiunii, ci un drept potestativ (secundar) care permite titularului său să se „răzgândească” după încheierea unui contract, chiar și după ce executarea a început și chiar dacă prestațiile care trebuiau să se execute până la momentul în care contractul este denunțat nu au fost executate. Prin drepturi potestative sunt desemnate acele drepturi subiective civile care, ca regulă, nu dau naştere direct unui drept la acţiune, adică acele prerogative constând în puterea de a da naştere prin manifestare unilaterală de voinţă unui efect juridic ce afectează şi interesele altei persoane, precum: dreptul de alegere în cazul unei obligaţii alternative; dreptul de denunţare unilaterală a unui contract, în cazurile admise de lege; dreptul terţilor de bună-credinţă, în cazul simulaţiei, de a opta între actul aparent şi actul real; dreptul de a ratifica o gestiune a intereselor altuia; dreptul de opţiune al utilizatorului, în contractul de leasing, ce constă în posibilitatea de a solicita achiziţionarea bunului, restituirea acestuia sau prelungirea contractului de leasing; dreptul de a revoca o ofertă fără termen etc.

Întrucât nu dau naştere direct şi imediat unui drept la acţiune, drepturile potestative (secundare)  sunt imprescriptibile extinctiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, ele stingându-se atunci când se stinge situaţia juridică în legătură cu care au fost recunoscut. (Curtea de Apel Craiova, Decizia nr. 806 din 16 octombrie 2019, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >