Depășire limită de viteză. Indicarea inexactă a locului săvârşirii faptei în cuprinsul procesului verbal de contravenție

Lipsa indicării în mod corespunzător a locului săvârşirii contravenţiei constând în depășirea limitei legale de viteză (în condiţiile în care pe sectorul de drum respectiv există două limitări maxime de viteză) este de natură să creeze petentului o vătămare, a cărei înlăturare nu este posibilă decât prin anularea procesului verbal.

Extras din considerentele sentinței  nr. 246/2017 a Judecătoriei Întorsura Buzăului:

”În fapt, prin procesul-verbal seria PCVX nr.0042685/14.05.2017…, petentul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 580 lei pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute de art.121 al. 1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002  şi sancţionată de art.108 al. 1 lit. b pct. 2 din OUG nr.195/2002 şi cu avertisment pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.147 al. 1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 şi sancţionată de art.101 din OUG nr. 195/2002.

S-a reţinut în sarcina petentului că în data de 14.05.2017, la ora 10.16 a condus autoturismul marca Ford cu nr. de înmatriculare … pe DN 10 km 116, localitatea Întorsura Buzăului (viteza maximă 50km/h) cu 71 km/h, viteză înregistrată de radarul …, HD CV10, depăşind cu 21km/h viteza legală. (…)

Conform art.17 din O.G. nr.2/2001, lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului verbal.

Citeste mai mult  Falsul în înscrisuri sub semnătură privată. Aplicarea unei ștampile expirate pe un document

Din cuprinsul procesului verbal se poate observa că agentul constatator s-a limitat în a indica locul săvârşirii faptei ”DN10 km 116”, ori potrivit adresei nr.72-693 din 09.08.2017 emisă de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, pe raza localităţii Întorsura Buzăului viteza maximă admisă este de 50km/h în conformitate cu OUG nr. 195/2002, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia sectorului de pe DN10 km 113+880 – 116+250, unde viteza maximă admisă este de 60km/h; petentul afirmând prin plângerea formulată că există posibilitatea ca la momentul înregistrării cu aparatul radar autoturismul să se afle în zona unde limitarea este de 60km/h.

În acelaşi sens s-a răspuns potrivit adresei nr.101978/11.09.2017 emisă de Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, şi anume că pe DN 10, la km 116+000m în interiorul localităţii Întorsura Buzăului, limita de viteză pentru ambele sensuri de circulaţie este de 60km/h; iar sectorul de drum pe care se aplică limita de viteză de 60km/h este cel cuprins între km 113+757m şi km 116+250m.

Citeste mai mult  Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte. Motive temeinice

Prin urmare, instanţa apreciază că lipsa unor menţiuni care potrivit art.17 din OG nr. 2/2001, nu sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute, pot determina anularea procesului verbal de contravenţie, numai dacă se dovedeşte existenţa unei vătămări, ca efect al omisiunii, care nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului constatator.

Din economia dispoziţiilor art.174-175 Cod procedură civilă, rezultă că, pentru a interveni sancţiunea nulităţii relative a actului trebuiesc întrunite în mod cumulativ următoarele condiţii: întocmirea actului să se fi făcut cu neobservarea formelor legale impuse de lege; întocmirea actului cu neobservarea şi încălcarea normelor legale să fi produs persoanei petentului o vătămare reală şi obiectivă; vătămarea să nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului.

Astfel, instanţa reţine că prin indicarea inexactă a locului săvârşirii faptei în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat, pe sectorul de drum respectiv există două limitări maxime de viteză, şi anume 60km/h pe sectorul DN10 km 116 – km 116+250m şi 50km/h pe sectorul DN10 km 116+250m – km 117, procesului verbal îi lipseşte menţiunea locului săvârşirii contravenţiei, nerezultând cu claritate dacă petentul a condus autoturismul depăşind cu 21-30 km/h viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv.

Citeste mai mult  Competenţa confirmării soluţiei de redeschidere a urmăririi penale

Totodată, în lipsa unor menţiuni exacte şi concrete cu privire la locul în care s-a savârşit contravenţia se încalcă dreptul la apărare al contravenientului, acesta fiind pus în situaţia de a nu-şi putea formula apărările în mod corespunzător.

Prin urmare, faţă de faptul că, în cuprinsul procesului verbal nu a fost indicat în mod corespunzător locul săvârşirii contravenţiei de către pentent, această omisiune este de natură să îi creeze o vătămare, a cărei înlăturare nu este posibilă decât prin anularea procesului verbal, instanţa neavând posibilitatea de a stabili dacă petentul a încălcat dispoziţiile legale menţionate în actul constatator.

În baza acestor considerente, constatând că procesul verbal de contravenţie este nelegal întocmit, instanţa va admite plângerea formulată şi va dispune anularea actului sancţionator.” (Judecătoria Întorsura Buzăului, Sentința civilă nr. 246 din 19 septembrie 2017, definitivă prin neapelare, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >