Încheierea contractului de asistenţă juridică de către o persoană ce nu are calitatea de avocat

24 ianuarie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Faptele inculpatei de a încheia contracte de asistență juridică, deşi fusese exclusă din profesia de avocat, nu întrunesc, sub aspectul laturii obiective, elementele constitutive ale infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii prevăzută de art. 348 C. pen.

”În ceea ce priveşte infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii prevăzută de art. 348 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen. raportat la art. 26 din Legea nr. 51/1995, (2 acte materiale) constând, potrivit organului de urmărire penală în încheierea contractelor de asistenţă juridică nr. yy/20.11.2011 cu persoana vătămată H. şi nr. w/22.12.2011 cu persoana vătămată I. deşi la acele momente inculpata fusese exclusă din profesie, instanţa a apreciat că faptele imputate inculpatei nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii anterior menţionate sub aspectul laturii obiective.

Într-adevăr potrivit art. 26 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 din 7 iunie 1995 republicată pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat „exercitarea oricărei activităţi de asistenţă juridică specifică profesiei de avocat şi prevăzută la art. 3 de către o persoană fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale” iar potrivit art. 3 din aceeaşi lege cadru „(1) activitatea avocatului se realizează prin:

a) consultaţii şi cereri cu caracter juridic;

b) asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;

c) redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;

d) asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate;

e) apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;

f) activităţi de mediere;

g) activităţi fiduciare desfăşurate în condiţiile C. civ.

h) stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate;

i) activităţile prevăzute la lit. g) şi h) se pot desfăşura în temeiul unui nou contract de asistenţă juridică;

j) orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se exercită numai de avocat, dacă legea nu prevede altfel”.

S-a constatat, astfel, că încheierea contractului de asistenţă juridică nu se regăseşte menţionată expres în dispoziţiile art. 3 anterior citate, constituind titlul în baza căruia se exercită aceste activităţi. În opinia instanţei încheierea contractului nu se încadrează nici în ipoteza normei prevăzută de art. 3 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 51/1995 neconstituind un mijloc sau o cale proprie exercitării dreptului la apărare în sensul normei legale anterior menţionate. Totodată, chiar dacă am aprecia că anterior încheierii propriu-zise a contractului de asistenţă juridică au avut loc discuţii cu caracter tehnic, care ar putea îmbrăca forma unei consultaţii în sensul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/1995, art. 29 din aceeaşi lege impunând expres încheierea unui contract în formă scrisă numai în cazul asistenţei şi reprezentării juridice s-a constatat faptul că în cauză nu s-a făcut dovada furnizării unor astfel de sfaturi juridice, persoanele vătămate precizând doar că inculpata s-a angajat să le apere interesele în instanţă.

Citeste mai mult  Tutela minorului. Condiții de instituire

Faţă de aceste considerente, instanţa, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi C. proc. pen. a achitat inculpata J. pentru săvârşirea infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii prevăzută de art. 348 C. pen. raportat la art. 26 din Legea nr. 51/1995 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi a art. 5 C. pen. (faptele din 20 noiembrie 2011 şi 22 decembrie 2011).” (ÎCCJ, Decizia penală nr. 165A/2018, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >