Încheierea contractului de asistenţă juridică de către o persoană ce nu are calitatea de avocat

24 ianuarie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Faptele inculpatei de a încheia contracte de asistență juridică, deşi fusese exclusă din profesia de avocat, nu întrunesc, sub aspectul laturii obiective, elementele constitutive ale infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii prevăzută de art. 348 C. pen.

”În ceea ce priveşte infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii prevăzută de art. 348 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 5 C. pen. raportat la art. 26 din Legea nr. 51/1995, (2 acte materiale) constând, potrivit organului de urmărire penală în încheierea contractelor de asistenţă juridică nr. yy/20.11.2011 cu persoana vătămată H. şi nr. w/22.12.2011 cu persoana vătămată I. deşi la acele momente inculpata fusese exclusă din profesie, instanţa a apreciat că faptele imputate inculpatei nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii anterior menţionate sub aspectul laturii obiective.

Într-adevăr potrivit art. 26 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 din 7 iunie 1995 republicată pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat „exercitarea oricărei activităţi de asistenţă juridică specifică profesiei de avocat şi prevăzută la art. 3 de către o persoană fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale” iar potrivit art. 3 din aceeaşi lege cadru „(1) activitatea avocatului se realizează prin:

a) consultaţii şi cereri cu caracter juridic;

b) asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;

c) redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;

d) asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate;

e) apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;

f) activităţi de mediere;

g) activităţi fiduciare desfăşurate în condiţiile C. civ.

h) stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate;

i) activităţile prevăzute la lit. g) şi h) se pot desfăşura în temeiul unui nou contract de asistenţă juridică;

j) orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se exercită numai de avocat, dacă legea nu prevede altfel”.

S-a constatat, astfel, că încheierea contractului de asistenţă juridică nu se regăseşte menţionată expres în dispoziţiile art. 3 anterior citate, constituind titlul în baza căruia se exercită aceste activităţi. În opinia instanţei încheierea contractului nu se încadrează nici în ipoteza normei prevăzută de art. 3 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 51/1995 neconstituind un mijloc sau o cale proprie exercitării dreptului la apărare în sensul normei legale anterior menţionate. Totodată, chiar dacă am aprecia că anterior încheierii propriu-zise a contractului de asistenţă juridică au avut loc discuţii cu caracter tehnic, care ar putea îmbrăca forma unei consultaţii în sensul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/1995, art. 29 din aceeaşi lege impunând expres încheierea unui contract în formă scrisă numai în cazul asistenţei şi reprezentării juridice s-a constatat faptul că în cauză nu s-a făcut dovada furnizării unor astfel de sfaturi juridice, persoanele vătămate precizând doar că inculpata s-a angajat să le apere interesele în instanţă.

Citeste mai mult  RIL admis ref cererea de recunoaștere a unei hotărâri de condamnare pronunțată de o instanță străină

Faţă de aceste considerente, instanţa, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi C. proc. pen. a achitat inculpata J. pentru săvârşirea infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii prevăzută de art. 348 C. pen. raportat la art. 26 din Legea nr. 51/1995 rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi a art. 5 C. pen. (faptele din 20 noiembrie 2011 şi 22 decembrie 2011).” (ÎCCJ, Decizia penală nr. 165A/2018, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >