Formularea cu rea-credință a plângerii contravenționale. Amendă judiciară

”Prin procesul-verbal încheiat la data de 13.07.2015, petenta a fost sancționată pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 8 alin. 1 OUG nr. 15/2002, respectiv fapta de a circula pe drumurile publice fără a deține rovinietă. (…)

În drept, potrivit art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, instanța analizează legalitatea și temeinicia actului de sancționare. Verificând, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/ 2001, legalitatea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției contestat, instanța reține că acesta a fost încheiat cu respectarea dispozițiilor legale incidente în materie. Astfel, procesul-verbal de contravenție conține mențiunile privitoare la numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, descrierea faptei săvârșite, data comiterii acesteia și semnătura olografă a agentului constatator.

Sub acest ultim aspect instanța reține că susținerile petentului privind existența unei semnături electronice iar nu olografe a agentului constatator sunt pure invenții, procesul verbal contestat având aplicată semnătura olgrafă a agentului constatator și necuprinzând nicio mențiune cu privire la aplicarea unei semnături electronice conform dispozițiilor legii 455/2001.

Referitor la temeinicia procesului-verbal contestat,(…)instanța constată că procesul-verbal de contravenție este întocmit ca urmare a constatării directe a contravenției de către agentul constatator. Mai mult, din probele administrate, nu s-a probat de către petent o situație contrară celei reținute în procesul-verbal de contravenție. Astfel, petenta nu a solicitat instanței administrarea altor probe cu excepția planșei foto, care a fost depusă de intimată la dosar, iar la termenul la care a fost judecată cauză, reprezentantul petentei, legal citată, nu s-a prezentat. (…)

Citeste mai mult  Logodna. Note din doctrină

***Lipsa nejustificată a avocatului desemnat din oficiu de la un termen de judecată, fără a-şi asigura substituirea. Condițiile aplicării amenzii judiciare***

Astfel, potrivit art. 8 alin.1 din OG nr.15/2002, privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, fapta de a circula fără a deține rovinietă valabilă constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Având în vedere că autovehiculul deținut de petentă a fost surprins circulând pe un drum național fără ca numărul de înmatriculare al acestuia să se regăsească în baza de date în care sunt conținute toate rovinietele valide la data înregistrării contravenției instanța constată că s-a săvârșit fapta reținută prin actul contestat..

În ceea ce privește aprecierea gravității sancțiunii, instanța constată faptul că amenda a fost stabilită în cuantumul minim prevăzut de Anexa nr 2 a OG 15/2002 pentru tipul de autovehicul în cauză, fiind proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, respectând și celelalte criterii prevăzute de art. 21, alin 3 din O.G. 2/2001.

Citeste mai mult  Recuperarea banilor dați iubitei. Temeiul acțiunii în instanță

În continuare, instanța apreciază că în cauza de față se impune sancționarea petentei conform dispozițiilor art. 187 alin. 1 pct. 1 lit. a cu o amendă în cuantum de 500 de lei pentru formularea, cu rea-credință, a unei cereri vădit netemeinice. Sub acest aspect, instanța reține că apărarea petentei privind lipsa semnăturii olografe a agentului constatator sunt în mod vădit neîntemeiate, fapt care poate fi contestat la o simplă privire a procesului verbal, nefiind nevoie de analiza unor aspecte sau a unor prevederi legale.

Instanța nu neagă accesul liber la justiție al oricărui cetățean dar nu poate poate înțelege cum este posibil ca o cerere de chemare în judecată să fie motivată într-un mod atât de flagrant neîntemeiat și chiar absurd. Formularea unei cereri în justiție implică un grad ridicat de responsabilitate iar în cazul de față, repezentantul petentei a dat dovadă de o totală lipsă de responsabilitate, sfidând efectiv instanța de judecată.

Este adevărat că în trecut intimata proceda la aplicarea unei semnături electronice în locul unei semături olografe, fapt sancționat prin decizia nr. 6/16.02.2015, Inalta Curte de Casație și Justiție, pronunțată pe calea unui recurs în interesul legii, în care s-a stabilit că „procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de art.8 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.424/2002, cu modificările și completările ulterioare, încheiate potrivit art.9 alin.(1) lit.a), alin.(2) și alin.(3) din acest act normativ, transmise persoanelor sancționate contravențional pe suport de hârtie, sunt lovite de nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator”, însă ulterior pronunțării acestei soluții practica intimatei s-a schimbat, în mod evident aceasta neputând transmite în continuare procese verbal lovite de nulitate absolută.

Citeste mai mult  Șoferii Uber nu pot fi sancționați contravențional cu amenda aplicabilă transportatorilor

***Exercitarea unei căi de atac neprevăzute de lege. Amendă judiciară***

În cauza de față, instanța nu poate decât să concluzioneze că reprezentantul legal al petentei, fie, dintr-o gravă neglijență, nici măcar nu s-a uitat peste actul a căruia anulare o cere cunoscând practica anterioară a intimatei, fie, cu intenție, a sperat că instanța nu va observa existența unei semnături olografe, dar indiferent de atitudinea acestuia introducerea unei astfel de cereri, în mod vădit neîntemeiată, trebuie sancționată ca atare, iar aplicarea unei amenzi în sumă de 500 de lei este cea mai potrivită soluție pentru a descuraja pe viitor astfel de acțiuni. (Judecătoria Cluj-Napoca, Sentința civilă nr. 10816/18 noiembrie 2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >