Group 1

Noi norme de procedură în fața Tribunalului UE

20 iunie 2015 Noutati legislative UE

La 1 iulie 2015, vor intra în vigoare un nou Regulament de procedură și noi dispoziții de aplicare în scopul de a ameliora derularea procedurilor în fața Tribunalului UE.

Noile norme de procedură au fost adaptate la realitatea contenciosului dedus în prezent judecății Tribunalului prin efectuarea unei distincții clare între cele trei categorii principale de acțiuni, fiecare având caracteristici proprii:
– acțiunile directe, în cadrul cărora sunt deosebit de numeroase incidentele procedurale, cererile de intervenție și cererile de aplicare a regimului de confidențialitate;
– acțiunile în domeniul proprietății intelectuale;
– recursurile formulate împotriva deciziilor Tribunalului Funcției Publice.

Eforturile deja întreprinse de mai mulți ani în vederea ameliorării eficienței instanței au fost continuate în domeniul procedural în vederea consolidării capacității de examinare a cauzelor, într-un termen rezonabil și cu respectarea cerințelor procesului echitabil, în conformitate cu cerințele care rezultă din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În această privință, merită în special să fie menționate:
– extinderea domeniului de aplicare, la cauzele de proprietate intelectuală, al dispozițiilor referitoare la judecătorul unic;
– simplificarea, în cauzele de proprietate intelectuală, a normelor referitoare la stabilirea limbii de procedură și la derularea procedurii scrise (un singur schimb de memorii);
– simplificarea regimului intervenției (nu mai este prevăzută admiterea intervenției în cazul în care cererea este depusă după expirarea termenului legal de șase săptămâni de la publicarea, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), a avizului privind introducerea acțiunii);
– posibilitatea ca Tribunalul să se pronunțe fără parcurgerea fazei orale a procedurii în acțiunile directe, atunci când niciuna dintre părțile principale nu a solicitat organizarea unei ședințe de audiere a pledoariilor;
– posibilitatea Tribunalului de a se pronunța fără parcurgerea fazei orale a procedurii în recursuri, chiar și în prezența unei cereri formulate de către o parte;
– clarificarea drepturilor conferite intervenienților;
– transferul, în beneficiul președinților de cameră, a anumitor competențe decizionale conferite anterior camerei și simplificarea formei anumitor decizii, prevăzându-se noi cazuri în care nu se mai statuează printr-o ordonanță (de exemplu, suspendarea și conexarea);
– indicația potrivit căreia Tribunalul se pronunță cât mai curând cu putință cu privire la o excepție de inadmisibilitate sau de necompetență, cu privire la o cerere de nepronunțare asupra fondului sau la orice alt incident, precum și cu privire la o cerere de intervenție sau la o contestare a cererii de aplicare a regimului de confidențialitate.

Citeste mai mult  Persoanele prejudiciate prin fapte anticoncurențiale vor putea solicita despăgubiri

S-a urmărit să se garanteze omogenitatea mecanismelor procedurale care reglementează contenciosul dedus judecății instanțelor Uniunii Europene, ținându-se seama în special de Regulamentul de procedură al Curții de Justiție intrat în vigoare la 1 noiembrie 2012 și în același timp de particularitățile acțiunilor directe care opun o persoană fizică sau juridică ori un stat membru unei instituții a Uniunii.

Anumite mecanisme au fost raționalizate: suprimarea cerinței formale care revenea avocatului care reprezintă o persoană juridică de drept privat de a dovedi că mandatul său a fost eliberat de o persoană calificată în acest sens, renunțarea la poșta electronică ca modalitate de depunere a actelor de procedură (în vederea evitării anumitor dificultăți întâlnite în mod obișnuit și pentru a favoriza recurgerea la aplicația e-Curia).

În conformitate cu articolul 224 din noul Regulament de procedură, instanța, după ce a consultat statele membre, Consiliul, Comisia, Parlamentul, OAPI și CCBE, a adoptat, la 20 mai 2015, Dispoziții practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură al Tribunalului.

Este necesar să se precizeze că prevederile referitoare la accesul terților la dosar, la anonimat și la omiterea unor date față de public, cuprinse în prezent în Instrucțiunile practice pentru părți, nu figurează în Dispozițiile practice de punere în aplicare, ci au fost transcrise în noul Regulament de procedură.

Citeste mai mult  Președintele României a promulgat legea privind eliminarea a 102 taxe

Formularul de asistență judiciară, prevăzut de Regulamentul de procedură, a trebuit să fie adaptat pentru a integra extinderea domeniului de aplicare al asistenței judiciare la persoanele juridice. Pe de altă parte, din punct de vedere formal, au fost evidențiate informațiile destinate să faciliteze înțelegerea lor de către persoane care nu sunt reprezentate de un avocat. Noul formular de asistență judiciară, va trebui să fie utilizat începând cu 1 iulie 2015.

Cuvinte cheie: >