În ipoteza anulării procesului-verbal de contravenție, IPJ nu poate fi obligat la restituirea amenzii achitate

Dispoziţiile art. 8 alin. 4 din OG nr. 2/2001, cu modificările ulterioare, prevăd că sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale.

Conform art. 39 alin.(2) din OG nr. 2/2001, cu modificările ulterioare, în vederea executării amenzii, organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, astfel: 
    a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică; 

În condiţiile în care amenda achitată nu a intrat în patrimoniul IPJ, acesta nu poate fi chemat în judecată pentru restituirea unei sume ce nu se regăseşte în patrimoniul său, ceea ce înseamnă că IPJ nu justifică o calitate procesuală pasivă în cererile având ca obiect restituirea amenzii contravenţionale achitate.

Extras din considerentele deciziei civile nr. 247/2017 a Tribunalului Maramureș:

Citeste mai mult  Conditiile instituirii dreptului de retentie

”Prin sentinţa civilă nr.3194/22.04.2016 pronunţată de Judecătoria Baia Mare s-a admis plângerea contravenţională formulată de petentul K I, în contradictoriu cu intimtatul IPJ MM, s-a anulat în parte Procesul-verbal seria CP, nr. 7101943 încheiat la data de 30.07.2014, în ceea ce priveşte fapta prevăzută de art. 48 şi art. 108 alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 şi sancţionată de art. 100 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, s-a dispus restituirea către petent a sumei de 180 lei achitată cu titlu de amendă, online prin serviciul GlobalPay, număr referinţă tranzacţie 100049232 şi s-a dispus obligarea intimatului la plata către petent a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. (…)

Împotriva acestei hotărâri, în termenul legal, a declarat apel intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş solicitând în temeiul art.458, 466 Cod procedură civilă, art.34 alin.2 din OG nr.2/2001 cu modificările şi completările ulterioare raportat la art.480 alin.2 Cod procedură civilă, admiterea apelului, schimbarea hotărârii atacate în sensul respingerii cererii de obligare a apelantului-intimat la plata cheltuielilor de judecată solicitate de către petent şi de obligare a restituirii sumei de 180 lei achitată de petent cu titlu de amendă. (…)

La termenul de judecată din 14.02.2017, instanţa de apel a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului IPJ MM în privinţa petitului vizând restituirea amenzii în cuantum de 180 de lei.

Citeste mai mult  Repararea prejudiciului cauzat prin ”pierderea unei şanse”

Prevederile art. 36 cod proc.civ., stipulează în sensul în care, calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

Dispoziţiile art. 8 alin. 4 din OG nr. 2/2001, cu modificările ulterioare, prevăd că sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale.

Conform exigenţelor art. 39 alin.(2) din OG nr. 2/2001, cu modificările ulterioare, în vederea executării amenzii, organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, astfel:
a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică;

Citeste mai mult  Aplicarea principiului ne bis in idem în cazul unui concurs ideal de infracţiuni

Calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana chemată în judecată şi persoana obligată (titulara obligaţiei) din raportul juridic dedus judecăţii.

În condiţiile în care amenda achitată de petent, nu a intrat în patrimoniul intimatului, instanţa constată că acesta din urmă, nu poate fi chemat în judecată pentru restituirea unei sume ce nu se regăseşte în patrimoniul său, ceea ce înseamnă că nu justifică o calitate procesuală pasivă, motiv pentru care, instanţa de apel va admite excepţia invocată din oficiu.

Cât priveşte critica apelantului privind cheltuielile de judecată, instanţa ia act că prin sentinţa atacată a fost obligat la plata sumei de 20 lei (reprezentând taxă judiciară de timbru) cu titlu de cheltuieli de judecată.

În baza art. 453 cod proc.civ., partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

Soluţia instanţei de fond în privinţa solicitării petentului de acordare a cheltuielilor de judecată este în consonanţă cu dispoziţiile evocate în paragraful precedent.” (Tribunalul Maramureș, Decizia civilă nr. 247A din 28 februarie 2017, portal.just.ro)

A se vedea și: Restituirea amenzii achitate în ipoteza anulării procesului-verbal de contravenție

Cuvinte cheie: > > >