Group 1

Înlocuirea amenzii contravenționale cu avertisment. Obligarea agentului constatator la cheltuieli de judecată

Prin sentința nr. 1814/13.02.2015 Judecătoria Galați a admis în parte plângerea formulată de petenta SC C. SRL în contradictoriu cu intimatul ITM Galați şi a dispus înlocuirea cu avertisment a sancțiunii amenzii contravenționale în sumă de 10.000 de lei aplicată petentei prin proces verbal de contravenție seria GL nr.0030794/21.03.2014 menținând celelalte dispoziții ale procesului verbal atacat.

Împotriva aceste sentințe a declarat apel ITM criticând-o pentru netemeinicie .

Prin decizia nr.30/1.02.2016 Tribunalul a respins apelul ca nefondat .

În ceea ce privește solicitarea intimatei de obligare a apelantei la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocat Tribunalul a constatat că nu sunt aplicabile dispozițiile art. 453 alin. 1 C. proc. civ., întrucât in speță nu subzista culpa procesuala a organului constatator. Procesul-verbal de contravenție este legal si temeinic, s-a constatat existenta si imputabilitatea faptei contravenționale, iar sancțiunea contravenționala a amenzii aplicata prin actul contravenției are caracter legal, fiind stabilita cu respectarea limitelor speciale ale amenzii. In cadrul plângerii contravenționale, instanța de judecata are posibilitatea de a reevalua criteriile de individualizare a sancțiunilor contravenționale, însă aceasta posibilitate, urmata de stabilirea unei sancțiuni mai blânde de către instanță, nu imprima actului contravenției un caracter nelegal. Ca urmare, ori de cate ori se constata legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contravenție, nu se poate retine vreo culpa procesuala in sarcina organului constatator, antrenarea răspunderii contravenționale a petentului fiind realizata cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare.

Citeste mai mult  Contribuția egală a soților la dobândirea bunurilor

In consecință instanța a respins cererea intimatei petente de obligare a apelantei la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. (Tribunalul Galați, Secția de Contencios Administrativ şi Fiscal, Decizia civilă nr. 30/1.02.2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >