Nelegalitatea procesului-verbal de contravenție nu poate fi invocată pe calea contestației la executare

În situația în care împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției nu s-a formulat plângere contravențională, având în vedere prevederile art.712 C.pr.civ., pe calea contestației la executare nu mai pot fi formulate critici cu privire la condiții de formă și fond ale actului constatator, legalitatea sau nelegalitatea procedurii de întocmire a procesului-verbal, legalitatea sau prescrierea sancțiunii, aplicarea sau neaplicarea legii mai favorabile, toate acestea fiind aspecte de fond care pot fi invocate numai pe calea specială de contestare a actului, respectiv pe calea plângerii contravenționale.

”La data de 13.10.2014, s-a format dosarul execuțional nr. 5935/2014 al Biroului Executorului Judecătoresc MI, la solicitarea creditoarei C.N.A.D.N.R., iar prin încheierea pronunțată de la data de 30.10.2014, a fost încuviințată executarea silită a titlului executoriu reprezentat de procesele – verbale de constatare a contravenție (…) emise pe numele contestatorului DL, până la concurența sumei de 196 Euro la care se adaugă cheltuielile de executare silită, în ceea ce privește contravaloarea tarifului de despăgubire, conform art.8 alin.3 din O.G. nr.15/2002.

Pe calea prezentei contestații la executare, contestatorul a solicitat anularea tuturor formelor de executare întocmite în dosarul de executare nr.5935/2014 al B.E.J. MI.

Citeste mai mult  Răspunderea disciplinară a judecătorului pentru atitudinea nedemnă în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu

Tribunalul reține că, în aplicarea art.31 alin.1 din O.G. nr.2/2001, împotriva procesului – verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia și, de asemenea, potrivit art.37 din același act normativ, procesul – verbal neatacat în termenul de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate și, în conformitate cu art.32 alin.3, suspendă de drept executarea sancțiunii aplicate.

Art.622 C.pr.civ. prevede că obligația stabilită prin hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunăvoie, în caz contrar se procedează la executarea silită a debitorului în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, caz în care pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinței acestuia, desființarea unei construcții, plantații ori a altei lucrări, încredințarea minorului, stabilirea locuinței și vizitarea acestuia sau în luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul executoriu, astfel cum prevăd art.628 C.pr.civ.

Citeste mai mult  Instituția reabilitării. Trăsături de drept penal material și procedural

De asemenea, conform art.632 C.pr.civ., executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, adică în temeiul hotărârilor judecătorești executorii, definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare, executarea silită neputând avea loc decât în baza unei creanțe certe, lichide și exigibile potrivit art.662 C.pr.civ.

Art.712 C.pr.civ. stipulează că, în cazul în care, executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui.

Așadar, din analiza actelor și lucrărilor dosarului reiese că, în baza proceselor – verbale de constatare a contravenție (…), contestatorul a fost sancționat cu amendă pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art.8 alin.1 din O.G. nr.15/2002, în cadrul executării silite fiind emise înștiințări de plată și somația mobiliară din data de 18.12.2014 prin care a fost obligat să plătească contravaloarea tarifului de despăgubire – 196 Euro și cheltuielile de executare – 480,65 lei, contravenientul neformulând plângere împotriva proceselor – verbale de contravenție, plângere care, de altfel, suspendă executarea silită, ci, numai contestație la executare.

Citeste mai mult  Respingerea cererii de încuviințare a executării silite. Nelegalitatea procedurii de comunicare a titlului executoriu

Ca atare, atât timp cât împotriva proceselor – verbale de constatare a contravenției (….) nu s-a formulat plângere contravențională, având în vedere prevederile art.712 C.pr.civ., pe calea contestației la executare nu mai pot fi primite criticile contestatorului – debitor cu privire la condiții de formă și fond ale actului constatator, legalitatea sau nelegalitatea procedurii de întocmire a acestor procese – verbale, legalitatea sau prescrierea sancțiunii, aplicarea sau neaplicarea legii mai favorabile, toate acestea fiind aspecte de fond care pot fi invocate numai pe calea specială de contestare a actului, respectiv pe calea plângerii contravenționale.

Pentru considerentele expuse în precedent, tribunalul urmează să admită apelul și, în baza art.480 alin.2 C.pr.civ., va schimba în tot sentința atacată, în sensul respingerii contestației la executare, ca neîntemeiată.” (Tribunalul Prahova, Decizia civilă nr. 346 din 14 martie 2017, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >