Noi reglementări privind ajutorul de deces, pensia de invaliditate și pensia de urmaș

28 aprilie 2020 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numărul 339 din 27 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanța  de urgență a Guvernului nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, act normativ care stabilește următoarele:

– În cazul persoanelor decedate în perioada instituirii stării de urgenţă şi care, la data decesului, nu mai aveau calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, ajutorul de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se acordă dacă în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgenţă, persoana a avut calitatea de asigurat obligatoriu în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în respectiva lună.

– Ajutorul de deces se acordă şi în cazul decesului, pe perioada instituirii stării de urgenţă, persoanei aflate în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, dacă, anterior intrăriiîn concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu şi raportul de muncă cu entitatea angajatoare a fost suspendat.

– În vederea stabilirii pensiilor de urmaş şi acordării ajutorului de deces, ca urmare a deceselor înregistrate în perioada stării de urgenţă, serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nufuncţionează astfel de servicii sunt obligate ca, în ziua înregistrării actului de deces, să transmită casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliul persoanei decedate, extras pentru uz oficial de pe actul de deces prin poşta electronică. Această obligaţie încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

Citeste mai mult  Majorări pentru pensii și indemnizația de creștere a copilului

– De aceste prevederi beneficiază şi militarii, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare care la data decesului nu mai aveau această calitate, indiferent de vechimea în serviciu realizată în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgenţă. Ajutorul de deces se achită de către fostul angajator, conform art. 83 lit. a) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

– Pe perioada stării de urgenţă se suspendă termenele şi procedurile pentru revizuirea medicală în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmaş, stabilite în condiţiile Legii nr. 263/2010 şi Legii nr. 223/2015, urmând a fi reluate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

– Deciziile asupra capacităţii de muncă emise de medicul expert al asigurărilor sociale, precum şi de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională rămase definitive şi documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant legal ori mandatar, al persoanelor pentru care s-au emis deciziile de pensii, a căror valabilitate încetează în perioada tării de urgență, îşi prelungesc valabilitatea până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

Citeste mai mult  Modificarea unor dispoziții din Codul Muncii privind timpul de muncă și repausul săptămânal

– Plata pensiilor de invaliditate stabilite în baza deciziilor medicale asupra capacităţii de muncă se suspendă începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă, în situaţia neprezentării noului document, prevăzut de lege, după caz.

– Plata pensiei de urmaş se efectuează, fără dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, în situaţia copiilor urmaşi dacă se află în continuarea studiilor. Dovada continuării studiilor se prezintă casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale în termen de 30 zile de la data încetării stării de urgenţă.

– Pe perioada stării de urgenţă asiguraţii care solicită dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, şi pentru care nu se eliberează în perioada stării de urgenţă o recomandare medicală pot transmite prin poştă sau în format electronic caselor teritoriale de pensii recomandarea medicului curant eliberată anterior instituirii stării de urgenţă.

– Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgenţă aferente cazurilor de accident de muncă sau boală profesională se transmit caselor teritoriale de pensii prin poştă sau mijloace electronice de transmitere la distanţă de către beneficiarii de indemnizaţii sau de către persoanele juridice care au calitatea de angajatori.

– În vederea recuperării indemnizaţiilor reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în perioada stării de urgenţă se suspendă vizarea certificatelor de concediu medical de către direcţiile de sănătate publică pentru cazurile de boli profesionale, de casele teritoriale de pensii pentru cazurile de accident de muncă sau de medicii de medicina muncii pentru certificatele de concediu medical pentru trecere temporară în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă.

Citeste mai mult  Noutăți privind examenul de primire în profesia de avocat

– În perioada stării de urgenţă despăgubirea în caz de deces reglementată de art. 45 din Legea nr. 346/2002, se acordă la cererea solicitantului, persoană fizică sau juridică, în baza documentelor transmise casei teritoriale de pensii, prin poştă sau mijloace electronice de transmitere la distanţă. Persoana îndreptăţită transmite casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a persoanei asigurate decedate sau din raza administrativ-teritorială de care aparţine următoarele documente:
a) cerere privind acordarea despăgubirii în caz de deces;
b) copia actului de identitate al solicitantului;
c) copia documentelor justificative/declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz;
d) copia certificatului medical constatator al decesului în caz de boală profesională;
e) dovada contului bancar, conform extrasului de cont anexat de solicitant.

– Plata despăgubirii în caz de deces se face prin mandat poştal – la domiciliul solicitantului sau în cont bancar, după caz, conform extrasului de cont comunicat de solicitant, în termen de 5 zile de la depunerea documentelor.

Cuvinte cheie: > > >