Dreptul moștenitorilor de a cunoaște informații de natura secretului bancar

Potrivit dispozițiilor art. 113 alin. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 99/2006, moștenitorii titularului de cont au dreptul să ia la cunoștință despre informațiile ocrotite de secretul profesional bancar

Textul de lege nu face deosebire între informațiile de natura secretului bancar anterioare decesului clientului și acelea ulterioare acestei date, astfel că moștenitorii au dreptul să cunoască atât informații de natura secretului bancar ulterioare datei producerii decesului, cât si informații cu privire la operațiunile efectuate de către clientul titular de cont.

Extras din considerentele deciziei nr. 164/2019 a Tribunalului Alba:

”Tribunalul constată că este nejustificat refuzul pârâtei în calitate de bancă, de a comunica reclamantei în calitate de moștenitoare legală (soție supraviețuitoare a defunctului DI decedat la data de 29.04.2017) extras de cont euro aferent lunilor februarie, martie, aprilie 2017 deschis pe numele defunctului precum și documentele ce justifică lichidarea depozitelor și ridicarea sumelor existente.

Din economia disp. art. 111 alin. 1 al O.U.G. nr. 99/2006 rezultă că secretul profesional în domeniul bancar presupune obligația instituției de credit de a păstra confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurata, precum și asupra oricărui fapt, data sau informație, aflate la dispoziția sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale clienților ori informații referitoare la conturile clienților – solduri, rulaje, operațiuni derulate – la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienții (…).

Citeste mai mult  Responsabilitatea deținerii rovinietei valabile. Sancționarea contravențională a fostului proprietar

Conform disp. art. 113 alin. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 99/2006:

(2) Informații de natura secretului bancar pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situații:

a) la solicitarea titularului de cont sau a moștenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentanților legali și/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora;”.

Calitatea reclamantei de moștenitoare legală a defunctului DI – clientul băncii pârâte, a fost dovedită cu Certificatul de moștenitor nr. 101/1.09.2017 eliberat de B.N.P. DAD, depus în copie la dosar (f 8).

În ceea ce privește interesul reclamantei de a solicita acele informații, este în mod evident unul legitim, informațiile fiindu-i necesare pentru stabilirea masei succesorale.

La art. 113 alin. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 99/2006 nu se face nici o deosebire între informațiile de natura secretului bancar anterioare decesului clientului și acelea ulterioare acestei date, astfel că potrivit principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (acolo unde legea nu distinge, nici interpretul nu poate să o facă).

Citeste mai mult  Încuviințarea executării silite. Reprezentarea persoanei juridice de către o altă persoană juridică

Textul de lege este clar și lipsit de echivoc. Raportat la conținutul concret al textului, distincția făcută de pârâtă și interpretarea restrictivă a acestuia, în sensul limitării dreptului moștenitorilor de a solicita doar informații de natura secretului bancar ulterioare decesului clientului, este lipsită de temei, neavând suport legal.

Este adevărat că dreptul de a solicita informații de natura secretului bancar nu are conținut patrimonial, însă obținerea acelor informații este necesară tocmai pentru exercitarea unor drepturi patrimoniale.

Interpretarea dată de pârâtă nu poate fi acceptată, întrucât prin necomunicarea informațiilor este afectată în mod direct exercitarea drepturilor patrimoniale dobândite prin moștenire legală, astfel încât textul de lege ar fi practic lipsit de finalitate.” (Tribunalul Alba, Secția a II-a civilă, de contencios, administrativ și de insolvență, Decizia nr. 164 din 21 februarie 2019, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >