Neplata contravalorii copiilor din dosarul execuţional. Suspendarea judecății cauzei

Art. 717 al. 2 Cod procedură civilă prevede că instanţa sesizată cu soluţionarea unei contestaţii la executare va solicita de îndată executorului judecătoresc să transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate.

Noua lege procesual civilă precizează explicit că ceea ce se solicită executorului judecătoresc sunt copii de pe actele contestate ale dosarului execuţional şi nu întreg dosarul execuţional. În literatura de specialitate s-a arătat că nimic nu împiedică instanţa ca, atunci când socoteşte de cuviinţă, să solicite întreg dosarul execuţional, însă această solicitare trebuie să fie una justificata în raport de circumstanţele speţei şi de obiectul contestaţiei.

”Prin încheierea de şedinţă ce face obiect al recursului, prima instanţă a dispus suspendarea judecăţii pe temeiul art. 242 alin. 1 C.pr.civ., pornind de la neîndeplinirea de către contestatoare a obligaţiilor puse în sarcina acesteia la termenul de judecată din 6 aprilie 2016, dată la care s-a pus în vedere acesteia să facă dovada achitării contravalorii fotocopiilor dosarului execuţional.

Citeste mai mult  Efectele deciziilor CCR

Conform art. 242 C.pr.civ, când constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina reclamantului, prin neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în cursul judecăţii, potrivit legii, judecătorul poate suspenda judecata, arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate.

Instanţa de recurs apreciază că nesocotirea de către contestatoare a obligaţiei de a achita cheltuielile ocazionate executorului judecătoresc de copierea actelor dosarului execuţional nu este de natură a împiedica desfăşurarea normală a procesului.

Una dintre probele esenţiale necesare soluţionării contestaţiei la executare o constituie piesele dosarului execuţional. Legiuitorul, prin art. 717 al. 2 Cod procedură civilă, prevede că instanţa sesizată cu soluţionarea unei contestaţii la executare va solicita de îndată executorului judecătoresc să transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate.

Copiile actelor dosarului execuţional înaintate de către executor existau deja la dosarul cauzei la momentul la care instanţa a suspendat cauza. Aşadar, prima instanţă se afla în posesia probelor necesare soluţionării litigiului, fără a se putea afirma că prin conduita sa procesuală contestatoarea a împiedicat judecata şi pronunţarea unei soluţii asupra contestaţiei.

Citeste mai mult  Calitatea procesuală pasivă în cauzele având ca obiect acțiunea persoanei vătămate de solicitare a reparării prejudiciului cauzat prin accidente de circulație

În consecinţă, incidenţa prevederilor art. 242 alin. 1 C.pr.civ. nu se confirmă.

În altă ordine de idei se reţine că, după cum se poate observa, noua lege procesual civilă precizează explicit că ceea ce se solicită executorului judecătoresc sunt copii de pe actele contestate ale dosarului execuţional şi nu întreg dosarul execuţional.

În acest mod se evită efectuarea de cheltuieli inutile şi totodată, încărcarea dosarului cauzei cu înscrisuri inutile dezlegării pricinii.

În literatura de specialitate s-a arătat că nimic nu împiedică instanţa ca, atunci când socoteşte de cuviinţă, să solicite întreg dosarul execuţional, însă această solicitare trebuie să fie una justificata în raport de circumstanţele speţei şi de obiectul contestaţiei.

În speţă, prima instanţă nu argumentează raţiunile care au determinat solicitarea întregului dosar execuţional, motivarea contestaţiei la executare sau apărările făcute de către intimat neoferind nici acestea indicii potrivit cărora, în lipsa tuturor înscrisurilor ce compun dosarul întocmit de executorul judecătoresc, cauza nu şi-ar putea găsi dezlegarea corectă.

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept: În caz de vătămare corporală din culpă, doar victima infracţiunii, poate obține despăgubiri pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială

În consecinţă, în lipsa unei motivări în acest sens oferite de prima instanţă, tribunalul apreciază că litigiul poate fi soluţionat doar pe baza actelor de executare silită depuse de către contestatoare odată cu contestaţia la executare, nefiind contestată în cauză conformitatea cu originalul a înscrisurilor depuse.

În aceste condiţii, instanţa de recurs apreciază că litigiul poate fi soluţionat fără a se impune contestatoarei efectuarea de cheltuieli generate de copierea actelor contestate.

Pentru aceste considerente, apreciind că, în speţă, contestatoarei nu i se poate imputa împiedicarea normală a procesului, tribunalul constată că recursul este fondat, drept pentru care, în temeiul art. 496 al. 2 Cod procedură civilă, va admite calea de atac exercitată în cauză, conform dispozitivului prezentei decizii.” (Tribunalul Maramureș, Decizia civilă nr. 64R din 6 octombrie 2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >