Guvernul a aprobat coplata serviciilor medicale în sistemul privat

24 aprilie 2019 Noutati legislative

Guvernul a adoptat în ședința din 24 aprilie 2019 o ordonanţă de urgență pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, prin care se creează cadrul legal de reglementare a contribuției personale suportată direct de către asigurați, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vederea acoperirii contravalorii unor servicii medicale acordate de furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate și ambulatoriu paraclinic, față de tarifele suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, decontate de casele de asigurări de sănătate.

Contribuția personală se va plăti pentru unele servicii medicale, nefiind obligatorie pentru persoana asigurată, plata acesteia urmând a fi efectuată funcție de opțiunea asiguratului, prin raportare la furnizorul de servicii medicale ales, respectiv public sau privat.

Concret, potrivit articolului unic al ordonanței adoptate,

”După alineatul (2) al articolului 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc trei noi alineate, alin. (2^1) -(2^3), cu următorul cuprins:
(2^1) Asigurații care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate și ambulatoriu paraclinic, pot plăti o contribuție personală pentru a acoperi diferența dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privați și tarifele suportate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate decontate de casele de asigurări de sănătate.
(2^2) Contribuția personală pentru fiecare categorie de serviciu medical prevăzută la alin. (2^1) este afișată pe pagina de internet a furnizorilor privați de servicii medicale și se plătește în mod direct de către asigurați cu acordul prealabil în scris al acestora.
(2^3) Prin Contractul-cadru, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc serviciile medicale pentru care asigurații plătesc contribuție personală în condițiile alin. (2^1), modalitatea şi condiţiile acordării acestora, precum și procedura de stabilire a nivelului contribuției personale.”

Cuvinte cheie: > >