Group 1

Noi norme care reglementează piața asigurărilor

6 noiembrie 2014 Noutati legislative

Autoritatea de Supraveghere Financiară a adoptat un set de măsuri prudențiale cu impact direct asupra întăririi solidității industriei asigurărilor, predictibilității tarifelor RCA și a protecției consumatorilor de servicii financiare non-bancare.

Setul de măsuri se referă la modificarea normelor RCA, îmbunătățirea procedurii de soluționare a petițiilor din sectorul asigurări și ajustarea, în scop prudențial, a cerințelor minime referitoare la calitatea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor.

I. În privința Normei RCA, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015, modificările au impact asupra activității de subscriere a polițelor RCA și asupra activității de constatare și lichidare a daunelor.

Impactul asupra activității de subscriere a polițelor RCA:

a) Pentru o mai bună transparență a procesului de vânzare a polițelor către asigurați au fost stabilite în sarcina asigurătorilor obligaţii privind modul de ofertare a poliţelor RCA, indiferent de canalul de distribuţie (direct sau prin intermediar);
· Asigurătorii RCA/intemediarii în asigurări nu pot oferta, promova şi comercializa asigurări RCA la alte prime de asigurare decât cele rezultate din aplicarea tarifelor de primă notificate Autorităţii de Supraveghere Financiară;
· Asigurătorii RCA au obligaţia de a practica aceeași primă de asigurare indiferent de canalul de distribuţie utilizat;
· Este interzisă asigurătorilor RCA/intemediarilor în asigurări acordarea oricăror avantaje colaterale asiguraţilor la încheierea unei poliţe de asigurare RCA;
· Oferta asigurătorului trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de minimum 3 zile şi să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii: prima de asigurare, comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achiziţie directă şi data până la care oferta este valabilă;
· Oferta trebuie să conţină criteriile specifice clientului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv răspunsurile oferite de către potenţialul asigurat (spre exemplu: vârstă, domiciliu, marcă vehicul etc.).

Citeste mai mult  Cererile pentru emiterea ordinului de protecție judecate în cel mult 72 de ore

b) Interzicerea modificării tarifelor de primă mai devreme de 12 luni de la ultima modificare (notificată către ASF);

c) Obligaţia asigurătorului RCA de a utiliza tarife de primă astfel încât să se acopere toate obligaţiile ce decurg din încheierea contractelor de asigurare RCA. Prevederea nu permite acoperirea pierderilor pe RCA din alte forme de asigurare;

d) Limitarea reducerilor comerciale ce pot fi acordate de către asigurători în baza tarifului de primă;

e) Menţionarea pe poliţa de asigurare a comisionului de intermediere sau a cheltuielii medii de achiziţie directă, acestea fiind incluse în prima de asigurare totală;

f) Asigurătorii au obligația să efectueze analize trimestriale privind nivelul cheltuielilor de achiziție înregistrate și să adopte măsurile care se impun pentru a asigura concordanța politicilor de achiziție cu obligațiile asumate prin polițele încheiate. ASF își rezervă dreptul ca, pe baza analizei indicatorilor raportați, în scopul protejării asiguraților/păgubiților, să intervină prin limitarea comisionului de intermediere;

g) Intermediarii au obligația de a încasa prima de asigurare pentru RCA direct în contul asigurătorului, iar în cazul plăților în numerar să vireze integral în contul societății de asigurare prima încasată aferentă polițelor RCA în cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării;

h) Polițele RCA pot fi încheiate cu cel mult 30 de zile înainte de data intrării în valabilitate a acestora;

i) Asigurătorul trebuie să restituie diferența de primă de asigurare RCA în cazul rezilierii polițelor (spre exemplu transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului) în termen de maximum 10 zile.

Impactul asupra activității de constatare și lichidare a daunelor:

a) posibilitatea externalizării activității de constatare și lichidare a daunelor RCA;
b) în cazul daunelor totale, stabilirea valorii reale a vehiculului pe baza sistemelor de specialitate (eliminarea grilei de uzură);
c) în stabilirea cuantumului despăgubirilor, limitarea acoperirii polițelor RCA la nivelul prețurilor practicate de reprezentanțele auto din România;
d) stabilirea unor termene și obligații privind constatarea daunelor (spre exemplu efectuarea reconstatărilor în termen de maximum 3 zile de la solicitare).

Citeste mai mult  Reglementări privind drepturile și obligațiile consumatorilor și prestatorilor de servicii de plată

II. În privința normei privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor în asigurări, printre modificări se regăsesc:

a) se definesc noțiunile de  “petent”, “împuternicit legal” şi “petiție” în mod clar, pentru a stabili persoanele îndreptățite să depună petiții referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare;

b) Societățile de asigurare au obligația de a publica lunar, pe site-ul propriu, informațiile pentru toate petițiile înregistrate indiferent de proveniența acestora (atât direct la societatea de asigurare, cât și petițiile înregistrate la ASF). Datele sunt actualizate în primele 7 zile ale fiecărei luni. Trimestrial, brokerii de asigurare trebuie să raporteze la ASF situația petițiilor înregistrate;

c) Se detaliază modul de înregistrare a petițiilor în registrul electronic unic, în condiții de securitate. Modificarea a rezultat ca urmare a controalelor efectuate de către ASF la societăți, care au relevat un mod neunitar de înregistrare a petițiilor;

d) Brokerii de asigurare trebuie să aibă și să transmită ASF proceduri scrise de soluționare a petițiilor și să pună la dispoziția ASF, în format electronic, în termen de cel mult 10 zile calendaristice, documentele solicitate. Se detaliază tipurile de documente care vor trebui puse la dispoziția ASF pentru instrumentarea unei petiții;

e) În cazul solicitărilor întemeiate de prelungire a termenelor de transmitere a documentațiilor solicitate de către ASF, limita temporală se reduce de la 7 zile lucrătoare la 5 zile calendaristice;

f) Se introduce o nouă raportare calitativă atât pentru asigurători, cât și pentru brokeri ca urmare a recomandării nr. 5 din ghidul EIOPA.

Citeste mai mult  Modificări în domeniul fiscal de la 1 ianuarie 2017

Scopul acestor modificări este soluționarea mai rapidă și eficientă a petițiilor asiguraților/păgubiților referitoare la societățile/brokerii de asigurare.

III. În privința modificărilor privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor, ASF dorește să determine asigurătorii să reducă ponderea activelor nelichide din portofolii în vederea creșterii capacității lor de a-și onora obligațiile asumate prin contractele de asigurare.

Modificarea este de natură prodențială, iar asigurătorii trebuie să se conformeze noilor cerințe începând cu trimestrul IV al exercițiului financiar 2014 (situația trebuie depusă până la sfârșitul lunii ianuarie 2015).

Printre modificări se numără:

a) se elimină anumite tipuri de active admise (spre exemplu terenuri agricole și extravilane);

b) se ajustează/introduc unele limite de reprezentare a rezervelor tehnice pentru 3 tipuri de active:

· 20% din rezervele tehnice brute în terenuri și construcții;

· 90% din rezervele tehnice brute în depozite și disponibilități la instituții de credit, dar nu mai mult de 20% din rezerve într-o singură instituție de credit;

· 5% din partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurători/reasigurători care nu dețin un rating acordat de cel puțin una dintre agențiile de rating înregistrate sau certificate în conformitate cu regulamentul Comisiei Europene (1060/2009).

c) se introduc reguli suplimentare de evaluare a activelor în privința creanțelor de la asigurați și intermediari.

Modificările adoptate de către ASF în privința reglementării și supravegherii sunt derivate din necesitățile pieței asigurărilor, transformării cadrului general în care se desfășoară activitatea economică generală și de nevoia unei îmbunătățiri permanente a protecției asiguraților/păgubiților, prin măsuri prudențiale, preventive, în scopul creșterii stabilității pieței financiare non-bancare.

Sursa: ASF

Cuvinte cheie: > > >