Legea privind stimularea investitorilor individuali-business angels

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 382 din 2 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels.

Actul normativ reglementează condiţiile în care persoanele fizice (investitori individuali-business angels), pot beneficia de facilităţi fiscale, ca urmare a dobândirii de părţi sociale prin investiţii în microîntreprinderi şi întreprinderi mici, care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt constituite ca societăţi cu răspundere limitată
b) sunt întreprinderi autonome în sensul Legii nr. 346/2004;
c) nu se află în incapacitate de plată sau în stare de insolvenţă ori în faliment şi nu a fost deschisă procedura concordatului preventiv sau a lichidării societăţii.

Nu intră sub incidenţa legii investiţiile realizate în societăţi care desfăşoară activităţi în următoarele domenii:
a) bancar;
b) asigurări şi reasigurări, al pieţei de capital, intermedieri financiare, orice alte activităţi în domeniul financiar;
c) tranzacţii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară;
d) jocuri de noroc şi pariuri;
e) producţie sau comercializare de oţel;
f) producţie sau comercializare de cărbune;
g) construcţii de nave maritime şi fluviale;
h) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
i) consultanţă în orice domeniu.

Citeste mai mult  Asociaţiile de proprietari vor fi obligate să elibereze adeverinţe cu cheltuielile privind întreţinerea

Orice persoană fizică poate deveni investitor individual- business angel dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este o persoană din afara societăţii şi dobândeşte calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părţi sociale în favoarea sa; investitorul individual-business angel va dobândi un număr de părţi sociale la societate la valoarea nominală cu primă de emisiune aferentă aportului său, plătită la data majorării capitalului social;
b) investeşte o sumă cuprinsă între 3.000 de euro şi 200.000 de euro, echivalent lei la cursul BNR din ziua efectuării operaţiunii în societatea al cărei asociat devine, prin dobândirea de părţi sociale; dobândirea părţilor sociale are loc prin majorare de capital social, iar suma investită va fi plătită prin intermediul sistemului bancar din România şi va fi înregistrată în contabilitatea societăţii; aceste limite de sume se aplică cumulat, indiferent de numărul investitorilor;
c) investiţia este efectuată strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al societăţii şi planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi;
d) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal eliberat de autorităţile competente la data efectuării investiţiei;
e) nu poate deţine, ca urmare a investiţiei, în nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societăţii în cauză;
f) nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990.
Dacă mai multe persoane fizice devin investitori individuali-business angels,  facilităţile fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul social al societăţii în cauză, proporţional cu procentul părţilor sociale deţinute.

Citeste mai mult  În alinierea prevederilor contabile la cele fiscale, Finanțele pierd din vedere aspectele practice ale cerințelor de raportare

Facilități:
Investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pe veniturile sub formă de dividende pentru o perioadă de 3 ani din momentul dobândirii părţilor sociale. Valoarea totală, cumulată a sumelor pentru care se aplică facilităţile nu poate depăşi valoarea investiţiei efectuate de către toţi investitorii individuali-business angels.

Investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pentru câştigul stabilit conform art. 66 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, dacă transferul părţilor sociale are loc după trecerea unui termen de cel puţin 3 ani de la dobândire.

Investitorul individual-business angel poate cesiona părţile sociale într-o societate închisă împreună cu investiţia acordată societăţii către un alt investitor individual, care la data dobândirii prin cesiune a drepturilor de participare, nu avea calitatea de asociat, acesta din urmă beneficiind de toate facilităţile fiscale acordate pentru investitorul individual-business angel.

Facilităţile fiscale se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) investitorul individual-business angel nu înstrăinează părţile sociale înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobândirii acestora;
b) actul constitutiv al societăţii, depus pentru susţinerea cererii de înregistrare a majorării capitalului social prin emiterea de noi părţi sociale în registrul comerţului, conţine următoarele clauze:
– participarea la profit şi pierderi a asociaţilor va deveni proporţională cu procentul părţilor sociale deţinute de fiecare asociat;
– deciziile privind planul de afaceri şi renunţarea la împărţirea profitului, aferente investiţiei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociaţilor;
c) societatea şi asociaţii nu utilizează prima de emisiune la majorarea capitalului social şi nu o repartizează către asociaţi, pe o durată de 3 ani de la data înregistrării investitorului individual-business angel la registrul comerţului;
d) societatea nu are datorii către bugetul general consolidat la data cesionării părţilor sociale de către investitorul individual- business angel.

Citeste mai mult  Indemnizațiile acordate invalizilor, veteranilor și văduvelor de război majorate cu 75%

 

Cuvinte cheie: > > >