Momentul de la care începe să curgă prescripția executării silite

13 februarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Prescrierea dreptului de a cerere executarea silită nu poate curge de la momentul declarării scadenței anticipate a creditului și de a solicita de îndată rambursarea creditului și a dobânzilor, căci acest moment este eminamente subiectiv, dependent de o manifestare de voință exclusivă a creditorului, manifestare care poate fi întârziată o perioadă lungă de timp conducând astfel la o imprescriptibilitate a dreptului de a cerere executarea silită, aspect ce nu se poate admite, fiind în contra interpretării art. 706 C.p.c.

Instanța apreciază că momentul de la care a început să curgă prescripția executării silite este momentul la care neexecutarea obligațiilor debitorului a devenit cunoscută creditoarei.

”Potrivit art. 706 alin. 1 C.p.c. ”Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani.” La alin. 2 al aceluiași articol se mai consacră : ”Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.”

Prescrierea dreptului de a cerere executarea silită nu poate curge de la momentul declarării scadenței anticipate a creditului și de a solicita de îndată rambursarea creditului și a dobânzilor, căci acest moment este eminamente subiectiv, dependent de o manifestare de voință exclusivă a creditorului, manifestare care poate fi întârziată o perioadă lungă de timp conducând astfel la o imprescriptibilitate a dreptului de a cerere executarea silită, aspect ce nu se poate admite, fiind în contra interpretării art. 706 C.p.c.

Citeste mai mult  Nemotivarea actului administrativ fiscal

Instanța apreciază că momentul de la care a început să curgă prescripția executării silite este momentul la care neexecutarea obligațiilor debitorului a devenit cunoscută creditoarei.

Pentru identificarea acestui moment instanța a solicitat B. (f. 52), creditoarea cedată, o evidență a tuturor activităților de debitare și creditare a contului său curent, aceasta fiind depusă la dosarul cauzei.

Pe cale de consecință, instanța, reține că momentul la care termenul de prescripție a executării silite a început să curgă a fost luna următoare ultimei activități de debitare/creditare exercitată de contestator.

Pe cale de consecință, instanța reține că momentul la care termenul de prescripție a executării silite a început să curgă a fost august 2007 (f. 57), data ultimei tranzacții fiind 01.07.2007.

Creanța de față a fost cesionată de creditoarea cedată în favoarea intimatei însă aceasta din urma a preluat creanța așa cum se prezenta la momentul cesiunii sale, debitorul cedat putând opune cesionarului prescripția executării silite intervenită chiar anterior cesiunii sau ulterior acesteia, cesiunea creanței neconstituind o cauză de întrerupere a termenului de prescripție, nefiind prevăzută în enumerarea limitativă de la art. 709 C.p.c.

Citeste mai mult  Falsificarea împuternicirii avocațiale

Neexercitarea dreptului de a cerere executare silită în termenul legal produce efectul extinctiv al prescripției. Prin împlinirea termenului de prescripție, dreptul de a cere executarea silită se stinge și creditorul care n-a cerut executarea titlului său executoriu în termenul legal nu mai poate obține realizarea pretențiilor sale pe calea constrângerii judiciare întrucât dreptul său la acțiune s-a prescris.

Notificarea de cesiune de creanţă ar întrerupe prescripţia dreptului de cere executarea silită, însă numai în cursul unei executări silite începute deja, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 709 pct. 4 C. proc. civ.

În cauza de față, notificarea cesiunii de creanțe a fost anterioară demarării executării silite.

În raport de toate aceste considerente instanța apreciază că termenul de prescripție a dreptului de a cerere executare silită a început să curgă în 2007 și s-a consumat in 2010, mult anterior demarării procedurii de executare silită în 2015 de către intimata-cesionară.

Pe cale de consecință, instanța apreciază că termenul de prescripție a executării silite fusese consumat la momentul depunerii cererii de executare silită la executorul judecătoresc și prin urmare întreaga executare silită este nelegală.

Citeste mai mult  Hotărâre care să țină loc de contract de vânzare. Efectele existenței unei clauze de inalienabilitate

Astfel, instanța va admite contestaţia la executare, va anula toate formele de executare silită efectuate în dosarul de executare silită având numărul 1233/2015N aflat la BEJ ”N. ” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 6230/8 aprilie 2016, definitivă prin neapelare, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >