Motive temeinice pentru dispunerea suspendării executării silite

18 noiembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Simpla invocare a caracterului abuziv al unor clauze contractuale, în cadrul contestației la executare, drept unic motiv al acesteia, nu are caracterul unui motiv temeinic pentru dispunerea suspendării executării silite, suma contestată fiind numai o mică parte a debitului care face obiectul executării silite.

”Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Medgidia sub nr. … din 01.09.2015, contestatorii-debitori D.N.şi D.M., în contradictoriu cu intimata-creditoare S.C. B. S.A. au formulat contestaţie la executarea silită ce face obiectul dosarului nr. … al Biroului Executorului Judecătoresc B.S., solicitând suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, anularea formelor de executare silită, anularea încheierii de încuviinţare a executării silite.

În motivarea în fapt a contestaţiei, în esenţă, invocă existenţa unor clauze abuzive din contractul de împrumut care constituie titlu executoriu, întrucât deşi a achitat constant ratele, la scadenţă, începând din anul 2008, a constatat că pentru împrumutul de 43.000 CHF care i-a fost acordat de creditoare mai are de restituit suma de 44.000 CHF. Susţine că împrumutul acordat a fost garantat cu ipotecă, conform contractului autentificat sub nr. 2951/2008 al BNP M.M.A. Mai arată că, în raport de jurisprudenţa CJUE, acolo unde există suspiciunea că executarea silită este rezultatul aplicării clauzelor abuzive, trebuie să existe un control al instanţei, pentru că pierderea locuinţei de către debitori este un rău care nu mai poate fi reparat prin mijloace juridice ulterioare. În drept invocă art.712 şi urm. Cod procedură civilă.
Instanţa, din oficiu, a dispus ataşarea unei copii certificate a dosarului de executare silită nr. 335/2015 al Biroului Executorului Judecătoresc B S L.

Citeste mai mult  Accident de circulație. Răspunderea pentru fapta animalului

Prin încheierea din 08.12.2015 instanța de fond a admis cererea de suspendare a executării silite, iar în baza art.718 alin.1 Cod procedură civilă a suspendat executarea silită ce face obiectul dosarului nr…. al Biroului Executorului Judecătoresc B.S. până la soluţionarea contestaţiei la executare ce face obiectul dosarului nr…. aflat pe rolul Judecătoriei Medgidia.

Pentru a pronunța această soluție, Judecătoria a reținut în fapt că la cererea creditoarei S.C. B. S.A. a fost declanşată executarea silită împotriva debitorilor D. N. şi D.M. în baza titlurilor executorii constând în contractul de credit nr…. din 26.09.2008, modificat şi completat prin actul adiţional nr.1 din 09.12.2009 şi contractul de ipotecă autentificat sub nr. … din 26.09.2008 la BNP M.M.A.. Prin încheierea nr…./2015 din 14.08.2015 a Biroului Executorului Judecătoresc a fost încuviinţată executarea silită împotriva debitorilor, inclusiv asupra imobilului situat în municipiul Medgidia, proprietatea debitoarei. S-a constatat că debitorii au domiciliul în imobilul care face obiectul executării silite.

Analizând prevederile art. 718 alin.1 Cod procedură civilă, instanţa a observat că motivele de fapt invocate, respectiv existenţa unor clauze abuzive în contractul de credit nr…. din 26.09.2008 care pentru un împrumut acordat în moneda CHF, contract care constituie titlu executoriu, în situaţia în care ar fi găsite întemeiate, ar putea conduce la diminuarea sau stingerea creanţei pentru care a fost începută procedura de executare silită, precum şi că această creanţă are o valoare semnificativă. De asemenea, se constată că obligaţia ce se execută silit este una de a da o sumă de bani, aptă întotdeauna de a fi executată silit în natură.

Citeste mai mult  Condițiile de întrerupere a prescripției extinctive potrivit art. 2539 alin. (2) Cod Civil

Pe de altă parte, soluţionarea unei cereri de suspendare a executării silite este condiţionată de instituirea obligaţiei de consemnare a unei sume de bani cu titlu de cauţiune, în cuantumul stabilit de instanţa judecătorească. Aceasta se impune pentru prevenirea exercitării abuzive a dreptului de a cere suspendarea executării, precum şi pentru protejarea intereselor legitime ale creditorilor, legate de executarea cât mai operativă a creanţelor lor, stabilite prin titluri executorii. În acelaşi timp, depunerea cauţiunii constituie o garanţie în sensul că, în urma respingerii contestaţiei la executare, creditorul va putea cere şi obţine despăgubiri pentru pagubele suferite din cauza întârzierii executării silite.

Instanţa a constatat că în cauză s-a îndeplinit obligaţia consemnării cauţiunii în cuantumul stabilit de instanţă, în acest sens instanţa a reţinut că debitorii au precizat că suma contestată este de 80.000 lei şi au făcut dovada achitării cauţiunii în cuantum de 4.500 lei, calculată conform art. 718 alin.2 lit.b Cod procedură civilă, cu recipisa de consemnare nr…. din 23.11.2015 şi chitanţa nr. … din 23.11.2015, aflate în copie la dosar şi în original la Registrul de valori aflat la grefa instanţei.

Pentru cele expuse, instanţa de fond a apreciat că cererea de suspendare a executării silite este întemeiată şi va fi admisă.

Împotriva acestei încheieri a declarat apel creditoarea SC B. SA, solicitând modificarea încheierii în sensul respingerii cererii de suspendare a executării silite ca neîntemeiată.

În motivare apelanta a arătat că încheierea atacată este nemotivată, nefiind identificate motivele temeinice care să impună o prevalare a interesului debitorului de a opri executarea silită, asupra dreptului creditorului de a obține executarea silită. Instanța nu precizează în ce constă prejudiciul grav și iremediabil și care nu ar putea fi remediat pe calea întoarcerii executării silite.

Citeste mai mult  Lipsa rovinietei. Prescripția dreptului de a aplica amenda contravențională

În drept au fost invocate dispozițiile art. 718 alin. 6 Cod procedură civilă.

Analizând apelul formulat, constată că este fondat.

Astfel, potrivit art. 718 alin. 1 Cod procedură civilă: ”Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată.”

Instanța de fond nu a evidențiat motivele temeinice care i-au produs convingerea necesității suspendării executării silite, în condițiile în care singurul motiv de contestație privește caracterul abuziv al clauzelor din contractul de credit privind plata ratelor lunare în funcție de cursul CHF, contestatorii evaluând diferența de curs suportată de aceștia la 80000 lei; or, debitul restant pus în executare silită este de 44294,78 CHF, rezultând că este excesivă temporizarea executării silite a acestei întregi sume pentru o sumă contestată mult mai mică, de 80000 lei.

Față de aceste considerente, Tribunalul va reține incidenţa art. 480 alin. 2 în referire la art. 476 alin. 1 și 2 Cod Procedură Civilă, în sensul admiterii apelului și schimbării în parte a încheierii apelate, urmând a respinge ca nefondată cererea de suspendare a executării silite.” (Tribunalul Constanța, Decizia civilă nr. 884/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >