Înlocuirea amenzii contravenţionale cu munca în folosul comunității. Condiția imposibilității executarii silite

Pentru admiterea cererii de înlocuire a amenzii contravenţionale cu munca în folosul comunitatii, este necesar, pe de o parte ca debitorul sau nu fi achitat amenda, iar pe de alta parte, sa nu existe posibilitatea executarii silite a acestuia prin modalitatile prevazute de codul de procedura fiscala.

In ceea ce priveste prima conditie, instanta retine ca aceasta este îndeplinită în cauza, întrucât intimata nu a depus la dosar dovezi din care sa rezulte ca ar fi achitat amenda contravenţională care i-a fost aplicată prin procesul – verbal depuse la dosarul cauzei.

In ceea ce priveste insa cea de-a doua conditie, instanta retine ca acesta nu este indeplinita, pentru urmatoarele considerente:

Acesta conditie a imposibilitatii executarii debitorului, presupune ca, in urma incercarii de executare silita a acestuia, alternativ sau concomitent, prin toate modalitatile prevazute de codul de procedura fiscala, sa rezulte ca acestea nu detine bunuri mobile sau imobile urmaribile si nici nu are venituri urmaribile, cu alte cuvinte, acesta este insolvabil.

In ceea ce priveste modalitatile prin care se realizeaza executarea silita, OG 92/2003, privind codul de procedura fiscala, prevede la art. 142 alin. 1: „(1) Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare.
In continuare art. 149 alin. 1 prevede: (1) Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.”
De asemenea, art. 151 alin. 1 si art. 154 alin1 si urmatoarele prevad: „(1) Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu excepţiile prevăzute de lege; (1) Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. În situaţia în care debitorul deţine bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se va întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei. (2) Executarea silită imobiliară se întinde de plin drept şi asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevăzute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul. (3) În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spaţiul minim locuit de debitor şi familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare.”

Aşadar, formele prin care se realizează executarea silita sunt: poprirea, executarea silita mobiliara si executarea silita imobiliara, iar acestea pot fi aplicate concomitent sau succesiv pentru recuperarea debitului.

Citeste mai mult  Semnificația ”spațiului public” în concepția Legii nr. 61/1991

Potrivit dispoziţiilor art. 176 cod procedura fiscală – Insolvabilitatea:” (1) În sensul prezentului cod, este insolvabil debitorul ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri urmăribile. (2) Pentru creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmăribile, conducătorul organului de executare dispune scoaterea creanţei din evidenţa curentă şi trecerea ei într-o evidenţă separată. (3) În cazul debitorilor prevăzuţi la alin. (2), prin excepţie de la dispoziţiile art. 148 alin. (3), executarea silită se întrerupe. Organele fiscale au obligaţia ca cel puţin o dată pe an să efectueze o investigaţie asupra stării acestor contribuabili, care nu constituie acte de executare silită. (4) În cazurile în care se constată că debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile, organele de executare vor lua măsurile necesare de trecere din evidenţă separată în evidenţa curentă şi de executare silită.”
In ceea ce priveste declararea starii de insolvabilitate a debitorului, sunt aplicabile prevederile Ordinului nr. 447/2007, pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, publicat in M.Of. nr. 447 din 02.07.2007.
Astfel, potrivit literei A- Dispozitii generale privind procedura de declarare a starii de insolvabilitate: 1. Prezenta procedura este aplicabila persoanelor fizice sau juridice care indeplinesc conditiile legale in aceasta materie. 3. In situatia in care se constata indeplinirea conditiilor legale in materie, debitorul in cauza va fi declarat insolvabil in baza unui proces-verbal intocmit de compartimentul cu atributii de executare silita din cadrul organului fiscal competent, vizat de compartimentul juridic al acestuia sau al directiei generale a finantelor publice judetene, dupa caz, si aprobat de conducatorul organului fiscal. 4. Procesul-verbal de declarare a starii de insolvabilitate se intocmeste in 3 exemplare, dintre care unul se pastreaza la dosarul de executare, unul la compartimentul cu atributii in evidenta analitica pe platitori, iar celalalt se transmite debitorului declarat insolvabil. 5. Procedura de declarare a starii de insolvabilitate se aplica in fiecare dintre situatiile prevazute la art. 172 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (actualul art. 176) atat in cazul debitorilor ale caror venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata, cat si in cazul debitorilor care nu au venituri ori bunuri urmaribile.
Potrivit literei C- Procedura de declarare a starii de insolvabilitate a debitorilor, persoane fizice sau juridice, care nu au venituri ori bunuri urmaribile: 17. In scopul declararii in stare de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, care nu au venituri ori bunuri urmaribile, care indeplinesc conditiile legale, organele de executare au urmatoarele obligatii: 17.1. sa verifice situatia juridica a debitorului persoana juridica prin solicitarea de informatii de la oficiul registrului comertului sau de la alte institutii competente, dupa caz, urmarind eventualele mentiuni inscrise in certificatul constatator referitoare la dizolvare, lichidare ori radiere; 17.2. sa verifice domiciliul fiscal, sediul social si/sau sediul secundar, dupa caz, al debitorilor persoane fizice ori juridice, care urmeaza a fi declarati in stare de insolvabilitate, prin: 17.2.1. solicitari de informatii de la organele abilitate, iar in cazul in care acesta nu este gasit, sa se faca mentiunea „nu este gasit la adresa”; 17.2.2. deplasarea la domiciliul si/sau sediul secundar cunoscute; 17.2.3. solicitari de informatii de la: a) organele de politie referitoare la domiciliul/resedinta, dupa caz, al/a administratorilor, asociatilor/actionarilor persoanei juridice debitoare; b) organele de politie referitoare la domiciliul/resedinta al/a persoanei fizice debitoare; c) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla ori s-au aflat sediile principale sau secundare, dupa caz; 17.3. sa verifice existenta bunurilor de orice fel care se afla in proprietatea debitorului persoana fizica sau juridica, precum si a veniturilor acestuia, prin: 17.3.1. examinarea datelor cuprinse in situatiile financiar-contabile anuale sau semestriale, precum si in ultima balanta contabila incheiata de societatea debitoare; 17.3.2. consultarea fisierului conturilor bancare; 17.3.3. verificarea inregistrarilor in arhiva electronica de garantii reale mobiliare; 17.3.4. solicitari de informatii de la unitatea administrativ-teritoriala (primarie), biroul de Carte Funciara, precum si, dupa caz, de la institutii care gestioneaza registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Roman, Registrul Naval Roman etc.); 17.3.5. cercetari si constatari la domiciliul fiscal si/sau sediul secundar, precum si in alte locuri despre care s-au cules informatii in legatura cu existenta bunurilor debitorului persoana juridica sau fizica, dupa caz.
18. Dupa culegerea datelor si informatiilor mentionate la lit. C pct. 17, organele de executare competente, in functie de situatia in care se incadreaza, vor proceda la intocmirea procesului-verbal de declarare a starii de insolvabilitate a debitorului persoana fizica sau juridica, al carui model este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura.
18.1. Existenta documentatiei prevazute mai sus nu are caracter limitativ si sta la baza aplicarii prevederilor art. 172 (actualul art. 176) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
18.2. Toata documentatia se indosariaza si se pastreaza la dosarul de executare silita al debitorului in cauza, care ramane la organul de executare.

În cauză se observă că, deşi potrivit tuturor dispoziţiilor legale mai sus citate recurenta – petenta avea obligaţia să depună dovezi în susţinerea sesizării formulate, nu a depus la dosar niciun fel de dovezi din care să rezulte că s-ar fi încercat executarea silită a contravenientei şi nici minime dovezi din care să rezulte că aceasta este insolvabilă, nu realizează venituri şi nu deţine bunuri care să poată fi executate silit în vederea încasării amenzii a cărei înlocuire cu munca în folosul comunităţii se solicită.

Citeste mai mult  ANAF va verifica florăriile și saloanele de înfrumusețare

Se apreciază că simpla adresă emisă de Primăria comunei, în care se consemnează că intimata nu figurează în evidenţă cu bunuri urmăribile nu este suficientă sub aspect probator pentru a dovedi instanţei aspectele menţionate mai sus.

Pe de altă parte instanţa reţine că în speţă, aşa cum prevăd dispoziţiile mai sus-citate, era necesar să fie întocmit un dosar de executare silită complet al contravenientei în care să se realizeze demersuri în vederea încasării amenzii, de natura celor enumerate mai sus (de ex: de adrese la Casa Judeţeană de Pensii, la D.G.A.S.P.C. in cazul persoanelor cu handicap, la AJOFM, la A.F.P, la banci in vederea aflării conturilor debitoarei, precum şi deplasarea la domiciliul contravenientei pentru identificarea eventualelor bunuri urmăribile ale acesteia) iar în cazul în care se constata că aceasta este insolvabilă trebuia sa fie întocmit un proces verbal de insolvabilitate potrivit Ordinului nr. 447/2007 publicat in M.Of. nr. 447 din 02.07.2007. (Tribunalul Ilfov, Decizia civilă nr. 2157R/7 octombrie 2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >