Expertiză judiciară. Sancțiunea nerespectării dispoziției instanței de a depune onorariul pentru expert

13 februarie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit dispoziţiilor art. 249 Cod procedură civilă, cel ce face o susţinere trebuie să o dovedească.

Din cuprinsul prevederilor art. 262 Cod procedură civilă rezultă că atunci când administrarea probei încuviinţate necesită cheltuieli, instanţa va pune în vedere părţii care a cerut-o să depună la grefă, de îndată sau în termenul fixat de instanţă, dovada achitării sumei stabilite pentru acoperirea lor.

În cazurile în care proba a fost dispusă din oficiu sau la cererea procurorului în procesul pornit de acesta în condiţiile prevăzute la art. 92 alin. (1), instanţa va stabili, prin încheiere, cheltuielile de administrare a probei şi partea care trebuie să le plătească, putându-le pune şi în sarcina ambelor părţi. Nedepunerea sumei prevăzute la alin. (1) în termenul fixat atrage decăderea părţii din dreptul de a administra dovada încuviinţată în faţa acelei instanţe.

Se constată aşadar că, în situaţia în care partea în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia de plată a cheltuielilor ocazionate de administrarea unei probe dispusă chiar din oficiu de către instanţă, nu depune dovada achitării acestora, instanţa învestită cu soluţionarea cauzei va dispune decăderea din dreptul de a administra proba.” (Tribunalul Maramureș, Decizia civilă nr. 72 din 5 iulie 2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >