Group 1

Eliberarea copiei electronice a înregistrării şedinţei de judecată. Condiții

24 ianuarie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

Singurele condiţii impuse de legiuitor pentru eliberarea copiei electronice a înregistrării şedinţei de judecată sunt cele referitoare la necesitatea ca solicitantul să aibă calitatea de parte şi să suporte cheltuiala necesară în acest sens.

Atâta timp cât legiuitorul nu a stabilit că o astfel de procedură ar fi admisibilă doar în măsura în care părţile ar contesta notele grefierului, respectiv doar dacă un astfel de demers ar servi la completarea, verificarea, rectificarea notelor de şedinţă, acolo unde legea nu distinge nici judecătorul nu o poate face.

”Apelanta are calitatea de reclamant în dosarul nr. …/2016 al Tribunalului …, alături de …, acţiunea acestora fiind îndreptată împotriva pârâţilor … … şi … … –Persoană Fizică Autorizată, soluţionată prin Sentinţa civilă nr. 30/27.01.2017.

La termenul de judecată din data de 20.01.2017, avocatul reclamanţilor, în numele acestora, a formulat verbal şi în scris – fila 15 volumul IV – o cerere prin care a solicitat a li se comunica înregistrarea şedinţelor de judecată din data de 23.09.2016, 21.10.2016 cu motivarea că în încheierile de şedinţă, în declaraţiile martorilor nu ar fi fost consemnate toate afirmaţiile relevante făcute de pârât şi de către martori, precizând şi faptul că vor depune în acest sens suportul electronic în vederea eliberării celor solicitate. S-a mai precizat faptul că se solicită eliberarea înregistrărilor cu privire la şedinţele de judecată din data de 23.09.2016 şi din data de 09.12.2016 nu din data de 21.10.2016, dintr-o eroare materială fiind indicată şedinţa publică din data de 21.10.2016.

Citeste mai mult  Îmbogăţirea fără justă cauză. Condiții

Potrivit art. 231 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă, grefierul care participă la şedinţă este obligat să ia note în legătură cu desfăşurarea procesului, care vor fi vizate de către preşedinte. Părţile pot cere citirea notelor şi, dacă este cazul, corectarea lor. Conform alin. 2, după terminarea şedinţei de judecată, participanţii la proces primesc, la cerere, câte o copie după notele grefierului, note care potrivit alin. 3 pot fi contestate cel mai târziu la termenul următor. Instanţa, conform alin. 4, va înregistra şedinţele de judecată, în caz de contestare de către participanţii la proces a notelor grefierului, acestea vor fi verificate şi eventual completate ori rectificate pe baza înregistrărilor din şedinţa de judecată. Potrivit alin. 5, la cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza lor, înregistrări care, conform alin. 6 vor putea fi solicitate şi de către instanţele de control judiciar.

Curtea mai a reţinut faptul că, din cuprinsul prevederilor art. 162 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1375/2015, copiile de pe suporturile electronice din cauzele civile se eliberează în condiţiile alin. 1 – doar părţilor sau reprezentanţilor acestora – cu încuviinţarea instanţei de judecată, iar, potrivit alin. 4, copiile electronice ale înregistrării şedinţei de judecată se eliberează de grefierul de şedinţă, în condiţiile legii, cu încuviinţarea completului de judecată.

Citeste mai mult  Folosirea înscrisului falsificat de către autorul falsului. Încadrare juridică

Analizând dispoziţiile legale enunţate mai sus, Curtea a reţinut faptul că singurele condiţii impuse de legiuitor pentru eliberarea copiei electronice a înregistrării şedinţei de judecată sunt cele referitor la necesitatea ca solicitantul să aibă calitatea de parte şi să suporte cheltuiala necesară în acest sens, ori, câtă vreme apelanta petentă potrivit celor expuse are calitatea de parte – reclamant – în dosarul în care s-a pronunţat încheierea care face obiectul prezentei căi de atac, că a depus un DVD în acest sens ce s-a dispus a fi restituit urmare a soluţiei pronunţate, greşit cererea i-a fost respinsă, criticile fiind astfel întemeiate, aceasta de altfel este şi practica constantă a Secţiei I civile a Curţii în materie.

Atâta timp cât legiuitorul nu a stabilit că o astfel de procedură ar fi admisibilă doar în măsura în care părţile ar contesta notele grefierului, respectiv doar dacă un astfel de demers ar servi la completarea, verificarea, rectificarea notelor de şedinţă, acolo unde legea nu distinge nici judecătorul nu o poate face. Faptul că art. 538 din Noul Cod de procedură civilă nu face referire şi la posibilitatea eliberării unor copii ale înregistrărilor şedinţelor de judecată nu este de natură a duce la concluzia că prevederile cuprinse în art. 231 alin. 5 din Noul Cod de procedură civilă s-ar impune a fi ignorate.(Curtea de Apel Oradea, Decizia civilă nr. 305/20.04.2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >