Nemenționarea în procesul-verbal de contravenție a posibilității achitării a jumătate din minimul amenzii în termen de 48 de ore

”Atât în fața instanței de fond cât și în fața celei de apel, apelanta petentă a contestat legalitatea procesului verbal de contravenție, sub un singur aspect, cel al nemenționării posibilității achitării a jumătate din minimul amenzii în termen de 48 de ore de la întocmirea procesului verbal de contravenție, posibilitate legală conferită de art. 48 alin. 6 din HG 74/2011.

Prin procesul verbal de constatare a contravenției  nr. x/12.11.2015, apelanta intimată a fost sancționată cu amendă contravențională în sumă de 4000 lei, pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art.48 alin. 2 lit. a raportat la art. 7 alin. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 74 din 2011.

Potrivit art. 48 alin. 6 din Hotărârea Guvernului României nr. 74/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Guvernului României nr. 278/2015 publicată în Monitorul oficial la data de 30.04.2015 ,,Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

Citeste mai mult  Ruperea logodnei. Restituirea darurilor. Litigiu cu elemente de extraneitate

În cuprinsul procesului verbal de contravenție, rubrica tipizată destinată acestei mențiuni ,, În conformitate cu prevederile OG 2/2001, art. 28 alin.1 se poate achita în termen de 48 de ore de la comunicarea prezentei înștiințări jumătate din minimul legal al amenzii prevăzute în actul normativ ……. adică suma de …… .” nu a fost completată, pe spațiile punctate fiind trasată câte o linie pentru nemodificare.

Față de cele menționate se constată că eronat instanța de fond a reținut că agentul constatator și-a îndeplinit obligația de a menționa această posibilitate a petentei, agentul constatator omițând îndeplinirea obligației prevăzute de art. 48 alin. 6 din HGR 74/2011 și art. 28 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, lipsa acestei mențiuni vătămând drepturile apelantei petente care nu a putut astfel să exercite acest drept.

Tribunalul apreciază însă că remedierea vătămării constatate se poate realiza și prin repunerea apelantei petente în termenul de 48 de ore pentru plata a jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege-4000 lei pentru contravenția reglementată de art. 48 alin. 2 lit. a din HGR 74/2011, respectiv suma de 2000 lei, fără a fi necesară anularea procesului verbal de constatare a contravenție, apelanta petentă putându-și exercita dreptul menționat și în termen de 48 de ore de la data comunicării prezentei decizii, neavând relevanță momentul de la care poate exercita acest drept cât timp i se crează apelantei petente această posibilitate de exercitare a dreptului său.

Citeste mai mult  Suspendarea judecății. Lipsa dovezii domiciliului pârâtului

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, va admite apelul declarat de apelanta petentă S C & C SRL în contradictoriu cu intimata ANPC – CRPC Vest – CJPC Arad împotriva sentinței civile nr. 1080 din 19.02.2016 pronunțată de Judecătoria Arad în dosarul nr. X, va schimbă hotărârea apelată în sensul că va admite în parte plângerea petentei împotriva procesului verbal de constatare a contravenției nr. x/12.11.2015 și va stabili posibilitatea petentei de a achita 1/2 din minimul amenzii, adică suma de 2000 lei în termen de 48 ore de la data comunicării prezentei decizii. Va menține în rest procesul verbal de contravenție.” (Tribunalul Arad, Decizia civilă nr. 720/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >