Lipsa comunicării la dosar a dovezii achitării taxei judiciare de timbru

7 septembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin sentința civilă nr. x/23.11.2015 pronunțată de către Judecătoria Sectorului 1 București a fost admisă excepția netimbrării contestației la executare, fiind anulată ca netimbrată contestația la executare. (…)

Împotriva acestei soluții a formulat apel contestatoarea, solicitând admiterea căii de atac formulate, anularea hotărârii apelate și trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecătoria Sectorului 1 București.

În motivarea căii de atac forrmulate, se arată că Oficiul Juridic a primit adresa din partea instanței prin care i se punea în vedere să achite taxa de timbru aferentă contestației la executare în cuantum de 1000 lei, însă, deși această taxă a fost achitată, din cauza unei erori intervenite la nivelul oficiului juridic, care gestionează un număr foarte mare de dosare, nu a fost comunicată la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru.

Se susține că taxa de timbru a fost achitată din data de 16.11.2015 și necomunicarea acesteia la dosar a fost rezultatul unei simple erori cauzată de supraaglomerarea consilierilor juridici din cadrul instituției, neputându-se reține reaua credință a contestatoarei sau intenția sa de a tergiversa cauza.

Citeste mai mult  Rolul activ al judecătorului pentru aflarea adevărului în materie contravențională

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 466 și urm. C.p. civ.

Analizând apelul formulat, prin prisma motivelor invocate în susținerea acestuia, având în vedere înscrisurile depuse la dosar precum și prevederile legale aplicabile în cauză, Tribunalul reține că apelul este fondat pentru următoarele considerente:

Contestația la executare a fost anulată ca netimbrată, instanța de fond reținând, în mod just, față de actele existente la dosar la momentul pronunțării faptul că nu s-a dovedit de către contestatoare achitarea taxei judiciare de timbru în cuantumul stabilit de către instanță.

Analizând chitanța depusă la dosar în apel, Tribunalul reține că s-a achitat de către contestatoare taxa de timbru stabilită în sarcina sa la data de 16.11.2015, în cuprinsul chitanței fiind mențiunea expresă că suma achitată reprezintă taxa de timbru aferentă dosarului cu nr. X.

Reținând că nedepunerea în fața instanței de fond a chitanței ce atestă achitarea taxei judiciare de timbru a fost datorată unei simple erori, chiar dacă imputabilă apelantei contestatoare, Tribunalul constată că sancțiunea anulării contestației la executare este prea drastică, fiind de natură a aduce atingere dreptului de acces la instanță.

Citeste mai mult  Introducerea cererii de revizuire înainte ca hotărârea CEDO să fie publicată în Monitorul Oficial al României

Pentru motivele de fapt și de drept anterior expuse, Tribunalul, în temeiul art. 480 al. 3 C.p. civ. urmează a admite apelul formulat, a anula sentința civilă apelată, urmând a se trimite cauza la prima instanță în vederea soluționării fondului contestației la executare.” (Tribunalul București, Secția a V-a civilă, Decizia nr. 204/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >