Încheierea online a contractelor de asigurare

26 august 2015 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numarul 641 din 24 august 2015 a fost publicată norma ASF nr. 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare.

Potrivit normei, începând cu data de 1 ianuarie 2016, pot dezvolta şi implementa mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare următoarele entităţi:

a) societăţi de asigurare autorizate de ASF, direct şi/sau prin intermediul agenţilor de asigurare;
b) brokeri de asigurare autorizaţi de ASF;
c) societăţi de asigurare autorizate în statele membre UE
d) agenţi de asigurare subordonaţi;
e) intermediari în asigurări autorizaţi în statele membre UE

Mijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare trebuie să respecte următoarele cerinţe cu privire la informarea corectă şi transparentă a asiguraţilor şi/sau a potenţialilor asiguraţi:

a) informaţiile obligatorii prevăzute de prevederile legale în vigoare cu privire la informarea consumatorilor se prezintă sub forma unor ferestre noi sau prin legături către pagini care conţin aceste informaţii, înainte ca potenţialul consumator să finalizeze etapele comenzii;

Citeste mai mult  OUG privind suspendarea dispozițiilor de reducere a pedepsei prin publicarea de lucrări științifice a fost publicată în Monitorul Oficial

b) înainte de finalizarea comenzii, consumatorul confirmă citirea termenilor de încheiere (cu/fără inspecţie de risc) şi clauzele contractului de asigurare, drepturile şi obligaţiile care îi revin, iar prin bifarea căsuţei corespunzătoare atestă faptul că acesta a înţeles, a acceptat termenii şi condiţiile contractului de asigurare, respectiv este de acord cu emiterea poliţei de asigurare;

c) pentru a avea garanţia parcurgerii documentelor menţionate, căsuţa de acceptare a condiţiilor sau de închidere a ferestrei este vizibilă numai după parcurgerea întregului text;

d) oferta generată şi înaintată conţine cel puţin următoarele:
1. datele de identificare ale bunului de asigurat şi/sau proprietarului/consumatorului/ potenţialului asigurat;
2. întrebările asigurătorului/intermediarului în asigurări necesare încadrării în clase de risc;
3. răspunsurile potenţialului asigurat la întrebări şi în baza cărora a fost calculată oferta de către sistemul informatic;
4. sumele asigurate;
5. franşize, dacă este cazul, cu precizarea clară a cuantumului acestora, a cazurilor în care se aplică şi asupra sumelor la care se aplică (dacă sunt exprimate procentual);
6. perioada asigurată;
7. riscurile asigurate;
8. excluderile;
9. acoperirea teritorială a riscurilor;
10. preţul total pe care consumatorul/potenţialul asigurat îl are de plătit, cu evidenţierea taxelor, costurilor suplimentare ori cheltuielilor aferente şi a oricărui cost suplimentar rezultat din contractarea asigurării prin utilizarea mijloacelor electronice de comercializare a contractelor de asigurare;
11. comisionul intermediarului/intermediarilor, în cazul poliţelor RCA;
12. clasa Bonus/Malus, în cazul poliţelor RCA sau oricând se aplică;
13. perioada valabilităţii ofertei;
14. codul unic de confirmare a ofertei;
15. necesitatea de efectuare sau nu a unei inspecţii de risc;
16. eventualele documente solicitate în vederea semnării contractului de asigurare;
17. informaţiile privind modalităţile de plată şi de realizare a acesteia;
18. informaţii privind existenţa sau inexistenţa dreptului de denunţare unilaterală a contractului; în situaţia în care acest drept este stipulat, se precizează termenii şi condiţiile în care acesta poate fi exercitat, inclusiv eventualele penalităţi sau consecinţe care decurg din acestea;
19. informaţiile privind existenţa sau inexistenţa dreptului asigurătorului/asiguratului de a rezilia contractul înainte de termen, drepturile, obligaţiile şi eventualele penalităţi impuse ori care decurg din aceasta;
20. orice clauză contractuală prin care este indicată legislaţia aplicabilă şi/sau instanţa competentă cu soluţionarea eventualelor litigii între părţi;
21. existenţa unor fonduri de garantare sau a unor mecanisme de compensare, cu precizarea în clar şi la loc vizibil a fondului de garantare la care participă societăţile de asigurare care au generat oferta;

Citeste mai mult  Datele de contact ale persoanelor fizice care dețin domenii web ar putea fi făcute publice

e) preţurile afişate prin mijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare nu pot fi diferite de sumele încasate/plătite de potenţialii asiguraţi şi înscrise în contractul de asigurare/chitanţa fiscală/ordinul de plată/confirmarea de plată; în acest sens, aceste informaţii se afişează distinct şi în mod explicit.

Cuvinte cheie: > >