Noi măsuri privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii în state membre UE

17 iunie 2016 Noutati legislative

Guvernul a aprobat în ședința din 16 iunie 2016, proiectul de lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii, proiect ce transpune în legislația națională Directiva 2014/67/UE, anunță instituția într-un comunicat.

Proiectul de act normativ:

1. Consolidează cooperarea administrativă între autoritățile competente ale statelor membre responsabile de problematica detașării transnaționale.

În acest domeniu, proiectul de act normativ conține prevederi cu privire la schimbul de informații, termenele de cooperare, precum și obligația utilizării Sistemului de informare a pieței interne (Sistemul IMI).

Cooperarea administrativă se referă la:

– Schimbul de informații între autoritățile competente care se efectuează prin birourile de legătură sau de către alte autorități competente desemnate. Astfel, Inspecția Muncii este desemnată autoritate competentă pentru schimbul de informații, iar prin hotărâre de Guvern pot fi desemnate și alte autorități competente naționale.

– Schimbul de documente pentru notificarea/recuperarea sumelor provenite din amenzile administrative financiare, autoritățile naționale competente desemnate prin proiectul de lege fiind Inspecția Muncii și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

– Transmiterea către prestatori a unor documente, altele decât cele specifice procedurii de notificare/recuperare. Acestea reprezintă situații ocazionale, iar transmiterea documentelor către prestatori se va face de către inspectoratele teritoriale de muncă.

2. Stabilește o listă orientativă de elemente faptice care sprijină inspectorii de muncă în cadrul activității de verificare și control, în scopul identificării situaţiilor care reprezintă o detaşare transnaţională şi pentru a preveni abuzurile şi eludările regulilor specifice detașării.

Citeste mai mult  Veniturile din salarii nu vor mai putea fi poprite de către bănci - proiect

3. Stabilește cerinţe administrative şi măsuri de control justificate și proporționale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii în cazul detașării transnaționale pe teritoriul României, pentru a permite inspectorilor de muncă să monitorizeze în mod eficient respectarea prevederilor legale în domeniul detașării transnaționale.

Cerinţele administrative şi măsurile de control includ următoarele obligații pentru prestatorii de servicii:

– obligaţia de a transmite o comunicare în limba română privind detaşarea salariaţilor proprii, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială urmează să se desfăşoare activitatea, care să conțină informațiile relevante necesare pentru a permite controale faptice la locul de muncă;

– obligația de a deține şi de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, copii ale documentelor echivalente privind:

  • contractul de muncă sau un document echivalent și/sau informaţii suplimentare referitoare la durata angajării, moneda în care se face plata salariului, prestaţiile în natură sau în bani de care beneficiază salariatul pe durata detaşării transnaționale, condiţiile care reglementează repatrierea salariatului,
  • salariul şi dovada plăţii acestuia;
  • durata timpului de lucru şi fişa de prezenţă;

– obligația de a furniza o traducere în limba română a documentelor menționate;

– obligația de a desemna o persoană care să asigure legătura cu autoritățile competente naționale și care să trimită și să primească documente și/sau avize, dacă este cazul;

Citeste mai mult  30 aprilie 2018, zi liberă pentru salariaţii din sectorul public

4. Stabilește categoriile de informații pe care Inspecția Muncii, în calitate de autoritate competentă cu atribuții de birou de legătură, le pune la dispoziția prestatorilor de servicii care detașează salariați pe teritoriul României, precum și la dispoziția salariaților detașați, cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în conformitate cu legislația națională.

5. Reglementează, în cadrul cooperării administrative, rolul autorităților naționale. Astfel, Inspecția Muncii este autoritatea națională competentă care controlează respectarea de către prestatorii de servicii care detașează salariați pe teritoriul României, a clauzelor și a condițiilor de încadrare în muncă aplicabile acestora potrivit legislației naționale. În cadrul controalelor menționate, Inspecția Muncii, prin cooperare administrativă, solicită, atunci când este necesar, sprijinul autorităților competente din statul membru de stabilire a prestatorului de servicii.

Competența efectuării de inspecții și verificări cu privire la respectarea de către prestatorii de servicii stabiliți pe teritoriul României a clauzelor și condițiilor de încadrare în muncă aplicabile pe perioada detașării transnaționale a unui salariat de pe teritoriul României pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, revine autorităților competente ale acelui stat.

Citeste mai mult  Avocat Dr. Daniel MOREANU: Codul Muncii – modificări privind procedura cercetării disciplinare a salariaților

6. Îmbunătățește respectarea drepturilor, inclusiv gestionarea plângerilor. În situaţia în care salariaţii detaşaţi pe teritoriul României în condiţiile prezentei legi consideră că le-au fost încălcate drepturile cu privire la condiţiile de muncă sau ca au suferit pierderi sau daune ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei legi, se pot adresa Inspecției Muncii și/sau instanţelor judecătoreşti competente din România sau instanţelor judecătoreşti dintr-un alt stat, potrivit convenţiilor internaţionale existente în materie de competenţă judiciară și pot depune plângere împotriva angajatorilor lor în mod direct.

Proiectul de lege instituie cadrul legal pentru a permite sindicatelor, asociațiilor, organizațiilor și altor entități juridice care au, în conformitate cu criteriile stabilite în temeiul dreptului intern, interese legitime pentru a asigura respectarea prezentei legi, să inițieze, în numele sau în sprijinul salariaților detașați sau al angajatorului lor și cu acordul scris al acestora, proceduri judiciare sau administrative.

7. Facilitează aplicarea transfrontalieră a amenzilor administrative și penalităților impuse pentru nerespectarea prevederilor legale privind detașarea salariaților, prin introducerea unui sistem de asistență reciprocă și de recunoaștere.

Proiectul de lege preia în integralitate prevederile Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, cu modificările și completările ulterioare, care, la intrarea în vigoare a noului act normativ va fi abrogat.

Cuvinte cheie: >