Modificarea unilaterală a chiriei în baza unor factori obiectivi

28 august 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Dispoziţiile contractuale în litigiu: chiria aferentă spaţiului închiriat se calculează pe baza tarifului stabilit de RA APPS şi se va indexa periodic, în funcţie de rata inflaţiei şi/sau de alţi factori obiectivi.

Prevalându-se de clauzele contractuale anterior citate, recurenta reclamantă a procedat la modificarea unilaterală a convenţiei, majorând cuantumul chiriei.

Curtea constată că prestatorul APPS critică soluţia instanţelor de fond şi apel pentru că acestea nu au avut în vedere voinţa părţilor materializată în contract, în sensul că acestea au consimţit o derogare de la principiul irevocabilităţii în raporturile născute din convenţie, acceptând ca prevederile să fie modificate unilateral.

În opinia Curţii, raţionamentul recurentei reclamante nu poate fi primit; din cenzurarea clauzelor convenţiei Curtea, ca şi instanţa de apel, constată că, într-adevăr, intimata pârâtă, locatar, a acceptat ca modificarea cuantumului chiriei să se facă în mod unilateral de către locator, dar cu respectarea unor criterii de determinare.

Având în vedere faptul că elementul asupra căruia se putea interveni în mod unilateral este unul esenţial pentru perfectarea şi executarea contractului-contravaloarea folosinţei, această modificare nu poate opera decât în măsura în care ea corespundea voinţei reale a părţilor, aşa cum ea a fost exprimată în contract. Astfel, aşa cum rezultă din cuprinsul clauzei analizate, locatarul a acceptat indexarea periodică a chiriei în funcţie de rata inflaţiei şi/sau de alţi factori obiectivi. În ceea ce priveşte rata inflaţiei, acesta este un criteriu clar definit şi care nu este de natură a fi interpretat.

Citeste mai mult  Răspunderea disciplinară a judecătorului pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență

Cu referire, însă, la noţiunea de factori obiectivi, aceasta nu a fost definită, astfel încât modificarea unilaterală a chiriei în baza acestui criteriu trebuie argumentată în mod clar şi explicit. În lipsa unei fundamentări temeinice a acestei modificări, clauza stabilită în favoarea locatorului poate fi valorificată abuziv, în afara voinţei reale a locatarului.

Contrar celor arătate de către recurentă, nu cădea în sarcina intimatei pârâte obligaţia de a dovedi că majorarea tarifelor a fost arbitrară, abuzivă. În condiţiile în care intimata a refuzat să plătească contravaloarea recalculată a folosinţei, invocând expres că această recalculare nu a avut în vedere convenţia părţilor, era în sarcina reclamantei să dovedească împrejurarea potrivit căreia majorarea chiriei s-a făcut în limitele convenţiei părţilor, pe baza unor factori obiectivi a căror pondere se regăseşte în noul preţ al contractului.

Curtea consideră că în mod temeinic şi legal instanţa de apel a reţinut că RA APPS avea dreptul la majorarea unilaterală a chiriei, dar numai în măsura în care prestatorul oferea dovezi neechivoce cu privire la folosirea echitabilă a criteriilor de majorare a chiriei invocate la stabilirea noului tarif. (Curtea de Apel București, Secția a VI-a Civilă, Decizia nr. 815 din 20.03.2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >